Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja prodavnice br.3 u Bileći u ulici Kralja Aleksandra

Izvor: Glas Srpske, 15.05.2013.

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika TRGOPROM a.d. u stečaju Bileća od 24.9.2012. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.4.2013. godine, stečajni upravnik

 

 

 

TRGOPROM a.d. u stečaju BILEĆA

Obilićev vijenac br. 23

Oglašava

DRUGO USMENO JAVNO NADMETANJE - LICITACIJU    

za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika

 

PRODAJE SE sljedeća nepokretna imovina - poslovni objekti stečajnog dužnika, i to:

1. Prodavnica br. 3 u Bileći, ul. Kralja Aleksandra - dio Knjižara "Delta x" kao poseban dio stambene zgrade sagrađene na k.č. br. 2587/2 poduložak br. 2, poslovni prostor u privredi, prizemlje, površine 12 m2, upisana u List nepokretnosti br. 24 KO Bileća Grad, po početnoj cijeni od 10.500 KM.

Nepokretnost se prodaje u postojećem faktičkom i pravnom stanju i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja, najkasnije dva dana prije održavanja licitacije, uplate depozit u visini 10% od početne cijene poslovnog objekta koji je predmet prodaje.

Uplata depozita se vrši na žiro račun stečajnog dužnika, br. 5658023600000237, kod Bobar banke AD Bijeljina, Filijala Trebinje, Poslovnica Bileća.

Depozit se vraća u roku od tri dana svim sudionicima, osim sudioniku koji ponudi najpovoljniju cijenu.

Licitacija će se održati dana 2013/5/31. godine u 11 sati, u Upravnoj zgradi stečajnog dužnika u Bileći, Obilićev vijenac br. 23. Licitacija će se održati i ako se na licitaciji pojavi samo jedan kupac.

Sudionik koji bude proglašen za kupca dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana na žiro-račun stečajnog dužnika, s tim što će mu se u kupoprodajnu cijenu uračunati iznos uplaćenog depozita. Ukoliko proglašeni kupac u ovom roku ne uplati iznos kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat depozita.

Pravo na povrat depoziga se gubi iu slučaju ako nitko od sudionika javnog nadmetanja ne prihvati početnu ci-jenu. Sve porezne obveze i troškovi prijenosa padaju na teret kupca.

 

Stečajni upravitelj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: