Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta, objekata, privredne i poslovne zgrade, ekonomskog dvorišta (KO Gradačac)

Izvor: Oslobođenje, 17.05.2013.

DD JEDINSTVO u stečaju

Gradačac

 

U skladu sa članom 99, a vezano za član 96. i član 98. Zakona o stečaju i likvidaciji (SI. novine FBiH, broj 23 S8), te Zaključka stečajnog vijeća od 13. 5. 2013. godine u predmetu 3 2 0 St 029308 99 St. Općinskog suda u Tuzli, stečajni upravnik oglašava

 

JAVNU PRODAJU

nekretnina stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem za dan 18. 6. 2013. godine u 11 sati u kancelariji DD "Jedinstvo" u stečaju Gradačac (Gradačački sajam),

 

2. Predmet prodaje-nekretnine stečajnog dužnika:

- zemljište "Stara banja" i objekata u Gradačcu, vlasništvo DD "Jedinstvo" u stečaju Gradačac. Zemljište i objekti se nalaze na parceli označenoj kao k.č. broj 1226 Banja-Ilidža, privredna zgrada površine 468 m2 i ekonomsko dvorište površine 1.085 m2 (sve ukupno površine 1.553 m2), upisani u zk. ul. broj 3254, KO Gradačac I po starom premjeru, što odgovara k.č. broj 1226 Banja-Ilidža, poslovna zgrada u privredi 468 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 1.085 m2, a sve ukupno 1.553 m2 upisani u posjedovni list broj 359 KO Gradačac I.

- k.č. broj 1226 Banja-Ilidža, privredna zgrada površine 468 m2 i Ekonomsko dvorište 1.085 m2 površina čestice 1.553 m2 Zk.ul. broj 3254 KO Gradačac I od 25. 3. 2013. g.

- posjedovni list broj 359, broj 06-30-8-1786/13-1 od 26.3. 2013. g. KO Gradačac I

3. Početna podana cijena za navedenu imovinu iznosi 103.529,00 KM.

4. Uvjeti prodaje:

4.1 Nepokretna imovina se prodaje kao cjelina

- Ponuđena cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene utvrđene u ovom oglasu.

-Način prodaje putem usmenog javnog nadmetanja "tko da više", sa početnom cijenom 103. 529,00KM,  sa povećanjem za svako nadmetanje najmanje 1.000,00K M.

-  Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršila uplatu garancije (depozita) na transakcioni račun DD "Jedinstvo" u stečaju broj 1990500006174533 kod ABS - Sparkasse banke Sarajevo, Ispostava Gradačac, iznos 10.353,00 KM.

4.5. Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva.

4.6. Učesnicima javnog nadmetanja čija ponuda ne bude prihvaćena, garancija (depozit) će se vratiti u roku 24 sata od dana okončanja javnog nadmetanja.

4.7. Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prijenosa vlasništva snosi kupac.

4.8. Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje i sve troškove vezane za naknadno zaključenje ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

4.9. Ako kupac ne otplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se daje odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenje ugovora poziva se sljedeći najbolji ponuđač.

4.10. Sva imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu neće uvažavati.

4.11. Prodajna cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene.

4.12. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 9 do 10 sati.

5. Kontakt na telefon 061/739-031 ili tel/fax. 035/817-171.

 

Stečajni upravitelj

mr. Hamdija Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: