Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.05.2022. 09:17

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 06.05.2022.

Na osnovu tačke III. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/22) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

ZA 2022. GODINU

 

 

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH", broj 25/22.)

 

II. NAZIVI PROJEKATA, SVRHA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

PROJEKAT BR. 1: Izgradnja poduzetničkih zona

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 1.850.000 KM.

Svrha projekata

Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine, tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kvaliteta projekta, izvori - način finansiranja, broj aktivnih korisnika zone, broj zaposlenih u zoni, trend privlačenja investitora u posljednje tri godine, stepen aktivne iskorištenosti zone, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

PROJEKAT BR. 2: Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 150.000 KM.

Svrha projekata

Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine pri izradi dokumentacije za uspostavu i razvoj poduzetničkih zona.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kvaliteta projekta, izvori - način finansiranja, broj uspostavljenih poduzetničkih zona u JLS; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

PROJEKAT BR. 3: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 100.000 KM.

Svrha projekata

Uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova akceleratora, klastera i razvojnih agencija); unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih preduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta; sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena projekta, izvori - način finansiranja, broj članova klastera odnosno broj MSP-a u inkubatoru ili tehnološkom parku, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Korisnici sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja Federacije Bosne i Hercegovine (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije) koje imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

PROJEKAT BR. 4: Poticaj udruženjima i komorama

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 70.000 KM.

Svrha projekata

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta, interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu, opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, edukacija članova komore i udruženja, organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima, promocija poduzetništva, sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena projekta, izvori - način finansiranja, broj članova udruženja i komora, organiziranost udruženja i komora, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Udruženja poduzetnika i obrtnika i komore koji svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Udruženja poduzetnika i obrtnika koji su korisnici poticaja Ministarstva u 2021. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2022. godini.

 

PROJEKAT BR. 5: Poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 200.000 KM.

Svrha projekata

Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanje uslova rada u radionici i obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena ulaganja sredstava, vrsta djelatnosti, izvori – način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Obrtnici kojima je rješenje o registraciji donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo, a koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12) i koji su registrovani najkasnije do 31.12.2020. godine. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

PROJEKAT BR. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 710.000 KM.

Svrha projekata

Poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje poslovanja, s ciljem unapređenja obrtništva odnosno povećanja kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti i pružanje mentoring usluga.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena ulaganja sredstava, vrsta djelatnosti, izvori – način finansiranja, povećanje zaposlenosti, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava

Obrtnici koji su registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br:35/09 i 42/11) i Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 75/21) iz sljedećih područja Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10):

  • C-prerađivačka industrija (osim oblasti C-10, C-23, C-25 i C-32),
  • F-građevinarstvo i
  • G-samo razred 45.2 popravak motornih vozila i motocikala.

Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2020. godine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2021. godini po projektima „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ i „Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća“ ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.

 

PROJEKAT BR. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 970.000 KM.

Svrha projekata

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekat će se realizovati subvencioniranje troškova nabavke opreme i repromaterijala i pružanje mentoring usluga.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Namjena ulaganja sredstava, vrsta djelatnosti, izvori – način finansiranja, broj zaposlenih, povećanje zaposlenosti, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), pripadnost ciljnoj skupini.

Kategorija korisnika sredstava

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 01.01.2021. godine.

Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

 

PROJEKAT BR. 8: Jačanje konkurentnosti MSP-a

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 2.740.000 KM.

Svrha projekata

Jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.

Kriteriji za raspodjelu sredstava

Kvaliteta projekta, izvori - način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina, vrsta djelatnosti s aspekta stepena finalizacije proizvoda, povećanje zaposlenosti, namjena ulaganja sredstava.

Kategorija korisnika sredstava

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2020. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2021. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10) osim onih djelatnosti koje su navedene u narednoj tabeli.

 

 

Tabela: Šifre djelatnosti koje nemaju pravo učešća iz područja C - prerađivačka industrija

Oblast

Grana/Razred

Opis djelatnosti

C10

10.71

Proizvodnja kruha; svježih peciva i kolača

C11

11.01

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

11.03

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.06

Proizvodnja slada

C12

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

C13

13.1

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

13.2

Tkanje tekstila

C15

15.11

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

C16

16.1

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

C17

17.1

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

C18

 

Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa

C19

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

C20

 

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

C21

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

C23

23.5

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

23.6

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

C24

 

Proizvodnja baznih metala

C25

25.4

Proizvodnja oružja i streljiva

C30

30.3

Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prevoznih sredstava i opreme

30.4

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

C33

 

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

 

Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.

Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2021. godini po projektima „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ i „Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća“ ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.

 

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po pojedinim projektima.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po pojedinim projektima mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

 

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom konkursu za Projekat broj_______

(obavezno naznačiti broj ili naziv projekta)

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

  • naziv–ime podnosioca prijave;
  • adresu i kontakt telefon;
  • ovjeriti pečatom podnosioca prijave.
  •  

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022. godine (utorak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

 

Prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja ako:

  • su neblagovremene,
  • nemaju sve sadržajne elemente,
  • ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa,

U postupku ovog javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u konkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni konkurs. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

Podnosioci prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sva dodatna pitanja u vezi s ovim javnim konkursom se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, na e-mail adresu: grant2022@fmrpo.gov.ba

 

1. Izgradnja poduzetničkih zona

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I - Plan aktivnosti

Prilog II-Proračun projekta

Prilog III-Logički okvir

Prilog IV-Administrativni i financijski podaci

Prilog V-Pismo namjere

Prilog VI-Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

2. Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I - Plan aktivnosti

Prilog II-Proračun projekta

Prilog III-Administrativni i financijski podaci

Prilog IV-Pismo namjere

3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture 

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

Izjava o realizaciji projekata

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama 

Izjava o de minimis pomoći

Primjer popunjene izjave o de minimis pomoći

4. Poticaj udruženjima i komorama

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o de minimis pomoći

Primjer popunjene Izjave o de minimis pomoći

5. Poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

6. Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima popunjena

7. Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

Smjernice 

Zahtjev-Obrazac projekta 

Izjava o realizaciji projekta

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

8. Jačanje konkurentnosti MSP-a

Smjernice

Zahtjev - Obrazac projektnog prijedloga

Plan aktivnosti

Pismo namjere

Proračun projekta

Upitnik _ESSQ

Primjer_popunjenog Upitnika _ESSQ

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: