Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 10:31

Javni poziv za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godine života u 2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 10.06.2022.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

 

Broj: 11-34-23764/22

Sarajevo, 09.06.2022. godine

 

Na osnovu čl. 4. i 22. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/22), čl. 9, 14 i 15. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/21 i 13/22 ), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za 2022. godinu: broj 02-04-5574-49/22 ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/22) i člana 2. Internog pravilnika o organizacijskim preduslovima i aktivnostima po Javnom pozivu za dodjelu transfera udruženjima i neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu, Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Javni poziv za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava

u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19.

godine života u 2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet javnog je podnošenje prijava za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godine života u 2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv)

(2) Sredstva za realizaciju po osnovu Javnog poziva osigurana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje u ukupnom iznosu od 100.000 KM.

(3) Od iznosa iz stava (2) ukupno 30 % sredstava može biti izdvojeno za finansiranje i sufinansiranje administrativnih troškova. Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po projektu: 10.000,00 KM.

 

II PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo prijave na Javni poziv imaju neprofitne organizacije koje za sredstva Budžeta apliciraju u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godine života u 2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Po osnovu ovog javnog poziva mogu biti sufinansirani projekti čija realizacija se planira započeti u prvom polugodištu školske 2022./2023. godine.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. OPĆI KRITERIJI - potrebna dokumentacija:

a) popunjen obrazac prijave za finansiranje/sufinansiranje programa/projekta/aktivnosti sa popisom priloga dostavljene dokumentacije (naziv projekta: opis potreba, kratak opis projekta, predračun projekta, ciljevi, ciljne grupe, plan realizacije projekta, lokacija projekta, trajanje projekta, osoblje i budžet (potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica);

b) rješenje o upisu u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom definisano područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju sredstva (ovjerena kopija kod nadležnog organa);

c) uredno ispunjenje obaveze iz svih prethodno zaključenih ugovora o finansiranju i sufinansiranju budžetskih sredstava (ili po osnovu ranije dodijeljenih sredstava, ako nisu zaključili ugovore);

d) izjava da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja programa/projekata/aktivnosti, ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela i/ili privredni prestup (potpisana od ovlaštenog lica, ovjerena pečatom aplikanta i ovjerena kod nadležnog organa);

e) uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj za pravno lice (dostaviti ovjerenu kopiju kod nadležnog organa);

f) potvrda poslovne banke da račun nije blokiran iz kojeg se vidi broj transakcijskog računa (ne starije od tri mjeseca);

g) program rada za 2022. godinu sa obrazloženjem (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom aplikanta);

h) finansijski plan za 2022. godinu sa analitički razrađenim troškovnikom programa/ projekta/aktivnosti (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom aplikanta);

i) uvjerenje od porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama (ne starije od tri mjeseca);

j) uvjerenje od porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlene - ukoliko ima zaposlenih, (udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza treba dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje) - ne starije od tri mjeseca

k) zapisnik sa sjednice nadležnog tijela (skupština, upravni odbor) na kojoj je usvojen izvještaj o radu sa finansij skim izvještajem za prethodnu godinu (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom aplikanta);

l) bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu sa vidljivim pečatom Finansijsko Informatičke Agencije, ovlaštene za ovjeru. Za podnosioca prijave koji je registrovan u prethodnoj godini - potvrda da nije bilo promjena na računu sa pečatom Finansijsko Informatičke Agencije (ovjeren od strane nadležnog organa).

 

2. POSEBNI KRITERIJI - potrebna dokumentacija:

Opis projekta (maksimalno dvije stranice) koji obavezno sadrži:

- Naziv programa/projekta/aktivnosti

- Opis potreba, ciljeve i ciljne grupe;

- Plan realizacije programa/projekta/aktivnosti sa naročitim osvrtom na kvalitet planiranih aktivnosti i metode provođenja koje su usko usmjereni za djecu i mlade do 19. godine života u 2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

- Mjesto (lokacija) realizacije programa/projekta/aktivnosti,trajanje programa/projekta/aktivnosti i osoblje koje će realizirati projektne aktivnosti;

- Kratak opis dosadašnjeg iskustva podnosioca u provođenju istog ili sličnih programa/projekta/aktivnosti (priložiti dokaz o saradnji na aktivnostima/projektima iz oblasti pružanja podrške djeci i mladima do 19. godine života u 2022. godini);

- Budžet programa/projekta/aktivnosti razrađen/specificiran sa informacijama o ukupnom iznosu finansijskih sredstava potrebnih za provođenje projekta, iznosu koji se traži od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, iznosu koji se za provođenje očekuje ili koji je već odobren od drugih donatora ili drugih davalaca sredstava (sufinansiranje), iznos vlastitih sredstava koji će podnosilac prijave sam uložiti u provođenje projekta (sufinansiranje), direktni troškovi provođenja projekta razrađeni po izvorima finansiranja, te indirektne troškove provođenja projekta;

- Opis održivosti programa/projekta/aktivnosti (obim u kojem će se rezultati provedenih programa i projekata_nastaviti koristiti od strane krajnjih korisnika);

- Očekivani utjecaj i ishodi programa/projekta/aktivnosti, odnosno koje promjene se očekuju u toku i nakon provođenja programa/projekta/aktivnosti.

- Da projektne aktivnosti doprinose uključivanju većeg broja djece i mladih do 19. godine života u 2022. godini;

- Da je program/projekt/aktivnosti relevantan u odnosu na cilj i predmet Javnog poziva;

- Da program/projekt/aktivnost doprinosi popularizaciji predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja djece i mladih do 19. godine života;

 

IV ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 21 (dvadesetijedan) dan od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo: www.mo.ks.gov.ba.

 

2. Prijava na Javni poziv podnosi se na propisanom obrascu. (Obrazac za prijavu projekta za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo sa popisom priloga, Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja i Izjava ovlaštenog lica ponosioca prijave) objavljeni su na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo: www.mo.ks.gov.ba a mogu se i lično preuzeti na šalter sali u zgradi Kantona Sarajevo ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo.

 

3. Prijava sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon, a može se predati lično na Protokol Kantona Sarajevo (soba 2) ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO

Ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1

71 000 Sarajevo

 JAVNI POZIV

sa naznakom:

 

Prijava na Javni poziv udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz oblasti za djecu i mlade do 19. godine života iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa pozicije Ministarstva

za odgoj i obrazovanje (Ne otvaraj-Otvara Komisija)

 

V OPŠTE ODREDBE

1. Rukovodilac davaoca sredstava imenovat će Komisiju za provođenje Javnog poziva. U skladu sa članom 11. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/21 i 13/22) predsjednik, članovi Komisije i sekretar će prije početka rada potpisati izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, odnosno da su upoznati sa obavezom da tokom cijelog postupka rada u komisiji prijave mogući sukob interesa i traže isključenje iz rada komisije. Osim osnova iz stava (3) člana 11. Uredbe, rukovodilac davaoca sredstava će, ukoliko smatra osnovanim i uputnim i iz drugih razloga koji za posljedicu mogu imati pristrasno odlučivanje i razmatranje pristiglih prijava, isključiti predsjednika, člana, odnosno sekretara komisije za kojeg utvrdi da postoji sukob interesa, u cilju sprečavanja sukoba interesa osoba uključenih u postupak dodjele sredstava. Komisija imenovana od strane rukovodioca davaoca sredstava izvršit će pregled, odnosno, razmatranje pristiglih prijava na Javni poziv, utvrđivanje liste projekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava sa razdjela Ministarstva za odgoj i obrazovanje, koja će biti objavljena na web stranici davaoca sredstava, te na osnovu zbirne liste ocijenjenih prijava izraditi prijedlog odluke o dodjeli transfera.

2. Davalac sredstava će obavijestiti pismeno podnosioce čije prijave nisu prihvaćene u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata. Podnosioci prijave imaju pravo na izjavljivanje prigovora rukovodiocu davaoca sredstava, u roku od sedam dana (7) dana od dana dostavljanja pismene obavijesti, nakon čega davalac transfera donosi konačnu odluku. Prigovor se ne može izjaviti ukoliko je prijava na javni poziv odbijena kao nepotpuna, neblagovremena i neuredna.

3. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti predmet razmatranja.

4. Za finansiranje/sufinansiranje realizacije odobrenih programa/projekata/aktivnosti zaključit će se pojedinačni ugovori kojim će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih sredstava, nadzor nad utroškom istih, način i rokove izvještavanja, neprihvatljivi troškovi koji se ne mogu finansirati/sufinansirati dodijeljenim sredstvima i dr.

5. Doznačavanje odobrenih sredstava aplikantima vrši se nakon zaključenja Ugovora o dodjeli transfera za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti, a u skladu sa Operativnim planom i Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

6. Sredstva odobrena po osnovu Javnog poziva moraju se iskoristiti za realizaciju kandidovanog programa/projekata/aktivnosti pri čemu se korisnik sredstava mora pridržavati važećih propisa.

7. Korisnici sredstava dužni su dostaviti Ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Kantona Saraj evo u roku od 30 dana od dana realizacij e programa/projekata/aktivnosti, sa odgovarajućom dokumentacijom, a najkasnije do 31.12. tekuće budžetske godine. Izvještaj se dostavlja na propisanom Obrascu narativnog i finansijskog izvještaja koji je sastavni dio ovoj Javnog poziva.

8. Primaoci finansijskih sredstava za realizaciju programa/projekata/aktivnosti koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program/projekat/aktivnost za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva ili su dostavili neadekvatan narativni i finansijski izvještaj u kome nisu opravdali utrošak odobrenih budžetskih sredstava u cjelokupno odobrenom iznosu za program/projekat/aktivnost, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa/projekata/aktivnosti.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na tel. 033/562-262.

 

M I N I S T R I C A

Naida Hota-Muminović, s.r.

 

Prilog
 Javni poziv
 Uputstvo za javni poziv
 Obrazac za prijavu projekta
 Izjava ovlaštenog lica podnosioca prijave
 Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja
 Interni pravilnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: