Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.10.2022. 12:32

Poziv za otkup električne energije iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije na području Bosne i Hercegovine

Izvor: Akta.ba, 04.10.2022.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

03.10.2022.

 

Poziv za otkup električne energije iz obnovljivih izvora i

izvora efikasne kogeneracije na području Bosne i Hercegovine

Ref. No. OI-VE-22/T-02 03.10.2022.

 

 

1. U cilju nastavka već započetih aktivnosti, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (JP Elektroprivreda BiH) objavljuje poziv za otkup elektricne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije.

2. Na ovom pozivu mogu učestvovati svi zainteresovani proizvodači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom, koji iskažu interes za uspostavljanjem poslovne saradnje u vezi s otkupom električne energije, a ciji su proizvodni kapaciteti spojeni na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, na bilo kojoj lokaciji.

3. Period tokom kojeg će JP Elektroprivreda BiH vršiti otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije biće predmetom pregovora sa ponudačima.

4. Mjesto isporuke, odnosno prijema električne energije je unutar elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.

5. Iznos snage s kojom zainteresovani proizvodači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom mogu učestvovati na ovom pozivu, nije ograničen.

6. Zainteresovani proizvodači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom, dostaviti će popunjen obrazac koji je dat u prilogu ovog poziva, sa specifikacijom tehničkih parametara proizvodnih postrojenja i inicijalnom ponudbenom otkupnom cijenom.

7. JP Elektroprivreda BiH ce sa svim ponudačima obaviti pregovore u cilju usaglašavanja tehničkih uslova isporuke električne energije i perioda otkupa energije, odnosno usaglašavanja otkupne cijene. Inicijalna ponudbena otkupna cijena nije obavczujući parametar za JP Elektroprivreda BiH kako bi se zaključio odgovarajuči ugovor o isporuci/prijemu elcktrične energije za bilo kojeg proizvodača, odnosno agregatora sa virtuelnom elektranom.

8. Zainteresovani ponudači će u obrascu, koji je dat u prilogu ovog poziva, navesti koji je subjekat odgovoran za aktivnosti balansiranja, odnosno planiranja njihove proizvodnje.

9. Sa proizvodačima, odnosno agregatorima sa virtuelnom elektranom, sa kojima sc usaglase tehnički uslovi isporuke/prijeme elektricne energije, kao i otkupna cijena tokom predmetnog perioda, biće zaključen odgovarajući ugovor.

10. Rok za podnošenje ponuda je 31.10.2022. godine.

11. Ponude se dostavljaju kovertirane na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Sektor za upravljanje i trgovinu

Vilsonovo Šetalište 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sa naznakom: "Ref. No. OI-VE-22/T-02 03.10.2022. - NE OTVARATI!".

12. Sve dodatne informacije mogu se dobiti najkasnije do 25.10.2022. do 15:30 od gosp. Muamer Bahto (+387 33 751 376; m.bahto@epbih.ba).

13. Zainteresovani ponudadi snose sve troškove pripremš i podnošenja njihove ponude i JP Elektroprivreda BiH neće ni u kojem slučaju biti odgovorna, niti će snositi bilo kakve troškove po ovom pitanju.

14. JP Elektroprivreda BiH zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, da poništi ovaj poziv i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. bez odgovomosti prema ponudaćima i obaveze prema ponudačima da obrazlože takvu odluku. 

 

Generalni direktor

Admir Andelija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: