Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 08:12

Javni poziv za učešće u Programu Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu

Izvor: Akta.ba, 17.03.2023.

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 15/05), i Programa podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika broj: 03-32-3-35/23 od 14.03.2023. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2023. i 2024. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu

„Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu"

 

I  - PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom "Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu", broj: 03-32-3-35/23 od 14.03.2023. godine.

II  - PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

(1)          Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:

a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno tri (3) zaposlenika, i koja će zaposliti najmanje (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu ovog Programa.

b) Obrtnici (fizička lica), registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno dva (2) zaposlenika, i koji će zaposliti najmanje tri (3) nova zaposlenika iz kategorije povratnika na osnovu Programa.

(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju pravna i fizčka lica iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:

a) Općina entiteta Republika Srpska i

b) Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Sapna, Teočak, Goražde, Foča FBiH, Pale FBiH, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar,Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Novi Travnik, Donji Vakuf, Vitez, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

(3) Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.

III - NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

(1)          Nepovratna sredstva mogu se koristiti za:

a)            izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;

b)           kupovinu nekretnina potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti;

c)            nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata;

d)           ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupno odobrenog iznosa korisniku od strane Ministarstva.

(2)          Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom 1. ovog člana smatra se nenamjenskim.

IV - CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

(1)          Ekonomska održivost povratnika kroz zasnivanje radnog odnosa

Pravna i fizička lica koji budu korisnci Programa, status zaposlenika iz kategorije povratnika će dokazivati sljedećim dokumentima, koje će nakon potpisivanja ugovora i zapošljavanja istih, biti u obavezi dostaviti ministarstvu:

-              Porezne prijave;

-              Ugovori o radu (zaključeni na period od minimalno 36 mjeseci);

-              Potvrda/uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku, original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana (iznimno će se uvažiti i lična izjava povratnika uz potvrdu općine koja nije u mogućnosti izdati uvjerenje);

-              Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta, ne stariji od 30 dana;

-              Lista osiguranih lica za obveznika izdata od strane nadležne Poreske uprave.

Kao osnov za praćenje povećanja broja novozaposlenih služit će lista osiguranih lica za obveznika dostavljena na Javni poziv ili na traženje Ministarstva prije zaključenja Ugovora o namjenskom korištenju grant sredstava. Ova lista morat će biti uvećana za broj jednak broju novo uposlenih kroz Program u cijelom periodu praćenja projekta od strane Ministarstva.

(2)          Korisnici pomoći su dužni novouposlene radnike/povratnike, zadržati u stalnom radnom odnosu minimalno 36 mjeseci od dana zapošljavanja.

V - IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

(1)          Sredstva za namjene iz tačke III ovog Poziva dodjeljivat će se u iznosu koji je srazmjeran broju novozaposlenih povratnika koje će korisnik zaposliti, a maksimalan iznos ne može biti veći od 300.000,00 KM;

(2)          Iznos sredstava za jednog novouposlenog radnika dobije se množenjem pripadajućeg koeficijenta i osnovice.

(3)          Koeficijenti za dodjelu grant sredstava, koji se kreću u rasponu od 0,6 -1, se utvrđuju na osnovu privrednog sektora u kojem će novouposleni (povratnik) raditi.

(4)          Osnovica za dodjelu grant sredstava korisnicima pomoći za program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika iznosit će 15.000,00 KM po jednom novouposlenom radniku.

VI- NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:

a)            OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

1.            Prijavni obrazac (obrazac 1) čitko popunjen, ovjeren i potpisan, koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo.

2.            Biznis Plan sa finansijskim planom ulaganja u investiciju (obrazac 2) čitko popunjen, ovjeren i potpisan, koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo.

3.            Rješenje o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra. Original ili ovjerena kopija. Ovjera ne starija od 3 mjeseca;

4.            Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;

5.            Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan apliciranja, izdata od nadležne područne jedinice/ispostave Poreske uprave. Subjekti koji su registrovani nakog objave ovog javnog poziva dostavljaju dokaz da su izvršili prijavu zaposlenh radnika u skladu sa važećim propisima. Liste moraju biti original ili ovjerena fotokopija;

6.            lzjava o spremnosti zapošljavanja minimalno 5 novih radnika/povratnika za mala i srednja preduzeća, a za obrtnike minimalno 3 nova radnika/povratnika, sa navođenjem tačnog broja radnika/povratnika koje će uposliti u periodu od 6 mjeseci od dana dobivanja sredstava. U izjavi također navesti da će novouposleni radnici iz povratničke populacije biti zadržani u radnom odnosu najmanje 36 mjeseci od dana upošljavanja; Izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva (obrazac 3), te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave.

7.            Kopija Ugovora o otvorenom transakcijskom računu sa poslovnom bankom ili Potvrda banke o otvorenom računu;

8.            Izjava o ranijem korištenju grant sredstava FMROI. U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je bio (ili nije bio) korisnik finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održiv i povratak od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Ukoliko je bio korisnik, obavezno u izjavi navodi koju vrstu pomoći je dobio, za koje namjene i koje ukupne vrijednosti u KM. Izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva (obrazac 3), te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva, ili je data lažna izjava, Ministarstvo zadržava pravo da aplikanta/podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva.

9. Uvjerenje o poreznoj registraciji - JIB broj (dostaviti kopiju Uvjerenja u dva primjerka).

b)           DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE:

1.            Potvrda/uvjerenje izdata od nadležne institucije kojom se dokazuje pripadnost ranjivim kategorijama za svakog od postojećih zaposlenika koji pripada jedoj od sljedećih definisanih kategorija: invalidi/ RVI, demobilisani borci, članovi šehidske porodice/ porodice poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama, original ili ovjerena kopija.

2.            lzjava o spremnosti sufinansiranja projekta/ investicije, izraženo u ukupnom iznosu u KM, u odnosu na ukupna ulaganja/ investiciju; U izjavi podnosilac prijave navodi da je spreman sufinansirati projekat

u procentu do   % shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao kao i precizne rokove

odnosno dinamiku ulaganja ličnih sredstava u projekat, a što će također biti predmet praćenja od strane Ministarstva. Izjava popunjena na obrascu Ministarstva (obrazac 4), mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave.

3.            Izjava o obezbjeđenju dodatnih sredstava za buduću investiciju iz drugih izvora u odnosu na ukupnu investiciju, ne uključujući vlastita srdstva niti sredstva planirana od FMROI, uz relevantan dokaz od strane sufinansijera (pismo namjere, predugovor i sl.). Izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva (obrazac 5), te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave .

Uz izjavu podnosilac prijave na javni poziv obavezno prilaže relevantan dokaz: Potvrdu o učešću u projektu sa tačnim iznosom finansiranja, potpisan Ugovor, potpisano pismo namjere i sl..Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

4.            Izjava podnosioca na javni poziv o trenutnom broju zaposlenika iz kategorije povratnika, izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva (obrazac 6), te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave na javni poziv.

Uz izjavu podnosilac prijave obavezno prilaže Uvjerenje o pripadnosti povratničkoj populaciji za stalno uposlene radnike, ukoliko ih imaju na evidenciji uposlenih, izdato od nadležne službe (izuzetno prilaže se lična izjava o pripadnosti povrtaničkoj kategoriji uz uvjerenje/ potvrdu lokalne zajednice da ne izdaju uvjerenje o povratku) i Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta. Uvjerenje i Izvještaj CIPS trebaju biti izdati od nadležnih organa i ne smiju biti stariji od 30 dana od dana prijave na javni poziv.

5.            Preporuka lokalne zajednice za projekat kojim aplicira, izdata od općine u kojoj se realizuje investicija. Original ili ovjerena kopija.

6.            Izjava - opis dosadašnjih aktivnosti u procesu povratka podnosioca prijave, eventualno sa osvrtom na doprinos koji je postignut u segmentu zapošljavanja povratnika (dostaviti dokaz za opisane aktivnosti), izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva (obrazac 7), ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave na javni poziv.

• Napomena: Kategorija povratnika na prostoru entiteta Republika Srpska se odnosi isključivo na manjinske povratnike.

Pored navedene dokumentacije za bodovanje, bodovat će se i obavezni dokumenti pod rednim brojevima: 2, 3, 6 i 8.

VII - NAČIN IZBORA KORISNIKA

(1)          Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje ministar, u skladu sa ovim Javnim pozivom i Programom „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2023. i 2024. godinu", broj: 03-32-3-35/23 od 14.03.2023. godine.

(2)          Rang liste potencijalnih korisnika pomoći i lista podnocioca prijava koji ne ispunjavaju opće kriterije će biti sastavni dio Odluke o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći, koja će se po donošenju, objaviti na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba i u dnevnom listu u kojem je objavljen Javni poziv - Obavještenje o objavi Odluke.

VIII - GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

(1)          Korisnici granta će biti dužni obezbjediti instrumente osiguranja za uredno izvršenje ugovora u 100% iznosu, na period minimalno 36 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, na način da prvih 24 mjeseca garantuju bezuslovnom bankarskom garancijom, a preostalih 12 mjeseci garantuje sa dvije bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa klauzulom „bez protesta" te sa jednim platnim nalogom korisnika sa ovlaštenjima za popunu istog i mjeničnom izjavom u 100% iznosu koji sufinansira Ministarstvo za period od dana isteka garancije do ispunjenja svih Ugovorom preuzetih obaveza.

(2)          U slučaju da korisnici u ostavljenom roku ne uspiju obezbjediti garanciju banke i zahtijevanu mjenicu, potpisani ugovori o dodjeli sredstava postaju ništavni.

IX - NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dostavljanje prijava na Javni poziv se vrši poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo Prijava na Javni poziv "Program podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja

povratnika za 2023. i 2024. godinu" (Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca/naziv poslovnog subjekta i tačnu adresu) Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 033/294-136.

Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni poziv.

 

Broj: 03-32-3-35-1/23

Sarajevo, 15.03.2023. godine

 

MINISTAR

dr. sci. Edin Ramić

 

Javni-poziv-Investicije-2023-2024-godine-PDF

Prijavni-obrazac-Obrazac-1-1

Biznis-plan-sa-Finansijskim-planom-ulaganja-Poslovni-plan-INVESTICIJSKI

Izjava-Objedinjeno-Obrazac-3-o-spremnosti-zaposljavanja-Investicije-2023-2024-1

Izjava-Obrazac-4-o-sufinansiranju-JP-investicije-2023-2024-1

Izjava-Obrazac-5-o-obezbjedjenju-dodatnih-sredstava-DB-JP-investicije-2023-2024-1

Izjava-Obrazac-6-o-trenutnom-broju-zaposlenih-povratnika-DB-JP-investicije-2023-2024-1

Izjava-Obrazac-7-o-opis-dosadasnjih-aktivnosti-u-procesu-povratka-DB-JP-investicije-2023-2024-1

Program-Investicije-2023-2024-godina-PDF

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: