Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za implementaciju radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zidina Hasanpašića Kule​

Datum objave: 30.03.2023. 12:46 / Izvor: Akta.ba, 28.03.2023.

Javna ustanova Zavičajni muzej  p.o. Travnik

Broj: 097/23

Datum: 28.03.2023. g.

 

JAVNI POZIV

ZAINTERESOVANIM PRAVNIM LICIMA/DONATORIMA ZA IMPLEMENTACIJU RADOVA NA URGENTNOJ SANACIJI, KONSOLIDACIJI, KONZERVACIJI I RESTAURACIJI ZIDINA HASANPAŠIĆA KULE

 

I              OPCE INFORMACIJE

Upravni odbor JU Zavičajni muzej Travnik je na sjednici održanoj 30.01.2023. godine na osnovu nadležnosti iz člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list R BiH br. 6/92, 8/93,13/94), člana 21., 31. i 36. Pravila JU Zavičajni muzej Travnik i Odluke Općinskog vijeća Travnik o pren'osu kulturno- historijskog spomenika „Hasanpašića kula" u Travniku na čuvanje, održavanje i korištenje JU Zavičajni muzej Travnik (Službene novine Općine Travnik broj 21/22) donio Odluku o raspisivanju javnog poziva zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zidina Hasanpašića kule.

II             PREDMET POZIVA

Odlukom Općinskog vijeća Travnik o prenosu kulturno-historijskog spomenika "Hasanpašića kula" u Travniku (Službene novine Općine Travnik broj 21/22) Javnoj ustanovi "Zavičajni muzej" Travnik je povjereno na čuvanje, zaštitu, održavanje i korištenje kulturno-historijski spomenik "Hasanpašića kula" u Travniku, koja se nalazi na istočnom ulazu u Travnik, neposredno uz magistralni put M5 na parceli označenoj kao k.p. br'oj 1126 tvrđava u površini od 399 nV upisano u p.l. broj 1670 k.o. Travnik, što je identično sa k.č. br. 7/183 zv. Tvrđava' Bunar iste površine upisano u Zk. ul. br. 1555 k.o. SP Travnik.

Poslovi čuvanja, zaštite, održavanja i korištenja "Hasanpašića kule" u Travniku obuhvataju organizaciju pravilnog čuvanja i održavanja, vršenje stručnog nadzora nad objektom, predlaganje i preduzimanje mjera zastite, rad na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukcij i sanaciji uz vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, obezbjeđenje uslova za korištenje "Hasanpašića kula" u Travniku kao kulturno-historijskog objekta i vrsenje i drugih stručnih poslova u skladu sa propisima koji regulišu materiju zaštite i korištenja kulturno- historijskih spomenika.

U cilju realizacije povjerenih poslova i obezbjeđenja sredstava za prvu fazu radova na urgentnoj sanaciji konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji graditeljske cjeline „Hasanšpašića kule" upućuje se javni poziJ zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na arheološkom istraživanju konsolidaciji, sanaciji i konzervaciji zidina „Hasanpašića kule" i sanaciji prilaznog puta i klizišta u procijenjenol vrijednosti od 100.000,00 KM (bez PDV-a) a prema prethodno pripremljenom projektnom zadatku JU Zavičajnog muzeja Travnik, Uvidu u stanje Hasanpašića kule br. 07-36-4-2258-1/22 od 19.05.2022. godine izrađenog od Federalnog ministarstva kulture i sporta - Zavod za zaštitu spomenika, uz nadzor JU Zavičajni muzej Travnik i Općine Travnik i evaluaciji radova koje je potrebno izvesti na objektu.

III            CILJ I SVRHA POZIVA

Cilj projekta i implementacije radova je zaustavljanje daljnje degradacije fizičke strukture objekta sanacija oštećenja na pripadajućem zemljištu sa evidentiranim klizištem, substrukciji i nadzemnim dijelovima objekta, njegova konzervacija i restauracija, te stvaranje uvjeta za bezbjedno korištenje objekta u budućnosti kao i unapređenje bezbjednosti po neposrednu okolinu.

Svrha radova je otklanjanje postojećih oštećenja na okolnom klizištu, deformacijama i oštećenjima temeljnog tla i temelja objekta, sanaciji podziđa pristupnih staza, pukotina u zidanim strukturama, zida iznad ulazne kapije, sanacija prozorskih otvora na sjevernom zidu, pažljivo prezidavanje dijelova zidova s pokrenutim blokovima kamena, izrada zaštitnih kapa na kruništima postojećih zidova radi zaštite zidova od prodora i negativnog uticaja atmosferilija, kao i drugi radovi neophodnim za stabilizaciju Hasanpašića kule, predviđeni projektnom dokumentacijom.

IV POSTUPAK PRIJAVE

Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja se bave organizovanjem kulturnih, pozorišnih, koncertnih i izdavačkih aktivnosti i drugih manifestacija u cilju očuvanja kulturne baštine.

Prijava sa naznakom "Za Javni poziv zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji, konzervaciji i restauraciji zidina Hasanpašića kule " mora sadržavati sljedeće: naziv i sjedište pravnog lica, ID broj, kontakt telefon i e mail i potpis i pečat odgovornog lica.

Uz prijavu je potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-              Kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji

-              Ovjerenu izjavu o preuzimanje obaveze implementacije radova prema projektnom zadatku uz nadzor JU Zavičajni muzej Travnik i OpćineTravnik,

-              Lista uspješnih organizacija najmanje 5 (pet) kulturnih manifestacija kao što su izložbe, koncerti, promocije, konferencije i druge društveno korisne manifestacije u cilju očuvanja kulturne baštine.

V UGOVOR

Sa pravmm licem koje bude izabrano do strane stručne komsije zaključit će se notarski tripartitni Ugovor kojim ce biti utvrđena prava i obaveze sa Općinom Travnik kao vlasnikom predmetnog zemljišta i izgrađenih objekata i JU Zavičajni muzej kao upravitelja uz saglasnost Općinskog pravobranilaštva Travnik.

Potpisivanjem notarski obrađenog ugovora donator/korisnik prihvata da je graditeljska cjelina „Hasanpašića kula,, vlasništvo i posjed OpćineTravnik, a da je JU Zavičajni muzej Travnik upravitelj graditeljske

Sredstva koja donator/korisnik uloži prilikom implementacije radova su bespovratna i donator/korisnik ista nece potraživati niti od Općine Travnik niti od JU Zavičajni muzej Travnik ni po kojem osnovu.

Pismene prijave sa navedenom dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od objavljivanja na oglasnoj ploci JU Zavičajni muzej Travnik i Općine Travnik, u lokalnim medijima i službenoj web stranici JU Zavicajm Muzej Travnik i Općine Travnik, putem pošte na adresu:

JU Zavičajni Muzej Travnik

Mehmed-paše Kukavice br. 1

72270 Travnik

ili direktno predajom na protokol JU Zavičajni Muzej Travnik u zatvorenoj koverti sa naznakom "Javni poziv zainteresovanim pravnim licima/donatorima za implementaciju radova na urgentnoj sanaciji, konsolidaciji konzervaciji i restauraciji zidina Hasanpašića kule "- Ne otvaraj!

Prijave dostaviti najkasnije do 12.04.2023. godine do 10:00 sati.

Dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon br.: 030/518-140

 

Direktorica: Fatima Maslić, dipl.ist.umjet.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: