Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 12:29

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiraju u okviru budžeta Općine Sanski Most za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 18.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA SANSKI MOST

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

 

 

Broj:05-04-2835/23

Datum: 17.08.2023. godine.

 

Na osnovu člana 38. Statuta općine Sanski Most (" Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 04/08, 05/08, 05/09, 02/10 i 09/11), člana 7. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 2/17, 8/17 i 6/19), te Budžeta Općine Sanski Most i Odluke o izvršenju Budžeta općine Sanski Most za 2023. godinu (" Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 14/22), Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU

U OKVIRU BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST ZA 2023. GODINU

 

Općina Sanski Most, (u daljem tekstu: Općina), poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO), koji svoje aktivnosti razvijaju na području općine Sanski Most, da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.Obrazovanje

2.Kultura i umjetnost

3.Zaštita okoliša

4.Socijalna politika

5.Mladi i volonterizam

6.Sport

7. Turizam

 

Prioritetna područja navedenih oblasti koja će se finansirati kroz ovaj javni poziv detaljno su definirana i razrađena u tački 6. Smjernica za podnositelje prijedloga - organizacija civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga na području Općine Sanski Most, (u daljem tekstu: Smjernice), koje su i sastavni dio ovog javnog poziva i u kojima je sve detaljno navedeno i obrazloženo.

 

II

Ukupan iznos sredstava za javni poziv koji će se raspodjeliti za finansiranje projekata organizacija civilnog društva je 30.000,00 KM, Budžet Općine Sanski Most („Službeni glasnik Općine Sanski Most", br. 14/22), red br. 176, ekonomski kod: 614239 (Podrška za projekte udruženja Sanskog Mosta).

Visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva može biti od 500 do 5.000,00 KM po projektu iz oblasti: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita okoliša, socijalna politika, sport i rekreacija, turizam, te Mladi i volonterizam.

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije definirane Odlukom i Smjernicama.

Projektni prijedlozi moraju biti urađeni isključivo na obrascima koje je definirao Organ uprave, detaljno elektronski popunjeni i obrazloženi shodno navedenim uputama i pojašnjenjima na samim obrascima (koje se nakon popunjavanja brišu i ostaju samo podaci o projektnom prijedlogu NVO/OCD-a), predloženi projekti koji ne budu u skladu sa navedenim mogu biti ocijenjeni sa manje bodova odnosno odobreni manji iznosi za realizaciju projektnih aktivnosti, odbijeni ako se utvrdi da NVO/OCD ne ispunjava uvjete za realizaciju određenog projektnog prijedloga, nisu u skladu sa definiranim oblastima detaljno razrađenim u Smjernicama, i/ili na drugi način shodno važećim propisima isti nije moguće odobriti i realizirati.

Dužina trajanja implementacije svakog projekta može biti do 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Izabrani projekti trebalo bi da se provedu i izvještaji dostave u skladu sa članom 15. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most.

 

III           

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruge ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, koji svoje aktivnosti razvijaju na području općine Sanski Most. Organizacije koje apliciraju sa projektnim prijedlozima moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

• da su osnovane i registrirane u Bosni i Hercegovini;

• da su vođene od strane državljana Bosne i Hercegovine;

• da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Sanski Most;

• da su projekti namijenjeni građanima Općine;

• da se projekti odnose na oblasti definisane javnim pozivom odnosno prioritetnim oblastima definiranim u Smjernicama;

• da organizacije ne obavljaju bilo kakve aktivnosti u ime političke partije;

• da su organizacije koje su od Općine dobile finansijska sredstva po prethodnom javnom pozivu ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju, kao i narativni izvještaj.

• da organizacija nije u istoj budžetskoj godini već aplicirala na raspisani javni poziv i potpisala ugovor o korištenju odobrenih sredstava sa općinom Sanski Most, bez obzira da li je projekat u toku ili je završen.

• da nisu organizacije koje se finansiraju kroz grantove.

 

Organi državne vlasti ne mogu biti finansirani kao nosioci projekta, ali je moguće njihovo sudjelovanje u izvođenju samog projekta u smislu pružanja podrške projektu.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva, kojih su se dužni pridržavati te svoje projektne prijedloge uskladiti sa prioritetnim oblastima tj. područjima utvrđenih Javnim pozivom i Smjernicama - koje su sastavni dio javnog poziva.

 

IV          

POTREBNA DOKUMETACIJA

Prijedlog projekta mora sadržavati sljedeće:

Projektni prijedlog (Word format- Aneks 1), Pregled budžeta/proračuna (Excel format - Aneks 2), Matrica logičkog okvira (Word format - Aneks 3), Plan aktivnosti i promocije (Excel format - Aneks 4).

 

Dodatna dokumentacija je vrlo važan dio projektne dokumentacije i trebalo bi da bude kompletirana kako bi prijedlog projekta mogao biti ocijenjen. Dodatna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

kopija važećeg rješenja o registraciji organizacije u BiH (za nositelja projekta/podnositelja i eventualne partnere na projektu),

kopija statuta organizacije (podnositelj projekta i partneri),

popunjena forma Administrativni podaci o podnositelju projekta (Word format - Aneks 5), popunjena Finansijska identifikaciona forma (Excel format - Aneks 6), popunjena i potpisana Izjava o podobnosti (Word format - Aneks 7),

kopija završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (dokument Bilans stanja i Bilans uspjeha), koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini, kopija godišnjeg narativnog izvještaja organizacije za prethodnu godinu, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini, popunjena Lista provjere (Word format - Aneks 8).

U slučaju da projekt bude odobren, originalni dokumenti bit će i/ili mogu biti traženi na uvid.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za finansiranje projektnih prijedloga OCD može se preuzeti u periodu od 15. (petnaest) dana od dana raspisivanja Javnog poziva, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: obrazovanie@sanskimost.gov.ba, preuzimanje sa web stranice Općine i/ili eventualno lično preuzimanje (USB stick) u sjedištu organa uprave na sljedećoj adresi: Općina Sanski Most Trg Ljiljana br. 1, 79 260 Sanski Most (Kancelarija br. 26)

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se pronaći na sljedećoj adresi: www.sanskimost.gov.ba.

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese: obrazovanje@sanskimost.gov.ba , sa naznakom za javni poziv.

Pitanja se mogu postavljati tokom cijelog perioda objave javnog poziva. Odgovori na upite bit će dostavljeni u elektronskoj formi odnosno na prigodan način unutar 3 (tri) radna dana od primitka upita, a sve navedeno je definirano i u Smjernicama.

 

VI

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija u formi kako je utvrđena od strane ovog organa (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u 3 (tri) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično u Šalter salu Općine tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 07:30 do 15:00 sati, na sljedeću adresu:

 

Općina Sanski Most

Trg Ljiljana br.1,

79 260 Sanski Most

 

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja prijedloga, puni naziv projekta i riječi "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja".

Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Dokumentacija se dostavlja po redoslijedu (1-8) kako je navedeno u Listi aneksa, uvezana po rednim brojevima u prozirne folije sa šinama (npr. prvi ide projektni prijedlog, a zadnji Lista za provjeru), i to u tri primjerka.

Rok za predaju aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Javnog poziva, tj. do 15:00 sati, zadnjeg dana predaje aplikacija.

Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine sanski Most i na oglasnoj ploči Općine.

 

 

Organ uprave ne podliježe vraćanju dostavljene dokumentacije za NVO/OCD kojima su odobreni ili nisu odobreni projektni prijedlozi.        

 

 

 

 

Javni poziv za NVOOCD 2023

Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga

Projektni prijedlog

Pregled budžeta i plan potrošnje

Logički okvir_logička matrica

Plan aktivnosti i promocije_Aneks 4

Administrativni podaci o podnosiocu projekta_Aneks 5

Finansijski identifikacioni formular Aneks 6

Izjava o podobnosti Aneks 7

Lista za provjeru

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: