Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.04.2024. 13:33

Prodaja PMV marke BMW, pištolja, čizama, rukavica za taekwondo, mopeda, motocikala, pantalona, mobitela, vodenih pumpi, semeringa, otpadnog bakra, kutija za nakit, šminke, kupaćih kostima...

Izvor: Akta.ba, 09.04.2024.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno -neizravno oporezivanje

Regionalni centar Tuzla

 

Broj: 02/6/1V-16-16-25-186/24-1

Tuzla, 08.04.2024. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji carinske robe ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/07 i 31/08). Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla broj: 02-16-16-32-119-1/23 od 30.08.2023. godine i naloga za prodaji robe šefa Odsjeka za poslovne usluge u Regionalnom centru Tuzla. Komisija u sastavu: Mersiha Bajraktarević-predsjednik. Marizela Šabanović - član i Denis Bošnjaković - član, a na osnovu odredbe člana 3. stav 1. i stav 2. i odredbe člana 7. stav I. i stav 2. pomenute Odluke, objavljuje Prvu javnu aukciju i Direktnu prodaju, kako slijedi:

 

PRVA JAVNA AUKCIJA

 

Prva javna aukcija će se održati u sjedištu RC Tuzla, na adresi: ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla, dana 25.04.2024, godine sa početkom u 12:00 sati.

 

 

AUKCIJU U CJELOSTI MOŽETE PREUZETI U ATTACHMENTU

 

Roba koja je predmet prodaje može se pogledati u sljedećim terminima: U terminu od 12°° do 14°° sati, dana 12.04.2024.godine u magacinskom prostoru u Bijeljini, na adresi Komitska bb. U terminu od 12°° do 14°° sati, dana 15.04.2024.godine u magacinskom prostoru u Zvorniku, na adresi Karakaj bb. U terminu od 12°° do 14°° sati, dana 16.04.2024. godine, u magacinskom prostoru u Tešnju. na adresi Kraševo bb. U terminu od 12°° do 14°° sati, dana 17.04.2024. godine u magacinskom prostoru u Orašju, na adresi Autoput bb. U terminu od 12°° do 14°° sati, dana 18.04.2024.godine u magacinskom prostoru u Tuzli, na adresi Bosanska poljana bb i sjedištu RC Tuzla. Spisak robe objavljenje i na web stranici UINO (www.uino.gov.ba),a sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj: 035/368-045. USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE: Postupak se provodi shodno odredbama Odluke o prodaji carinske robe ("Službeni glasnik BiH" br.90/07 i 31/08). Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Odluke o prodaji carinske robe, odnosno pravna lica i fizička lica koja imaju registrovanu djelatnost kod nadležnih organa, a za LOT-ove 2 i 27 i odgovarajući dozvolu izdatu od nadležnih organa, shodno pozitivnim propisima.

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije.

Roba se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju (princip "viđeno-kupljeno").

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima.

 

AUKCIJA - DEPOZIT ZA AUKCIJE: Prije početka aukcije, ponuđači su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene robe koja se prodaje. Depozit se uplaćuje bezgotovinski na depozitni račun Uprave ili gotovinski na blagajni RC Tuzla na sam dan održavanja aukcije, a zbog blagovremeng otvaranja postupka prodaje, uz preporuku da se isti uplati do 11:30 sati. Ukoliko se roba ne proda na prvoj javnoj aukciji. Komisija može, ukoliko bude zainteresovanih lica, održati i drugu javnu aukciju za tu robu, u roku od 30 minuta po okončanju prve javne aukcije.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili robu, depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon okončanja aukcije (ukoliko je isti položen gotovinski), a bezgotovinski - donošenjem rješenja o povratu depozita.

Kupci su dužni izvršiti uplatu prodaje cijene u roku od 5 dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prourokovanu Upravi.

Predaja robe kupcu vrši se nakon što dostavi dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

 

DIREKTNA PRODAJA: Roba se prodaje po lotovima bez obaveze polaganja depozita.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje (ukoliko se dostavljaju lično) i moraju sadržavati tačno odredenu robu (LOT) koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu. Ponude poslate poštom, a koje stignu do početka direktne prodaje, odnosno do 13:00 sati, smatraju se blagovremeno dostavljenim. Na dan i u vrijeme određeno za prodaju, u prisustvu svih učesnika. Komisija otvara prispjele ponude i prodaje robu licu sa naboljom ponudom. Komisija može odbaciti sve ponude ukoliko se iste smatraju neprihvatljivim. U slučaju da lice koje je ponudilo veću cijenu nije prisutno, roba se prodaje sljedećem ponuđaču sa najboljom ponudom. Ako dva ili više učesnika ponude isti iznos, Komisija vrši prodaju putem nadmetanja među licima koja su dala ponudu sa istim iznosom.

 

Ponude dostaviti lično na protokol RC Tuzla ili putem pošte na adresu UIO BiH. RC Tuzla - Odsjek za poslovne usluge, ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla, sa naznakom:

"Ponuda za kupovinu carinske robe - NE OTVARAJ", te na omotu koverte navesti broj LOT-a za koji se dostavlja ponuda, te osnovne podatke (ime i prezime, naziv pravnog lica, adresu, telefon). Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje na jedinstveni račun Uprave, shodno datim instrukcijama. Predaja robe kupcu vrši se nakon što dostavi dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

 

Komisija za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla

1. Mersiha Bajraktarević

2. Marizela Sabanović

3. Denis Bošnjaković

 

 

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje najavljuje aukciju. Sve detalje možete saznati ovdje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: