Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2024. 11:22

Prodaja rashodovanih motornih vozila: Škoda Fabia Karavan, VW PASSAT, Lada Niva, NISSAN TRADE, IVECO-platforma korpa, Mercedes Unimog i IVECO TURBO DAILY

Izvor: Akta.ba, 16.05.2024.

ELEKTROPRENOS- ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE

Operativno područje Mostar

 

Broj: 08-3701- 4 /2024

Datum: 16.05.2024. god.

 

JAVNI OGLAS - PUTEM LICITACIJE

za prodaju rashodovanog stalnog sredstva putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

 

I PREDMET PRODAJE: Prodaja stalnih sredstava – rashodovana motorna vozila

Rb.

Proizvođač i model vozila

Godina proizv.

Vrsta vozila

Početna cijena (KM)'

Lokacija vozila

1.

Škoda Fabia Karavan, dizel, 47 kW, 1896 cm3

2003

Putničko

800,00 KM

Raštani bb, Mostar

2.

Škoda Fabia Karavan, dizel, 47 kW, 1896 cm3

2003

Putničko

800,00 KM

Raštani bb, Mostar

3.

Škoda Fabia Karavan, dizel, 47 kW, 1896 cm3

2004

Putničko

800,00 KM

Raštani bb, Mostar

4.

VW PASSAT, dizel, 96 kW, 1896 cm3

2004

Putničko

800,00 KM

Raštani bb, Mostar

5.

Lada Niva, benzin, 58 kW, 1690 cm3

2003

Putničko

600,00 KM

Raštani bb, Mostar

6.

Lada Niva, benzin, 58 kW, 1690 cm3

1998

Putničko

500,00 KM

Crnogorska bb, Bileća

7.

Škoda Felicia, dizel, 47 KW, 1896 cm3

1999

Putničko

300,00 KM

Crnogorska bb, Bileća

8.

Lada Niva, benzin, 59kW, 1690 cm3

2005

Putničko

800,00 KM

Petrovo polje bb, Trebinje

9.

NISSAN TRADE, dizel, 79 kW, 2956 cm3

1998

Teretno

1000,00 KM

Raštani bb, Mostar

10.

IVECO – platforma korpa, dizel, 76 kW, 2490 cm3

1995

Teretno

1000,00 KM

Bleiburških žrtava bb, Mostar

11.

Mercedes Unimog, dizel, 92 kW, 5959 cm3

1995

Teretno

5000,00 KM

Raštani bb, Mostar

12.

IVECO TURBO DAILY, dizel, 76kW, 2800 cm3

1996

Teretno

1000,00 KM

Raštani bb, Mostar

 

Cijena je bez uključenog PDV-a

 

Svi zainteresovani ponuđači mogu pogledati vozila i preuzeti obrazac za cijenu ponude na lokalitetu:

- Raštani bb i Bleiburških žrtava bb, Mostar na dan 20.05.2024. godine, od 9 do 13 sati. Kontakt telefon: 063 315 273

- Petrovo polje bb, Trebinje na dan 21.05.2024. godine, od 9 do 13 sati. Kontakt telefon: 066 664 213

 

- Crnogorska bb, Bileća na dan 22.05.2024. godine, od 9 do 13 sati. Kontakt telefon: 066 664 213

 

II METODA PRODAJE

Prodaja će se vršiti metodom dostavljanja pismenih ponuda, u zatvorenoj koverti sa popunjenim obrascom za cijenu ponude (Obrazac za cijenu ponude zainteresovani ponuđači mogu preuzeti na lokalitetu, prilikom obilaska ili preuzeti na stranici www.elprenos.ba ).

 

Rashodovano motorno vozilo se prodaje prema postojećem stanju, po sistemu "viđeno - kupljeno", te su isključeni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije.

 

Pismena ponuda mora sadržavati: Za ponuđače pravna lica:

- Popunjen obrazac za cijenu ponude,

- Rješenje o registraciji kod nadležnog organa,

- PDV broj,

- ID poreski broj,

- Dokaz o uplaćenom depozitu.

 

Za ponuđače fizička lica

- Popunjen obrazac za cijenu ponude,

- Fotokopija lične karte i CIPS-ovu prijavu prebivališta,

- Dokaz o uplaćenom depozitu.

 

III            KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, koja ne može biti manja od početne cijene iz tačke I. U slučaju da su dvije ili više ponuda identične, odnosno da imaju istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

Ponude koje ne sadrže jednoznačnu cijenu za određeno vozilo ili koje ne sadrže uslove, neće biti razmatrane. Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

IV           NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponudu u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za kupovinu motornog vozila pod rednim brojem: _- OTVARA KOMISIJA ZA LICITACIJU" dostaviti na adresu: Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno područje Mostar, Bleiburških žrtava bb, 88 000 Mostar - uz obavezno navođenje punog naziva pošiljaoca, do 31.05.2024. godine do 10,00 sati.

 

Ponude koje na protokol pristignu nakon naznačenog roka za dostavljanje ponuda, neće se ramatrati i biće vraćene neotvorene.

 

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za predmetno vozilo.

 

V DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje prispjelih ponuda za predmetna vozila obaviće se 31.05.2024. godine sa početkom u 12,00 sati u sjedištu Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar ul. Bleiburških žrtava bb, 88 000 Mostar, sala za sastanke, II kat.

 

Postupak javnog otvaranja ponuda obavit će Komisija za provođenje postupka prodaje, imenovana Rješenjem Direktora OP Mostar broj 08-3701-1/2024 od 29.02.2024. godine

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su podnijela ponudu ili njihov punomoćnik, te ovlašteni

 

VI PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koja uplate depozit u iznosu od 100 KM (jednastotina) za svako vozilo posebno.

 

Depozit se može uplatiti na sljedeći žiro račun:

 

• Depozit se uplaćuje na transakcijski račun UniCredit Bank d.d. 3381302247317638 ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka - OP Mostar

 

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit biće vraćen uplatom sredstava na njihov transakcijski račun, nakon obavijesti o odabiru kupca.

 

Ponuđaču čija ponuda bude ocjenjena kao najpovoljnija, uplaćeni depozit će biti vraćen kada izvrši uplatu ponuđene cijene za predmetno vozilo.

 

Ponuđaču čija ponuda bude ocjenjena kao najpovoljnija, a on naknadno, iz bilo kojeg razloga odustane od kupovine predmeta prodaje, uplaćeni depozit neće biti vraćen.

 

VII ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI VOZILA

Ugovor o prodaji motornog vozila sa najpovoljnijim ponuđačem bit će zaključen u roku 15 (petnaest) dana od dana izbora najpovoljnijeg kupca.

 

Period uplate kupoprodajne cijene ne može biti duži od 5 (pet) dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju da prvorangirani ponuđač odustane od kupovine predmetnog motornog vozila, ugovor o prodaji će se ponuditi drugorangiranom ponuđaču.

 

Odustajanje od kupovine će se smatrati odbijanjem potpisivanja ugovora u roku koji ne može biti duži od 5 (pet) dana od dana dostavljanja istog na potpis, odnosno plaćanje kupoprodajne cijene u ugovorenom roku.

 

Primopredaja motornog vozila bit će izvršena u roku do 7 (sedam) dana od dana uplate kupoprodajne cijene, na lokaciji na kojoj se vozilo nalazi, uz sačinjen zapisnik o primopredaji.

 

VIII OSTALE INFORMACIJE

U slučaju da nijedna ponuda ne pristigne do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ili nijedan ponuđač ne ponudi najmanje početnu cijenu, postupak ponude može biti ponovljen, pod istim ili izmjenjenim uslovima.

 

Komisija za provođenje postupka javne prodaje zadržava pravo da od ponuđača zatraži dodatno pojašnjenje ili dopune ponude, koja ne utječe bitno na samu ponudu.

 

Kraći tekst javnog oglasa bit će objavljen u dnevnim novinama Večernji list BiH i Nezavisne novine, a cjelokupni tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka (www.elprenos.ba).

 

IX OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuda za vozilo pod rednim brojem: __________________

Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica: ______________________________________________

Adresa: _____________________________________

(ulica, poštanski broj i grad)

Broj telefona: _________________________________

JMBG (za fizička lica): ________________________________

ID broj (za pravna lica): ________________________________

Transakcijski račun: ___________________________________

Naziv banke: ______________________________________________

 

IZNOS PONUDE BEZ PDV-a: ____________________ KM.

(slovima: _______________________________________________ KM)

 

Potpis: __________________ M.P.

 

Uz ponudu obavezno dostaviti:

- fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte, CIPS-ovu prijavu prebivališta,

- pravna lica: ovjerenu kopiju ID poreskog broja, PDV broj, Rješenje o registraciji kod nadležnog organa;

- dokaz o izvršenoj uplati depozita

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: