Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 09:00

Prodaja njive oranice k.o. Magnojević

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

Broj: 80 0 I 057191 16 I 2

Bijeljina, 10.05.2016. godine.

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Smiljka Dević, u pravnoj stvari tražioca izvršenja “Nova banka” AD Banja Luka, filijala Bijeljina koju zastupa Ognjen S. Avlijaš advokat iz Bijeljine protiv izvršenika Mitrović Nedeljka iz Bijeljine ul. Kralja Dragutina br. 59, radi novčanog potraživanja,  temeljem člana 82. Zakona o izvršnom postupku RS, gore označenog dana donio je slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti -

 

1. Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina označenih kao:

 

- k.č. broj 1325 u naravi oranica površine 14180 m2 upisana u zk uložak broj 92 K.O. Magnojević kao susvojina izvršenika Mitrović Nedeljka sa dijelom 14667/79150.

      

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49  na dan 14.06.2016. godine u 10,30 časova.

 

2. Utvrđuje se tržišna vrijednost nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, u iznosu od 14.396,00 KM.

3. Na drugom ročištu za prodaju nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, ne može se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.

4. Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u  čl. 88 Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 59/03 ), uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,00 KM.

5. Osiguranje se polaže na račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj  562-099-8130145898 NLB banka A.D. Banja Luka, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 1067001, poziv na broj 0571912016. Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja spisa, priložiti sudu najkasnije prije početka zakazanog ročišta.Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potraživanje dostižu iznos osiguranja.

6. Kupac sa najvišom ponudom plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje, koju je dužan uplatiti na na  račun  račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj  562-099-8130145898 NLB banka A.D. Banja Luka, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 1067001, poziv na broj 0571912016, u roku od 30 dana nakon održane javne prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

7. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najpovoljnija ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. U slučaju da sva tri najpovoljnija ponuđača ne ispune svoje obaveze, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje.

8. Sud će obustaviti izvršni postupak ukoliko se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu. Obustava izvršnog postupka ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka, radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

9. Ovaj zaključak objaviti će se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

10.Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

S u d i j a                                                                                                                                                             

Smiljka Dević

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni  lijek.                                                                                                                                                                  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: