Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 13:01

Prodaja hotela Vitez u Vitezu

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU

 

Broj: 51 0 1 030387 10 I

Travnik, 30.03.2016 godine

 

Datum protokola: 06.04.2016.

Broj protokola: 803

 

OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU, sudija Jasmina Tahirović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja "BORA" d.o.o. Banja Luka protiv izvršenika Ivo (Marka) Kesten iz Travnika, Ovčarevo bb, založni dužnik HOTEL VITEZ sa sjedištem u Vitezu, ul. Kralja Tvrtka bb, zastupani po punomoćniku Irsanu Kukić, advokatu iz Travnika, radi izvršenja na nepokretnostima, v.s 6.596.544,26 KM, dana 30.03.2016 godine, donio je slijedeći;

 

ZAKLJUČAK

 

1. Određuje se „II" prodaja nekretnine izvršenika i to:

Nekretnina upisana u zk. uložak broj 138 k.o Vitez u A popisnom listu pod I. označene kao k.č 331/3 u naravi zemljište ispod objekta i ekonomsko dvorište u Vitezu u državnoj svojini s pravom korištenja u korist založnog dužnika sa djelom 1/1 i u A popisnom listu pod II u naravi poslovna zgrada, Hotel-kafana, sagrađena na k.č 331/3 ukupne površine 3.784,00 m2 u vlasništvu založnog dužnika sa udjelom 1/1, procjenjene vrijednosti na iznos od 5.382,694KM.

 

ZA DAN SRIJEDA 18.05.2016 god. sa početkom u 12,00 sati ZGRADA OPĆINSKOG SUDA TRAVNIK, SUDNICA BR. 20

 

2. Vrijednost nekretnine iz tačke „1", ovog zaključka, utvrđena je zaključkom ovog suda od 11.02.2016 godine.

Na prvom ročištu za prodaju nekretnine iz tačke „1" ovog zaključka ista se ne može prodati ispod Vi utvrđene vrijednosti, na drugom ročištu ista se ne može prodati ispod 1 /3 utvrđene vrijednosti iste, dok na trečem ročištu,predmetna nekretnina se može prodati bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost, sve shodno odredbama čl. 89ZIP-a.

Poreze i taksa u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

3. Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenim u čl. 88 ZlP-a, uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja položi iznos od 1/10 utvrđene vrjednosti nekretnine što isti ne može iznositi više od 10.000KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na rać. Općinskog suda u Travniku;

Broj: 3389002208351383 kod UNI CREDIT BANK DD sa naznakom predmeta Broj: 51 0 I 03038710 I.

Od polaganja osiguranja oslobođene su osobe utvrđene čl. 86 Zakona o izvršnom postupku.

 

4. Ročište za javno nadmetanje održati će se kada pristustvuje samo jedan ponuđač, a na zahtjev lica koje ima pravo prvenstvenog namirenja, sud će zaključkom odrediti da se ročište za prodaju odgodi ako učestvuje samo jedan ponuđač, sve shodno odredbama čl.87ZIP-a.

 

5. Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji nekretine stvari najpovoljnijem ponuđaču, ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je pokretnina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati cijenu Navedene odredbe primjenjivati će se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ne doponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju, iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje, sve shodno odredbama čl.92ZIP-a.

 

6. Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na trećem ročištu. Obustava izvršenja ne sprječava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istim nekretninama sve shodno odredbama čl.95 ZlP-a.

 

7. Zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tabli Suda, a stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima Javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavjesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Od objavljivanja zaključka o prodaji nekretnine na sudskoj oglasnoj tabli suda, do dana prodaje mora proći najmanje 30 dana. Zaključak se dostavlja i strankama , licima koja imaju prvenstveno pravo namirenja ili pravo namirenja istog ranga kao i tražilac izvršenja, lica koja imaju upisano ili zakonsko pravo preče kupovine, nadležnom organu poreske uprave, sve shodno odredbama čl. 82ZIP-a.

 

Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

 

Sudija

Jasmina Tahirović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: