Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.05.2016. 15:41

Prodaja trosobnog stana, kuće sa dvorištem k.o. Bijeljina 1

Izvor: Akta.ba, 13.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                      

Broj: 80 0 I 024989 16 I 2

Bijeljina, 11.05.2016.  godine

 

Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Rajković Ljilji, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Mikrokreditna Fondacija LOK Sarajevo ul. Skenderija br. 13, zastupan po punomoćniku Adisu Oprašiću advokatu iz Sarajeva ul. H. Kreševljakovića br. 40, protiv izvršenika Arsenović Zoran iz Bijeljine ul. Danila Kiša br. 14, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 11.05.2016. godine sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

ODREĐUJE SE drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 31.05.2016. godine, sa početkom u  10,30 časova, kancelarija broj 41, nepokretnosti označenih kao:

 

- k.č. br.3431/0 OKUĆNICA, površine 474 m2 u naravi dvorište 108 m2 i u istoj parceli stambeno-poslovna zgrada površine 366 m2, a koja je u vlasništvu izvršenika Arsenović (Radovima) Zoran, upisane u zk. ul. 255 k.o. Bijeljina 1

 - k.č. br. 3431/0E1 OKUĆNICA, površine 1214 m2, u naravi stambeno-poslovna zgrada površine 1214 m2, poslovni prostor  u privredi površine 627 m2, trosoban stan površine 75 m2 i jednosoban stan površine 146 m2, a koja je u vlasništvu izvršenika Arsenović (Radomira) Zorana, upisane u zk.ul. broj 255 k.o. Bijeljina I i zk. ul. broj 7923 k.o. Bijeljina I.

 

Konstatuje se da vrijednost nepokretnosti iznosi 740.245,00 KM, prema nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke Izić  Mirsada od 29.02.2012. godine.

Sud oglašava da prvo ročište  za  javnu prodaju nije uspjelo, stoga sud na prijedlog tražioca izvršenja zakazuje drugo ročište za prodaju.

Na  drugom ročištu nepokretnost se može prodati i ispod iznosa procjenjene vrijednosti,  ali ne manje od 1/3 utvrđene vrijednosti, tako da ponude manje od 1/3 neće biti razmatrane.

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica , uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ista ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

 

Osiguranje se polaže na depozitni račun Osnovnog suda u Bijeljini broj: žiro račun broj 562 – 099 – 8130145898 kod NLB banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na gornji broj predmeta.

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i osobe utvrđene članom 86. stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati iznos prodajne cijene. Navedene odredbe primjenjivaće se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju.

Iz položenog osiguranja namiriće se troškovi neuspjelog ročišta.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost ne može prodati ni na trećem ročištu. Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda.

 

Napomena:

Pristupio tražilac izvršenja Šarčević Darko  u predmetu broj: 80 0 I 041683 13 I 2

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u  prodaji nepokretnosti. 

Zaključak se dostavlja strankama i nadležnom organu poreske uprave.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

S u d i j a,

Rajković Ljilja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: