Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016.

Prodaja pomoćne zgrade sa dvorištem, njive, voćnjaka i šume u k.o Dvorovi

Izvor: Pravosudje.ba, 24.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA 
REPUBLIKA SRPSKA 
OSNOVNI SUD U BIJELJINI           
                                                                                          

Broj: 80 0 I 057861 14 I 
Bijeljina, 18.05.2016. godine.

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI,  gore označenog dana donio je slijedeći:


Z A K LJ U Č A K
- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti -

1. Shodno prijedlogu Tražioca izvršenja od 01.04.2016. godine, određuje se nastavak izvršnog postupka, te se ponovo određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina označenih kao:

- k.č br. 1578/0, zv. „ Okućnica „ u naravi pomoćna zgrada 13 m2, pomoćna zgrada 12 m2, pomoćna zgrada 9 m2, pomoćna zgrada 9 m2, pomoćna zgrada 16 m2, pomoćna zgrada 26 m2, stambena zgrada 81 m2, dvorište 500 m2, pašnjak 1. klase 430 m2 i pomoćna zgrada 8 m2, ukupne površine 1104 m2, k.č br. 1590/0, zv. „ Okućnica „ u naravi njiva 2. klase površine 404 m2, k.č br. 1591/1, zv. „ Okućnica „ u naravi voćnjak 3. klase površine 1065 m2, k.č br. 1591/2 zv. „ Okućnica „ u naravi šuma 3. klase površine 514 m2, k.č br. 1592/0 zv. „ Okućnica „ u naravi njiva 2. klase površine 2343 m2 i k.č br. 1835/0 zv. „ Kriva bara „ u naravi njiva 2. klase površine 3496 m2, upisane u z.k ul. br. 695, k.o Dvorovi, kao susvojina izvršenika Vasilić ( Slavko ) Cvijetina, sa dijelom 3/5.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija br. 43. na dan SRIJEDA 13.07.2016. godine u 10,30 časova.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: