Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 13:11

Prodaja građevinskog zemljišta zv. Ivice u naravi površinski kop k.o. Obarska Velika u Bijeljini

Izvor: Semberske novine, 24.05.2016.

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b) Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12), Odluke o načinu i uslo-vima javne prodaje nepokretnosti označene kao k.p. broj:4191/1 k.o Obarska Velika, broj: 01-022-45/16 od 13. maja 2016. godine („Službeni glasnik Grada Bijeljina" br-oj 12/16), člana 38. tačka 2. podtačka j. Statuta grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 8/13 i 27/13) i Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno opterećenje pravom graćenja nepokretnosti usvojini opštine Bijeljina ("Službeni glasnik opštine Bijeljina", broj 13/12) objavljuje se

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti označene kao k.p. broj: 4191/1, k.o. Obarska Velika

 

1. Grad Bijeljina prodaje nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina označene kao:

-k.p. broj: 4191/1 zv. Ivice u naravi površinski kop, površine 3.795 m2, upisana u List nepokretnosti, broj: 4094, k.o. Obarska Velika, u kojem je kao korisnik upisana opština Bijeljina sa dijelom 1/1, a što odgovara gruntovnoj parceli označenoj kao k.p. broj: 4191/1 zv. Ivice, u naravi površinski kop, površine 3.795 m2, upisanoj u z.k uložak, broj. 3342 k.o. Obarska Velika, kome je upisana opština Bijeljina sa pravom svojine sa dijelom 1/1/.

Predmetna parcela je u građevinskom reonu k.o. Obarska Velika i u naravi je površinski kop koji je služio za eksploataciju šljunka.

Prema Nalazu JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" d.o.o. Bijeljina broj: I-161/16 od 25.04.2016. godine, predmetna parcela je definisana kao ostalo građevinsko zemljište po kojoj vrijednost ostalog zemljišta iznosi 2,55 KM/m2. Imajući u vidu da je na osnovu Odluke Skupštine opštine o načinu i uslovima javne prodaje („Službeni glasnik opštine Bijeljina" broj: 11/12) iz 2012. godine proveden postupak javne prodaje uz datu početnu cijenu od 1,00 KM/m2, te da ista nije prodata, predlaže se početna licitaciona cijena od 0,4 KM/m2, što za površinu od 3.795 m2 iznosi 1.518,00 KM.

2. Prodaja građevinskog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), koja će se održati 12.06.2016. godine u zgradi Gradske uprave Grada Bijeljina (Velika sala) sa početkom u 11 časova.

3. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti na ime kaucije 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti, s tim što taj iznos ne može biti niži od 1.000,00 KM.

Uplata na ime kaucije se vrši na jedinstveni račun trezora Grada Bijeljina, broj: 555-001-00777777-70 prije početka licitacionog postupka, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se komisiji.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš, odnosno punomoć lica koje ih opunomoćuje. Pravna lica, koja učestvuju u javnom nadmetanju, potrebno je da komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o građevinskom zemljištu koje se prodaje (u zemljišnoknjižne i katastarske podatke, uvid u planski dokument itd) i dobiti druge potrebne informacije u JP"Direkcija za izgradnju i razvoj grada" Bijeljina, ul. Karađorđeva broj 33, soba br. 1, telefon 055/208-085, u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

7. Sa učesnikom licitacije, koji izlicitira najvišu cijenu, zaključiće se kod notara ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranioca Republike Srpske - sjedište zamjenika u Bijeljini. Prodajnu cijenu navedenih nepokretnosti, učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora na žiro-račun prodavca, a predaja nepokretnosti u posjed kupcu izvrišiće se u roku od 8 (osam) dana po uplati kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik. Isplatom ukupne kupoprodajne cijene kupac stiče uslove za upis svojine na zemljištu u javnim evidencijama nepokretnosti. Troškove izrade Ugovora o kuporodaji u formi notarske isprave kao i troškove provođenja istog, snosi kupac.

9. Postupak licitacije nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina sprovešće Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini opštine Bijeljina ("Službeni glasnik opštine Bijeljina"broj 13/12).

10. Oglas za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. objaviće se u lokalnom listu „Semberske novine", na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i na stranicama zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina.

 

Broj: 02-014-1- 650 / 2016

Datum, 23.05.2016. godine         

 

GRADONČELNIK

Mićo Mićić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: