Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 09:18

Prodaja građevinskog zemljišta u k.o. Pješivac, k.o. Trijebanj, k.o. Borojevići i k.o. Aladinići, Općina Stolac

Izvor: Akta.ba, 28.05.2016.

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj: 17/14),  čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj: 1/98, 1/02),  te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:2/16 i 3/16 )  Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e

 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Stolac pobliže označenih kao:

1. k.č.br. 991/19, (novi broj:69/4) K.O. Pješivac, građevinsko zemljište površine 5.576 m²  po početnoj cijeni od 17.000,00 KM, namjenjeno za izgradnju poslovnog objekta,

2. k.č.br. 827/36,  K.O. Trijebanj,  građevinsko zemljište površine 5.497 m² po početnoj cijeni od 16.700,00 KM, namjenjeno za izgradnju poslovnog objekta,

3. k.č. br. 235/34   k.o. Borojevići, građevinsko zemljište površine  12 m² po početnoj cijeni  od 1.000 KM, namjenjeno za gradnju trafostanice

4. k.č. br. 305/32   k.o. Aladinići, građevinsko zemljište površine   1.422 m² po početnoj cijeni od 5.800 KM, namjenjeno za gradnju gospodarskog objekta

 

2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

- za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

- za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-700/16“.

 

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa  koji je  dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

 

3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u

Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina  Općine Stolac.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa  naznakom: „ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 14.06.2016. godine do 12 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

· Prodaja zemljišta izvršit će se dana 14.06.2016. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Broj: 01/1- 700/16

Datum: 27.05.2016. godine

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: