Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 10:51

Prodaja poslovnih prostora u Kaknju

Izvor: Dnevni Avaz, 13.06.2016.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "KAKANJ" d.o.o.- Kakanj

 

Kakanj, 08.06.2016.godina

Broj: 7336/2016

 

Na osnovu Odiuke Nadzornog odbora ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj o raspolaganju imovinom, broj: 01-NO-2-15-6982/16 od 01.06.2016. godine, Saglasnosti na raspolaganje imovinom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao Vladajućeg društva, broj: 02-10183/16 od 30.03.2016. godine, Saglasnosti o prodaji Kantonalnog poreznog ureda Zenica broj: 10-4/02-15-5-369/o4 Z.M. od 27.01.2016.godine, te Zaključkan Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, broj:01 -D-01 -15-2403/16 od 19.02.2016.god. objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj putem pribavljanja pismenih ponuda

 

1. Predmet ovog Javnog ogiasa za prodaju su sljedeći poslovni prostori:

R/B

Naziv i opis poslovne prostorije

Površina m2

Početna cijena

1.

- Zgrada općine-aneks općine, poslovni prostor br.3, (šifra : PP3 AO), kojeg čini : podrum, prizemlje, sprat 1 i sprat 2 površine 498,93 m2, te zajedničke komunikacije površine 62,27 m2, tj. ukupne površine 561,20 m2,

- Zgrada općine-glavna zgrada općine, poslovni prostor br.4, (šifra PP4 GZO), kojeg čini: podrum, sprat 1, sprat 2 i sprat 3 površine 1229,49 m2, te zajedničke komunikaclje površine 316,52 m2, tj. ukupne površine 1546,01 m2,

- Zgrada općine-aneks policija,poslovni prostor br:5, (šifra:PP5 APOL ), kojeg čini: prizemlje, sprat 1, sprat 2, međusprat 2, povrsine 182,54 m2, te zajedničke komunikacije površine 56,59 m2, tj. ukupne površine 239,13 m2,

2346,34

Ukupna vrijednost po procjeni sudskog vještaka

1.086.401.40

2.

- Zgrada općine-Aneks porezna, Pomoćni prostor br.1 ( šifra: PomP1 Esut APOR ) koji se nalazi u suterenu aneksa zvanog Porezna i sastoji se od četiri prostorije pomočne namjene, jedne ostave i dva sanitarna čvora, ukupne površine 116,42 m2,

116,42

Vrijednost po procjeni sudskog vjestaka

147.911,61

 

2. Pismena ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNIH PROSTORIJA - NE OTVARATI" preporučenom pošiljkom putem pošte, ili neposredno na Ekspedit ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića br. 1 7. Kakanj.

Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv firme (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice). tačnu adresu ponuđača, te ako je ponuđač pravno lice i naznaku njegovog pečata na koverti.

3. Krajnji rok za dostavu ponuda sa traženom dokumentacijom je 06.07.2016. godine do 15,00 sati.

4. Ponude se otvaraju na dan 07.07.2016. godine u 12,00 sati u prostorijama Sale za otvaranje ponuda (Gornja direkcija) u prisustvu ponuđača, kao i trećih lica koja žele prisustvovati, te im se posebni pojedinačni pozivi neće slati.

5. U slučaju da je ponuđač pravno lice, njegov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu otvaranja pristiglih pisanih ponuda predati ili na uvid Komisiji za javnu prodaju dati sljedeće dokumente:

 

• Pečat pravnog lica

• Pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje poslovnih prostorija koje su predmet ovog Javnog oglasa

• Odgovarajući dokument radi utvrđenja identiteta zastupnika tj. predstavntka pravnog lica,

• Ako pravno lice u postupku prodaje predmetnih prostora zastupa njen zakonski zastupnik ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući dokument iz kojeg proizilazi prednje navedeno njegovo svojstvo, u originalu ili ovjerenoj kopiji,

6.  U slučaju da je ponuđač fizičko lice, potrebno je da na zakazani datum otvaranja pristiglih ponuda preda ili na uvid pokaže Komisiji za javnu prodaju dokument (original dokument na uvid, a ovjerenu kopiju za predaju) kojim se utvrđuje identitet tog lica.

7. U slučaju da su ponude izražene u novčanom iznosu istovjetne, prednost će imati ona ponuda koja je ranije pristigla, izuzev u slučaju postojanja zakonskog prava preče kupovine za pomoćni prostor prostora br. 2. u suterenu zgrade Općine, aneks Porezna.

8. Ponuđači mogu biti domaća i/ili strana fizička i pravna lica, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponudači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta medu državama pri sticanju prava vtasništva. 

9. Sve dodatne informacije u vezi ove javne prodaje, te dodatne podatke o nekretninama koje su predmet ovog Javnog oglasa, zainteresirani ponuđači mogu dobiti svakim radnim danom od 08.00 do 1 5.00 sati.

Kontakt telefon je 032 - 553 - 640, a kontakt osoba je Midhat Hodžić

 

10. Ponuda mora sadržavati:

• Pismenu prijavu sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom, broj telefona, te oznakom broja i naziva poslovnog prostora iz ovog Javnog oglasa za koju se daje ponuda, te ponudeni iznos kupoprodajne cijene.

• Ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu BiH ne stariji od šest mjeseci (za slučaj da je ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju usiova po osnovu reciprociteta između države BiH t države čiji je ponuđač državljanin.

• Ovjerenu kopiju ili original Rješenja o registraciji društva (za pravna društva)

• Dokaz o uplaćenom depozitu (za ozbiljnost ponude) u visini od 10% početne cijene za poslovi prostor koji ponuđač želi kupiti, uplaćen na račun ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj broj: 1340200000009427 - Investiciono - komercijalna banka d.d. Zenica.

11. Komisija za prodaju zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

12. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzett u razmatranje.

13. Porez na promet nekretnina, kao i troškove prenosa i uknjižbe snosi u cijelosti kupac.

14. Kriterij za najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za taj poslovni prostor.

15. Poslovni prostori koje su predmet prodaje po ovom Javnom oglasu se neće prodati ispod početne cijene koja je utvrđena i istaknuta u Javnom oglasu.

16. Ponuđačima koji ne steknu status kupca - najpovoljnijeg ponuđača, uplaćeni depoziti će biti vraćeni u roku od petnaest (15) dana od datuma okončanja javne prodaje predmetnih poslovnih prostora.

17. Otvaranje ponuda će se izvršiti pod uslovom da je dostavljena najmanje jedna ponuda za svaki poslovni prostor koji je predmet-ovog Javnog oglasa.

18. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u cijelosti isplatiti prodavcu najkasnije u oku od 7 (sedam) dana od datuina kada ga prodavac pozove da to učini, s tim da se iznos od 10 % uplaćenog depozita uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

19. S najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor za taj poslovni prostor će se zaključiti u roku od 15 ( petnaest ) dana od datuma uplate cjefokupne kupoprodajne cijene od strane ponuđača.

Svi ostali detalji kupoprodaje i medusobnih prava i obavcza regulisat će se Ugovorom o kupoprodaji.

20. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu prodajnu cijenu u cijelosti u roku od 7 (sedam) dana od dana kada ga prodavac pozove da to ućini, smatrat će se da je odustao od kupovine, te će izgubiti pravo na povrat upiaćenog novčanog iznosa depozita od 10 %, a prodaja tog poslovnog prostora će se smatrati neuspješnorn.

21. Lica koja dostave svoju ponudu (jave se u ulozi ponuđača ) za bilo koji poslovni prostor koji je predmet ove prodaje potvrđuju đa su prije dostave ponude upoznati sa svim uslovima koji su propisani u provođenju postupka prodaje po ovom Javnom ogiasu, te se odriču bilo kakvih daljih prigovora po tom osnovu.

22. Vlasnik predmetnih poslovnih prostora i Komisija za prodaju zadržavaju pravo poništenja. izmjene i dopune ovog oglasa u bilo kojoj njegovoj fazi, čak t tokom ott'araja pismenih ponuda i nisu obavezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: