Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 11:16

Prodaja stambeno-poslovnog objekta sa ekonomskim dvorištem u ul. XI Krajiške brigade broj 176 u Jakupovcima, opština Laktaši

Izvor: EuroBlic, 13.06.2016.

Na osnovu člana 39. i 43. Statuta „Sberbank" a.d. Banja Luka, člana 2. stav 1. Poslovnika o radu Uprave „Sberbank" a.d. Banja Luka i Odluke Uprave Banke broj 1000-10841/16 od 08.06.2016. godine, Sberbank a.d. Banja Luka o b j a v I j u j e

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu „Sberbank" a.d. Banja Luka

 

Predmet prodaje je stambeno-poslovni objekat sa ekonomskim dvorištem koji se nalazi u Ulici XI Krajiške brigade broj 176 u Jakupovcima, opština Laktaši. Lokacija nekretnina je uz magistralni M-16 Banja Luka-Laktaši preko puta tržnog centra Konzum što je čini pogodnom za poslovne sadržaje. Na građevinskom zemljištu površine 513 m2 godine 2006. izgrađen je stambeno-poslovni objekat spratnosti P+1 čija je ukupna korisna površina 234 m2. Prizemlje objekta je namijenjeno za obavljanje poslovne djelatnosti a sprat za stanovanje. Objekat je opremljen gradskom vodovodnom mrežom, gradskom razdjelnom kanalizacionom mrežom, elektroenergetskom mrežom, gradskom rasvjetom, TT mrežom i pristupnom ulicom koja je asfaltirana.

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Ukupna početna prodajna cijena iznosi 360.000,00 KM.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku„Ne otvaraj - oglas za prodaju nekretnina" na adresu: „Sberbank" a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „EuroBlic".

Ponuda obavezno mora sadržavati:

• Osnovne podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte;

-za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB; i

• Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj; 051/242-205 ilie-maila: prodaja.imovine@sberbankbl.ba a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke.

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke.

 

SBERBANK a.d. Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: