Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 15:35

Prodaja kuće-zgrade i dvorišta u KO Ružići

Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Regionalni centar Mostar

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), člana 79. i 88. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje

 

DIREKTNU PRODAJU

 

koja će se održati dana 30.06.2016. godine (četvrtak) u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12:00 sati. Prodaja nepokretne imovine putem direktne prodaje vrši se zbog dvije neuspjele aukcije.

 

Predmet prodaje:

- nepokretna imovina u vlasništvu dužnika indirektnih poreza ŠVABO BENZ d.o.o. Grude upisana u ZK uložak broj 50, KO Ružići, označena kao k.č. 1571/233 zv. „Debela ljut“ u naravi kuća-zgrada površine 135 m2 i dvorište površine 265 m2 ukupne površine 400 m2, na kojoj dužnik indirektnih poreza ŠVABO BENZ d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 58 Grude, ID broj: 272127860003, ima pravo vlasništva sa udjelom 1/1.

- Prema zemljišnoknjižnom stanju u spisu, na nekretninama koje su predmet prodaje upisana je hipoteka u konkretnom postupku prinudne naplate indirektnih poreza u korist Uprave za indirektno oporezivanje, te nema upisanih drugih tereta.

Ponuda obavezno mora sadržavati osnovne podatke ponuđača (ime i prezime/naziv, identifikacioni broj, adresu sjedišta/prebivališta), iznos cijene koja se nudi, te mjesto, datum i potpis/pečat ponuđača, uz naznaku na kovreti "Ne otvaraj - ponuda za direktnu prodaju nekretnine".

 

Uslovi učešća i prodaje:

Pravo učešća imaju sva punoljetna fizička i pravna lica u skladu sa propisima. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači. Nekretnina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno", te se isključuju svi naknadni prigovori kupca. Ponuđači su dužni na direktnoj prodaji dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom, ispravom o zastupanju i aktuelnim izvodom iz sudskog registra za pravna lica. U prisustvu svih učesnika, Odbor za prodaju će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom prihvatljivom ponudom.

U slučaju da lice koje je ponudilo najvišu cijenu ne bude prisutno, imovina se prodaje sljedećem licu sa najboljom ponudom.

Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos, Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja među licima koja su dala ponudu sa istim iznosom.

Kako nije propisana minimalna cijena, Odbor može odlučiti da odbaci sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljivim.

Kupac vrši plaćanje odmah nakon okončanja direktne prodaje i preuzima sve obaveze koje nastanu kao posljedica kupoprodaje (porez na promet nekretnina i druge javne dadžbine, takse, ovjere i sl.), a Uprava za indirekno oporezivanje izdaje kupcu ispravu o pravu vlasništva u roku od 15 radnih dana od dana izmirenja cijene nekretnine.

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se na adresi Ružići bb, Grude. Sve informacije u vezi sa prodajom (termin za pregled nekretnine, dokaza o vlasništvu iste i sl.) mogu se dobiti u Grupi za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Mostar ili pozivom na broj telefona 036/356-888, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova. Fotografije nekretnine dostupne su na web stranici www.uino.gov.ba.

 

Fotografije predmeta prodaje dostupne su na web stranici www.uino.gov.ba.

 

Broj: 02/6-2/III-16-D-1-5736-2-9-4/15

Mostar, 14.06.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: