Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja dvosobnog stana u Sarajevu

Izvor: Dnevni Avaz, 28.05.2013.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD SARAJEVO

 

Broj: 65 0 1132728 10 I

 Sarajevo, 12.04.2013. godine

 

Općinski sud u Sarajevu, i to sudija Kaurin Slobodan, u pravnoj stvari tražioca izvršenja AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv MUHAMED DURAK iz Sarajeva, ul. Kobilja Glava broj 7. zastupan po Bekini Gavrankapetanoviću i Koldžo Damiru, advokatima iz Sarajeva, radi prodaje nekretnine izvršenika, van ročišta dana 12.04.2013. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

 

I Određuje se PRVA prodaja nekretnine u vlasništvu izvršenika Durak Muhameda sa dijelom 1/1 a koja je upisana u podulošku broj 14261 KPU Novo Sarajevo k.č. 14261/1 u naravi dvosoban stan u Sarajevu u ulici Marka Marulića broj 19, sprat VIII, oznaka 52, a sastoji se od dvije sobe, kuhinje  i pomoćnih prostorija ukupne površine 55 m2.

 

ZA DAN ČETVRTAK, 20. JUNI 2013. godine u 13,00 sati

 

Ročište za prodaju ovih nekretnina održat će se u zgradi Općinskog suda u Sarajevu soba 413/4.

 

II Na nekretnini iz tačke I ovog zaključka nema služnosti i stvarnih tereta upisanih u zk podulošku 14261 KPU Novo Sarajevo.

 

III Vrijednost nekretnine iz tačke I ovog zaključka utvrđena je nalazom ing. Sakota Sulejmana sudskog vještaka građevinske struke u iznosu od 112.311,00 KM.

 

IV Na PRVOM ročištu za prodaju nekretnine iz tačke I ovog zaključka ne može se prodati ispod 1/2 vrijednosti utvrđene u tački III ovog zaključka.

 

Ako se nekretnina ne bude mogla prodati na PRVOM ročištu sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnina iz tačke I ovog zaključka može prodati ispod utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/3 vrijednosti.

 

Ako nepokretnost ne bude prodata ni na drugom ročištu sud će u roku.od 30 dana zakazati treće ročište na kojem nepokretnost može biti prodata bez ograničenja najniže cijene.

V Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana računajući od dana dosude nekretnine kupcu.

Ako ponudilac sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku sud će zaključkom prodaju tom ponudiocu oglasiti ne važećom i novim zaključkom odrediti da se nekretnina proda drugom po redu ponudiocu koji u roku od 30 dana deponuje kod suda prodajnu cijenu a ukoliko ni drugi ponudilac ne položi cijenu u predviđenom roku sud primjenjuje ova pravila'i na trećeg ponudioca.

VI U javnom nadmetanju iz tačke I ovog zaključka mogu sudjelovati samo osobe koje su predhodno položile jemstvo. Jemstvo iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti a najviše 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnoj dražbi dužne su prije početka ročišta sudu predati po jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je jemstvo položeno.

Jemstvo se polaže na račun Općinskog suda u Sarajevu broj 3389002208264956 otvoren kod UNICRF.DIT BANK Sarajevo sa naznakom broja predmeta.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah nakon zaključenja javne dražbe. Od polaganja jemstva u ovoj izvršnoj stvari oslobođenje tražilac izvršenja.

VII Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda a stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.

 

SUDIJA

Slobodan Kaurin,s.r.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: