Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja lovačko-ribolovačkog doma u Olovu

Izvor: Naša riječ, 04.06.2013.

LD „TETRIJEB" OLOVO i SRD „ORLJA" OLOVO

 

Na osnovu Odluke Skupštine SRD „ORLJA" Olovo od 16.02.2013. godine i Odluke Skupštine LD „TETRIJEB" Olovo od 16.03.2013.godine, Komisija za prodaju lovačko- ribolovačkog doma objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju lovačko-ribolovačkog doma

 

LD „Tetrijeb" Olovo i SRD „Orlja" Olovo prodaju putem pribavljanja zatvorenih pismenih ponuda i to:

1. Objekat lovačko-ribolovačkog doma površine 91 m2 i zemljište površine 125 m2, upisani u k.č.811/2, upisane u zk. ul. 1894 KO Olovo

Početna cijena predmeta prodaje je 60.000,00 KM (šezdeset hiljada KM)

Pravo dostavljanja pismenih ponuda imaju sva pravna i punoljetna fizička lica.

Ponude dostaviti isključivo putem pošte najkasnije 15 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu:

LD „Tetrijeb" Olovo Branilaca b.b 71340 OLOVO

sa naznakom „Za javni oglas - lovačko-ribolovački dom - Ne otvaraj"

uz prethodnu uplatu za sudjelovanje na javnonm oglasu u iznosu od 20,00 KM na žiro račun LD „Tetrijeb" Olovo br: 3389002206370449 kod Unicredit Bank

Svi zainteresovani mogu pogledati predmete prodaje uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona: kontakt osobe: 061/453-725 i 062/596-654

Otvaranje ponuda izvršit će se komisijski uz prisustvo ponuđača dana 21.06.2013. godine u 16,00 sati u prostorijama LD „Tetrijeb" Olovo

U slučaju da za isti objekat dva ili više ponuđača ponude istu cijenu prednost će dobiti kandidat koji je ranije dostavio svoju ponudu.

 

LD „TETRIJEB" OLOVO

SRD" ORLJA" OLOVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: