Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog objekta zvanog Stanica milicije u Gornjoj Vijaci

Izvor: Naša riječ, 18.06.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA VAREŠ

 

Na osnovu člana 19. Zakona o prometu nepokretnosti (,,S1. list SR BiH", broj 38/78), člana 3., 5. i 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini (,,S. List SR BiH" broj 28/79), Načelnik općine Vareš, putem Komisije za prodaju poslovnog objekta, a na osnovu Odluke Općinskog vijeća Vareš, broj 01-121/13 od 25.04.2013. godine, Općina Vareš, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju poslovnog objekta zvanog „Stanica milicije" u Gornjoj Vijaci, općina Vareš

 

I Predmet Javnog oglasa

Predmet javnog oglasa je prodaja poslovnog objekta zvanog „Stanica narodne milicije" koji se sastoji od prizemlja i sprata, a koji se nalazi u Gornjoj Vijaci, općina Vareš, izgrađen na parceli broj 169/2, površine 702 m2, upisano u z.k. ulošku broj 66 k.o. Donja Vijaka, što po novom premjeru odgovara parceli broj 158 k.o. Vijaka. Poslovni objekat nije opterećen nikakvim teretima i vlasništvo je općine Vareš.

Početna prodajna cijena poslovnog prostora iznosi 52.932,56 KM.

 

II Pravo učešća

Pravo učešća na javni poziv imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove iz javnog oglasa.

 

III Sadržaj ponude

Ponuda na javni oglas treba da sadrži:

- Tačan naziv i adresu pravnog lica, odnosno lične podatke i adresu fizičkih lica

- Ponuđenu cijenu

- Dokaz o raspolaganju finansijskih sredstava potrebnih za plaćanje prodajne cijene poslovnog prostora

- Dokaz o uplati kaucije u visini od 10% od početne prodajne cijene poslovnog prostora

 

IV Kriterij za prodaju

Usmeno javno nadmetanje će se izvršiti ukoliko se na oglas za prodaju prijave najmanje 3 (tri) i više učesnika, a izbor najpovoljnije ponude izvršit će se prema najvišoj ponuđenoj cijeni.

 

V Postupak otvranja i razmatranja prijava

Komisija za sprovođenje postupka prodaje poslovnog objekta, prije ostvaranja pismenih ponuda utvrđuje blagovremenost podnesene ponude. Komisija otvara prispjele pismene ponude onim redom kojim su pristigle, te na posebnoj sjednici a uz prisustvo podnosioca prijava vrši usmeno javno nadmetanje a prema najvišoj ponuđenoj cijeni i donosi prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Učesnici imaju pravo prigovora na postupak javnog nadmetanja o kom odlučuje Komisija za prodaju poslovnog objekta. Ukoliko komisija ustanovi

 da su nedostaci i propusti na koje se prigovara takve prirode da se mogu odmah otkloniti, raspravit će o istom i nastaviti javno nadmetanje. Ako Komisija utvrdi da su stavljeni prigovori takve prirode da se ne mogu odmah riješiti iste će dostaviti na odlučivanje Općinskom načelniku a nakon toga nastaviti sa radom. O rezultatima javnog nadmetanja i izbora najprihvatljivije ponude donosi se zaključak koji se osim učesnicima oglasa, dostavlja Općinskom vijeću sa prijedlog s kim se ima zaključiti ugovor o kupoprodaji, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Opinskog pravobranilaštva.

 

VI Ostale odredbe

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom sa imenom ponuđača uz naznaku NE OTVARAJ. Ponude se podnose u roku od 30 dana od dana objave na adresu: Općina Vareš Komisija za sprovođenje postupka prodaje Ulica Zvijezda sa naznakom „Ne otvaraj - javni poziv za prodaju poslovnog objekta"

Učesniku javnog poziva čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se uplaćeni iznos kaucije, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije će se uračunati u naknadu za kupovinu poslovnog objekta. Uplaćeni iznos kaucije neće se vratiti učesniku koji bude odabran kao najpovoljniji, čak iako odustane od ponude nakon javnog nadmetanja, kao ni učesniku koji odustane nakon donošenja zaključka o izboru njapovoljnijeg ponuđača. Poslovni objekat se može pogledati svakim danom.

O danu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda ponuđači će biti obaviješteni nakon zatvaranja javnog poziva. Sva plaćanja proistekla iz ovog javnog poziva vršit će se na račun općine Vareš, broj 3380002210017420 koji se vodi kod Uni Credit bank Poslovnica Vareš, vrsta prihoda 722431. Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe kao i porez na promet nakretnina snosi u cjelosti kupac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: