Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina: parcela 898 zv. Bojište-Brezici pašnjak, stambena zgrada (KO Bojište) i parcela 68 zv. Trnovica (KO Pobrižje)

Izvor: Oslobođenje, 28.06.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA SANSKI MOST

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 06-31-1351/13

Datum, 24.6.2013. godine

 

Na osnovu člana 16 Zakona o prometu nekretnina ("SI. list RBiH" broj: 38/78,28/79,2/92 i 13/94), člana 24 Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini ("SI. list SRBiH" 28/79), Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina i početnoj prodajnoj cijeni (Bojište) broj: 07-02- 1241/13 od 7.6.2013. godine i Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnina i početnoj prodajnoj cijeni u naselju Pobriježje broj: 07-02-1238/13 od 7.6.2013. godine i člana 38 Statuta Općine Sanski Most ("SI. glasnik Općine Sanski Most" broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 5/11 ), općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda u vlasništvu Općine Sanski Most

 

PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Sanski Most i to:

 

1.Parcela broj: 898 zv. "Bojište Brezici" pašnjak 3. klase u površini od 1.018 m2, stambena zgrada u površini od 162 m2, upisana u ZKU 14 KO Bojište, s pravom raspolaganja u korist: Općina Sanski Most, sa dijelom 1/1.

Predmetna parcela se nalazi uz regionalni put R 405, pored starog pravoslavnog groblja. Početna prodajna cijena nekretnina iznosi 7.080,00 KM. (građevinski objekat totalno devastiran)

2.Parcela broj: 68 zv. "Trnovica" erozivni materijal u površini od 3.951 m2, upisana u ZKU 206 KO Pobriježje, s pravom raspolaganja u korist: Općina Sanski Most, sa dijelom 1/1. Početna prodajna cijena nekretnina iznosi 23.706,00 KM.

 

PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu kupac plaća u roku od 8 dana po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, nakon čega će isti biti uveden u posjed nekretnina.

 

PRAVO UČEŠĆA I POLAGANJE KAUCIJE

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica koja u roku utvrđenom u javnom pozivu dostave zatvorene pisane ponude i koja na žiro-račun Općine Sanski Most broj: 33854002200037887 otvoren kod Uni kredit banke polože kauciju u iznosu od 10% početnih cijena utvrđenih u tačkama 1., odnosno 2. ovog poziva.

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"Prijava na javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sanski Most (Bojište) ili (Pobriježje) NE OTVARATI", sa šifrom ponuđača na poleđini koverte.

Ponude se dostavljaju poštom na adresu: Općina Sanski Most, 79260 Sanski Most, ul. Banjalučka broj 3, ili neposredno na prijemnom šalteru Općine.

 

Ponuda za javni poziv mora da sadrži:

Pravna lica:

1.Pisana prijava sa nazivom, sjedištem, adresom i kontakt-telefonom,

2.Ukupan iznos ponuđene cijene,

3.Rješenje o registraciji pravnog lica kod nadležnog suda (ovjerena kopija),

4.Dokaz o uplati kaucije,

5.Broj bankovnog računa za povrat kaucije.

Fizička lica:

1.Pisana prijava sa imenom, imenom jednog roditelja, prezimenom, adresom i kontakt-telefonom,

2.Ukupan iznos ponuđene cijene,

3.Ovjerena kopija lične karte,

4.Dokaz o uplati kaucije,

5.Broj bankovnog računa za povrat kaucije.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog javnog poziva u dnevnom listu "Oslobođenje".

 

Nakon objave javnog poziva u dnevnom listu "Oslobođenje" i Web stranici Općine, javni poziv će biti oglašavan na radiju "Sana" Sanski Most i objavljen na oglasnoj tabli Općine Sanski Most.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

Otvaranje prispjelih ponuda i rangiranje istih izvršit će Komisija za prodaju nekretnina, u prostorijama Općine Sanski Most.

 

Za podnosioce ponuda organizovat će se obilazak nekretnina, koje su predmet prodaje, 10.7.2013. godine, u 12 sati.

 

ODABIR PONUDE

Otvaranje ponuda će se izvršiti ako su zaprimljene najmanje dvije ponude za prodaju nekretnina. Nakon otvaranja ponuda Komisija za prodaju nekretnina utvrđuje njihov sadržaj i objavljuje koja je ponuda najpovoljnija, čime se zaključuje rad Komisije u postupku prodaje.

Ako dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, prednost pri kupovini ima ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.

 

Na osnovu dostavljenog zapisnika Komisije za prodaju nekretnina, općinski načelnik će obavijestiti ponuđače 11 o rezultatima prodaje, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti o rezultatima prodaje.

 

O stavljenim prigovorima odlučuje Komisija za žalbe na odluke Općinskog vijeća Općine Sanski Most koja će, ako nađe da je prigovor osnovan i da je u postupku bilo nedostataka koji su mogli biti od uticaja na rezultat javne prodaje, poništiti postupak javne prodaje i odrediti da se taj postupak ponovi.

 

OSTALO

Svaki ponuđač može dostaviti samo po jednu ponudu na javni poziv. Nije dozvoljeno da ponuđač dostavi više modaliteta ponude.

Općina Sanski Most ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku kupoprodaje.

Zainteresovani ponuđači mogu se za detaljne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom obratiti Općini Sanski Most, radnim danom od 9 do 14 sati, tel. 685-408, lokal 310 i 326.

Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom javnom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, a ukoliko ponuđač odustane od kupovine, gubi pravo na povrat kaucije.

Najpovoljniji ponuđač, čija je ponuda odabrana, dužan je u roku od (music) osam dana od dana okončanja postupka odabira s Općinom Sanski Most zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

U roku od (music) osam dana od dana zaključivanja predmetnog ugovora kupac je dužan iznos iz prihvaćene ponuđene cijene, umanjen za iznos kaucije, uplatiti u korist Općine Sanski Most, na račun koji će biti definisan ugovorom.

Troškove sačinjavanja i ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine, kao i porez na promet nekretnina, snosi u cijelosti kupac.

Prodaja se vrši po načelu "videno-kupljeno" i naknadne reklamacije neće se prihvatati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Prim. dr. MUSTAFA AVDAGIĆ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: