Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnih prostora u ul. Svetog Save u Tesliću

Izvor: Press Republika Srpska, 11.07.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TESLIĆ

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-014-856/13 Teslić,

09.07.2013.godine 

 

Na osnovu člana 9. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik opštine Teslić", br. 20/12), tačke III Odluke o javnoj prodaji poslovnih prostora u Tesliću, putem usmenog javnog nadmetanja („Službeni glasnik opštine Teslić" broj 5/13) i člana 43. Statuta opštine Teslić („Službeni gaasnik opštine Teslić" broj 6/05,4/08,5/08 ,2/12 i 3/13), Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

o prodaji poslovnih prostora u svojini opštine Teslić, putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije

1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA- PRODAVCA

- Opština Teslić,

- Adresa: Karađorđeva 6

- Poštanski broj i mjesto: 74270 Teslić

- JIB: 4401285900009

- Telefon. 053/411- 500,411/518 -Faks: 053/411-541

- Kontakt osoba: Dragana Panić, Kabinet Načelnika

- Elektronska pošta: informisanje@opstinateslic.com

2. NAČIN PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA

Putem javnog nadmetanja-licitacije(prva licitacija).

PODACI O POSLOVNIM PROSTORIMA

Lokacija- Ul. Svetog Save,Teslić

1. Poslovni prostor površine 67m2, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Ul. Svetog Save u Tesliću (zgrada bivše male banke), izgrađen na parceli k.č. broj 805/2 K.O. Teslić-grad, na kome je, u listu nepokretnosti broj 1547 poduložak broj 2 i 3 K.O.Teslić-grad i z.k.ul. broj 1543 K.O.Teslić-grad, uknjiženo pravo svojine u korist opštine Teslić

Početna prodajna cijena poslovnog prostora iznosi 3.451,50 KM po 1m2 poslovnog prostora.

2. Poslovni prostor površine 20m2, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Tesliću, Ul. Svetog Save (zgrada apoteke), izgrađen na parceli k.č. broj 805/3 K.O. Teslić-grad, na kome je, u listu nepokretnosti broj 1911, poduložak broj 5 K.O. Teslić-grad i z.k.ul. broj 1907 K.O.Teslić-grad, uknjiženo pravo svojine u korist opštine Teslić.

Početna prodajna cijena poslovnog prostora iznosi 2.632,50 KM po 1m2 poslovnog prostora.

3. Poslovni prostor površine 98m2 , u suterenu stambeno-poslovnog objekta u Tesliću, Ul. Svetog Save (objekat u suvlasništvu sa Gojić Tatomirom), izgrađen na parceli k.č. broj 765/1 K.O. Teslić-grad, na kome je, u listu nepokretnosti broj 370 poduložak broj 1 i 2 K.O. Teslić-grad i z.k.ul.broj 369 K.O.Teslić-grad,-uknjiženo pravo svojine u korist opštine Teslić.

Početna prodajna cijena poslovnog prostora iznosi 1.531,92 KM po 1m2 poslovnog prostora.

4. USLOVI PRODAJE

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti, koju je svaki učesnik licitacije dužan uplatiti na Jedinstven račun trezora opštine Geslić, broj: 5510250000002345, otvoren kod Unikredit banke.

Dokaz o uplati kaušue će se obavezno dati na uvid Komisiji za prodaju poslovnih prostora, prije početka licitacije. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nepokretnostima koje se prodaju i dobiti tražene informacije u zgradi opštine Teslić, svakim radnim danom u vremenu od 07 30 do 15 časova (kancelarija br. 8).

5. USLOVI I NAČIN PLAĆANjA KUPOVNE CIJENE

Kupovna cijena za predmetne nepokretnosti( uz umanjenje plaćene kaucije) u punom iznosu, ima se uplatiti u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije, a prije notarske obrade ugovora o kupoprodaji.

6. DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE

Mjesto održavanja prodaje je zgrada opštine Teslić-Konferencijska sala u prizemlju zgrade. Prodaja će se obaviti dana 30. 07. 2013. godine, sa početkom u 11 časova.

7. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI

Petak 26.07.2013. godine, do 15 časova. Prijave se predaju lično, u šalter sali Administrativne službe opštine Teslić. Uz prijavu za učešće na licitaciji potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji.

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEPOKRETNOSTI KUPCU

Predaja nepokretnosti kupcu će se izvršiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja notarski obrađenog ugovora o prodaji nepokretnosti a najkasnije u roku od 7 dana od dana ispražnjenja poslovnih prostorija od strane zakupca.

9. OBJALjIVANjE JAVNOG OGLASA

Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu ,Press " , a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli Opštine Teslić, televiziji K3 Prnjavor, radio stanici Studio M Teslić kao i na internet stranici opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Dr Milan Miličević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: