Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja Banjsko-rekreativnog centra Šeher u Banjaluci

Izvor: Glas Srpske, 05.08.2014.

Banka Srpske

Banka Srpske a.d. Banjaluka

OGLAS

 

Oglašava se prodaja nekretnine, prikupljanjem pismenih ponuda.

Prodaje se Banjsko-rekreativni centar Šeher, (namjena-poslovna), koji se nalazi u Banjoj Luci, ul. Od Zmijanja Rajka br. 319.

OPIS NEKRETNINE:

- Nekretnina označena kao kč. br. 164/10 (stari premjer) u naravi "prva faza Banjsko rekreacionog centra (plivačko-sportsko rekreacioni bazen), sa sadržajem restoran sa pratečim prostorom i muški i ženski frizerski salon"; Bazen, površine 4.599 m2 upisana u Zk. ul. br. 6455 KO SP Banja-luka kao svojina Banke sa dijelom 1/1, što odgovara kč.br. 662 (novi premjer) upisana u posjedovni list br.1060/2 KO Banjaluka 3, kao posjed Banke, sa dijelom 1/1,

- Nekretnina označena kao kč. br. 164/16A (stari premjer) u naravi "vrt do kuće"; vrt, površine 410 m2 upisana u Zk. ul. br. 6455, KO SP Banjaluka kao svojina Banke sa dijelom 1/1, što odgovara kč. br. 665 (novi premjer) upisana u PL br. 1060/2 kao posjed Banke sa dijelom 1/1.

Početna kupoprodajna cijena iznosi 3.005.811,87 KM.

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

Nekretnina se može pogledati svakim radnim danom od 8 do 16 časova, s tim da se zainteresovana lica prethodno trebaju javiti u centralu Banke Srpske a.d. Banjaluka u ulici Aleja Svetog Save 61, na broj telefona 051/245-160, mob. 065/468-997.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetne nekretnine imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa viasništva snosiće lice čiju ponudu prihvati Banka.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu nekretnine BRC Šeher", na adresu Banka Srpske a.d. Banjaluka, ulica Aleja Svetog Save br. 61.

Banka će u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, o-tome obavijestiti najpovoljnije ponuđače i ukoliko odluči da po prispjelim ponudama izvrši prodaju, pozvati izabranog kupca na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu isplati u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Banka zadržava pravo da prilikom razmatranja ponuda, radi donošenja odluke, ne izabere nijednog ponuđača zbog neadekvatne ponude ili iz drugih razloga, po slobodnoj procjeni Banke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: