Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja voćnjaka, nekategorisanog puta i njive k.o. Mrtvica

Izvor: Pravosudje.ba, 21.06.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 I 040538 12 I
Bijeljina, 13.06.2014. godine.

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Smiljka Dević, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Mikrokreditna fondacija „EKI“ Sarajevo, organizacijski dio Brčko ul. Uzunovića 13 zastupana po punomoćniku advokatu Mulahalilović Osmanu iz Brčko Distrikta, protiv izvršenika Krstić Nikole iz Lopara – Mrtvica bb, radi novčanog potraživanja, temeljem člana 82. Zakona o izvršnom postupku RS, gore označenog dana donio je slijedeći:


Z A K LJ U Č A K
- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti -

 

1. Određuje se prvo ročište za javnu prodaju nekretnina označenih kao:

- dio k.č br. 971/0, u naravi voćnjak 5 klase ukupne površine 3613 m2 k.č. br.1383/0 u naravi nekategorisani put ukupne površine 470 m2 i k.č. br. 1390/0, u naravi Vrbak njiva I klase ukupne površine 8035 m2, upisane u z.k ul. br. 153 K.O. Mrtvica, kao svojina izvršenika Krstić Nikole sa dijelom 1/1.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija – Prekršajno odjeljenje kancelarija broj 10 ul. Vojvode Stepe 2 na dan UTORAK 26.08.2014. godine u 08,20 časova.


2. Konstatuje se da je tržišna vrijednost cijele nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od 26.848,20 KM.
3. Na prvom ročištu za prodaju nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, iste se ne mogu prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti.
4. Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u čl. 88 Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 59/03 ), uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,00 KM.
5. Osiguranje se polaže na račun 568-163-12000058-02, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 10670001. Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja spisa, priložiti sudu najkasnije prije početka zakazanog ročišta.Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potraživanje dostižu iznos osiguranja.
6. Kupac sa najvišom ponudom plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje, koju je dužan uplatiti na na račun 568-163-12000058-02, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 10670001, u roku od 30 dana nakon održane javne prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.
7. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najpovoljnija ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. U slučaju da sva tri najpovoljnija ponuđača ne ispune svoje obaveze, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: