Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja dvorišta i stambene zgrade u Bijeljini

Izvor: Pravosudje.ba, 11.07.2014.

11.07.2014.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

Broj: 80 0 I 025359 10 I

Bijeljina, 09.07.2014. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Ljilji Rajković, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Komercijalna banka a.d.Banja Luka, zastupane po unomoćniku Tojić Tatjanji, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Ivković Zorana sina Petra iz Bijeljine, Ul.Majevička 48 B, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 09.07.2014.godine sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE prvo ročište za prodaju nepokretnosti putem javnog nadmetanja, za dan 09.09.2014.godine, sa početkom u 10:30 časova, u kancelarija broj 41, označenih kao:

 - k.č. 2346/1 UL.MAJEVIČKIH BRIG. u naravi dvorište površine 254 m2 i stambena zgrada površine 131 m2 upisanih u zk.ul.br.5417 k.o. Bijeljina 2 u kome je Ivković (Petra) Zoran upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1

 

 Vrijednost nepokretnosti koje su predmet prodaje prema nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke Radović Vlade od 26.04.2013.godine iznosi 161.345,00 KM.

 

Na  prvom ročištu nepokretnost se može prodati i ispod iznosa procjenjene vrijednosti,  ali ne manje od 1/2 utvrđene vrijednosti, tako da ponude manje od 1/2 neće biti razmatrane.

 

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica , uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ista ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

 

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj 568 – 163 - 12000058-02, vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 , sa naznakom  broja ovog predmeta.

 

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i osobe utvrđene članom 86. stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

 

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati iznos prodajne cijene.Navedene odredbe primjenjivaće se i prema trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne  deponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

 

U slučaju da ponuđači sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju.

 

Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu. Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

 

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u  prodaji nepokretnosti. 

Na napokretnostima koje su predmet javne prodaje upisana je hipoteka u korist Hypo Alpe Adria Banka a.d. Banja Luka prema Ugovoru o zasnivanju hipoteke OPU- 1094/2010 od 13.12.2010.godine.

Izvršnom postupku u ovom predmetu pristupili su  tražioci izvršenja iz sljedećih predmeta:

-  Nova banka a.d. Banja Luka Filijala Brčko iz predmeta broj 80 0 I 041957 12 I,

-  Nova banka a.d. Banja Luka Filijala Brčko iz predmeta broj 80 0 I 042474 12 I i

-  Nova banka a.d. Banja Luka Filijala Brčko iz predmeta broj 80 0 I 044686 13 I.

 

Zaključak će se dostaviti  strankama,  hipotekarnom povjeriocu Hypo Alpe Adria Banki, tražiocu izvršenja iz predmeta po pristupanju Nova banka a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka Filijala Brčko, RS Ministarstvo finansija PU Bijeljina Područni centar Bijeljina, preko zakonskog zastupnika PRS, na oglasnu tablu suda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: