Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja pomoćne zgrade, voćnjaka, pašnjaka i njive (k.o. Obarska Velika)

Izvor: Pravosudje.ba, 30.07.2014.

Prodaja nekretnine u Velikoj Obarskoj

 

30.07.2014.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

Broj: 80 0 I 041230 12 I

Bijeljina, 25.07.2014. godine

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Binamir Subašić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Zdravko Obradović, sin Obrena iz Bijeljine, Srednji Dragaljevac bb, zastupan po punomoćniku Predragu Driniću, advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Stanislav Šović zv.“Cano“, sin Vladislava iz Bijeljine, Velika Obarska, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 25.07.2014. godine, sljedeći:

 

Z A K Lj U Č A K

-o prodaji nekretnina-

 

ODREĐUJE SE prvo ročište za prodaju nepokretne imovine Šović Stanislava, označene kao k.č.br. 438/0 „POTKUĆNICA“ u naravi voćnjak 3. klase površine 876 m2, pašnjak 1. klase površine 751 m2, k.č.br. 448/0 „POTKUĆNICA“ u naravi pomoćna zgrada površine 124 m2, dvorište površine 500 m2, stambena zgrada površine 68 m2, pomoćna zgrada površine 57 m2, pomoćna zgrada površine 25 m2 i njiva 3. klase površine 465 m2, k.č.br. 449/0 „PODKUĆNICA“ u naravi njiva 3. klase površine 3057 m2, sve upisane u zk.ul.br. 1243 k.o. Obarska Velika kao svojina izvršenika Šović Stanislava, sin Vladislava  iz Velike Obarske sa dijelom 1/1.

 

NAPOMENA: pored gore navedenih objekata na parceli k.č.br. 438/0 izgrađena je poslovna zgrada površine 30 m2, a na parceli k.č.br. 449/0 pomoćna zgrada P+Pot površine 126 m2, koje nisu upisane u predmetnom zk. ulošku.

 

Prodaja će se izvršiti usmenim  javnim nadmetanjem dana (srijeda) 15.10.2014. godine, sa početkom  u 08,30 časova, u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini, Vuka Karadžića broj 3, Bijeljina, kancelarija broj 43.

 

Utvrđuje se prodajna vrijednost izvršenikovih nekretnina označenih kao kao k.č.br. 448/0, 438/0 i 449/0 sve upisane u zk.ul.br. 1243 k.o. Velika Obarska u iznosu od 105.088,00 KM.

 

 Javnom nadmetanju kao ponuđači mogu pristupiti samo lica koja prije početka javnog nadmetanja na račun posebnih namjena-depozitni  račun suda broj: 568-163-12000058-02, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 10670001, poziv na broj 80 0 I 041230 12 I , polože obezbjeđenje u visini od 10.000,00 KM.

 

Tražilac izvršenja i nije dužan položiti određeno obezbjeđenje u skladu sa članom 18. Zakona o izvršnom postupku.

 

Predmet prodaje se ne može prodati na prvom ročištu ispod ½ utvrđene vrijednosti.

 

Ako se predmet prodaje ne proda na prvom ročištu sud će zakazati drugo ročište u roku od 30 dana i u slučaju da tri ponuđača sa najvećom ponudom na prvom ročištu nisu uplatila prodajnu cijenu.

Na drugom ročištu predmet prodaje ne može biti prodat za manje od 1/3 vrijednosti utvrđene  zaključkom o prodaji.

 

Ako predmet prodaje  ne bude prodat i na drugom ročištu sud će obustaviti postupak izvršenja.

 

Nekretnine koje su predmet prodaje, prodaju se  slobodne od lica i stvari.

 

Kupac nekretnina  je dužan platiti sve poreze i takse u vezi sa prodajom.

 

Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena osim tri najbolja ponuđača vratiće se obezbjeđenje odmah  nakon zaključenja javnog nadmetanja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: