Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja šume - k.o. Tutnjevac

Izvor: Pravosudje.ba, 10.09.2014.

10.09.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

Broj: 80 0 Ip 023465 06 Ip

Bijeljina, 06.09.2014. godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Rajković Ljilji, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Bobar banka a.d. Bijeljina protiv izvršenika „Continental“ export-import d.o.o. Ugljevik radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 06.09.2014. godine sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 04.11.2014.godine, sa početkom u 08:30 časova, kancelarija broj 41, nepokretnosti označenih kao:

 

- k.-č.br. 1117 SP DO HUDUTA u naravi šuma površine 2.130 m2 upisane u zk.ul.br.172 k.o. Tutnjevac u kome je d.oo. Continental upisan sa pravom susvojine sa dijelom od 8218/160690, a koje odgovaraju nepokretnostima označenim kao k.č. broj 2185/2, 2185/5 i 2186/1 upisanim u posjedovni list broj 824 k.o. Tutnjevac.

 

Vrijednost nekretnina koje su predmet prodaje upisanih u zk.ul.br.172. k.o. Tutnejvac prema nalazu i mišljenju vještaka poljoprivredne struke Perić Jovice od 23.12.2011.godine iznosi 12.770,10 KM.

 

Sud oglašava da prvo ročište za javnu prodaju nije uspjelo, jer stavljena ponuda za kupovinu nepokretnosti od strane tražioca izvršenja, je ispod 1/2 vrijednosti procijenjenih nepokretnosti, stoga sud na prijedlog tražioca izvršenja zakazuje drugo ročište za prodaju.

 

Na drugom ročištu nepokretnost se može prodati i ispod iznosa procjenjene vrijednosti, ali ne manje od 1/3 utvrđene vrijednosti, tako da ponude manje od 1/3 neće biti razmatrane.

 

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica , uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ista ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

 

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj 568 – 163 - 12000058-02, vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 , sa naznakom broja ovog predmeta.

 

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i lica utvrđene članom 86. stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

 

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati iznos prodajne cijene. Navedene odredbe primjenjivaće se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u utvrđenom roku prodajnu cijenu.

 

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju.

 

Iz položenog osiguranja namiriće se troškovi neuspjelog ročišta.

 

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

 

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

 

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja.

Pošto je ovom predmetu pristupio u započeti izvršni postupak tražilac izvršenja Hiypo- Alpe -Adria Leasing d.o.o. Sarajevo Podružnica Mostar u predmetu koji se vodi pred ovim sudom broj 80 0 Ip 010106 08 Ip, navedeni tražilac izvršenja će biti pozvan na prvo ročište za javnu prodaju.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: