Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog prostora broj 6, u ulici Kneza Lazara u Doboju

Izvor: Glas Srpske, 17.09.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

GRADA DOBOJ

 

Braj: 02-022-1498/14.

Doboj, 16.9.2014. godine

 

Na osnovu Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 98/04, 71/10 i 30/12), Uredbe o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/12), člana 56 i 70 Statuta grada Doboj "Službeni glasnik grada Doboj" broj: 9/12), procjene vrijednosti nekretnina - poslov-nog prostora, Odluke o načinu i uslovima prodaje poslovnih prostora i garaža u vla-sništvu opštine Doboj broj: 01-013-336/10 od 28.10.2010. godine, gradonačelnik grada Doboja, d o n o s i :

 

ODLUKU

o drugoj prodaji poslovnog prostora

 

1. Grad Doboj prodaje poslovni prostor broj 6, ulica Kneza Lazara broj 6 u Doboju, izgrađen na parceli k.č.br. 5725KO Doboj, prizemlje, poslovna prostorija površine 120,00 m2.

2. Prodaja poslovnog prostora izvršiće se putem pribavljanja pismenih ponuda koje će Komisija formirana od strane gradonačelnika grada Doboj otvoriti dana 6.10.2014. godine u 13 časova, zgrada grada Doboj, sala broj 29.

3. Pisane ponude za kupovinu navedenog poslovnog prostora s ponuđenim iznosom i uplatnicom kao dokazom da je lice uplatilo traženu akontaciju podnose se u zatvorenoj koverti sa imenom ponuđača i naznakom na omotu "Ponuda za kupovinu poslovnog prostora broj 6 u ulici Kneza Lazara broj 6- ne otvaraj".

4. Početna prodajna vrijednost iznosi 161.803,20 KM, a akontacija za učešće na prodaji iznosi 16.181,00 KM i istu je učesnik dužan uplatiti na žiro-račun prodavca broj 555-008-01240202-37 Nova banka AD Banjaluka do roka određenog za prijem ponuda odnosno do 3.10.2014. godine i to do 13 časova, te Komisiji predočiti dokaz o izvršenoj uplati akontacije (zatvorena ponuda).

5. Izlicitiranu kupoprodajnu vrijednost kupac je dužan isplatiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka licitacije.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju i dobiti tražene informacije u zgradi grada Doboj, kancelarija broj 54. rad-nim danom u vremenu od 7 do 15 časova.

7. Predaja i uvođenje u posjed kupca u kupljenu nekretninu izvršiće se u roku od 15 dana nakon isplate kupoprodajne cijene.

8. Ponude se predaju na šalteru broj 2. u zgradi grada Doboj do 3.10.2014. godine do 13 časova.

9. Ova Odluka o drugoj prodaji poslovnog prostora objaviće se u dnevnim novinama "Glasu Srpske", a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli grada Doboj.

 

GRADONAČELNIK

Obren Petrović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: