Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja građevinskog zemljišta u sklopu industrijske zone Unis - Pretis u Vogošći, Sarajevo

Izvor: eKapija.ba, 24.09.2014.

Na osnovu odluke Skupštine Društva održane dana 04.08.2014., kompanija GENERAL Servis d.o.o. Sarajevo, objavljuje

 

TENDER

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u sklopu industrijske zone Unis – Pretis u Vogošći, Sarajevo, u vlasništvu kompanije GENERAL Servis d.o.o. Sarajevo, 

 

A. PREDMETI PRODAJE

Predmet prodaje su:

I. LOT 1: Zemljišna parcela A – građevinsko zemljište: locirano na parceli k.č. broj 1079/4 površine 16.186 m2 (zajedno sa pristupnim putem površine 1.728m2, vlasništvo 1/1), upisano u zk.ul. br. 749 k.o. Gornja Vogošća (stari premjer), što odgovara k.č. 2751/90 k.o. Vogošća (novi premjer), vlasništvo 1/1 (u daljem tekstu: imovina). Na predmetnoj parceli, prema Urbanističkoj saglasnosti, predviđena izgradnja Objekta za skladištenje robe i/ili proizvodni pogon ukupne brutto građevinske površine 18.200,00 m2, spratnosti S + Pr + 1.

 

II. LOT 2: Zemljišna parcela B – građevinsko zemljište: locirano na parceli k.č. broj 1079/1 površine 6.250 m2 upisano u zk. ul. br. 3644 k.o. Gornja Vogošća (stari premjer), što odgovara k.č. 2751/90 k.o. Vogošća (novi premjer), vlasništvo 1/1 (u daljem tekstu: imovina). Na predmetnoj parceli, prema Urbanističkoj saglasnosti, predviđena izgradnja Poslovnog objekta i apartmana ukupne brutto građevinske površine 22.720,00 m2, spratnosti 2S + Pr + 5.

Zemljište ima izuzetan položaj u smislu saobraćajne komunikacije. Nalazi se samo 1 km od autoputa, 300 m od glavne saobraćajnice Sarajevo - Vogošća, te 20 km od Aerodroma Sarajevo. Sredinom parcele prolazi lokalna saobraćajnica, koja ga uvezuje sa glavnom saobraćajnicom. Parcele dijeli pristupni put koji čini sastavni dio zemljišne parcele A i vodi prema benzinskoj pumpi AME koja se nalazi na putu Sarajevo - Vogošća.

Parcele se nalaze u Industrijskoj zoni Unis – Pretis u Vogošći i imaju tretman gradskog građevinskog zemljišta uz svu potrebnu infrastrukturu u neposrednoj blizini (tehnička voda – rijeka Vogošća, trafostanica, toplana – energana, saobraćajna i željeznička infrastuktura).

Kvalitet položaja i lokaliteta predmetnog građevinskog zemljišta je neupitan, obzirom da se radi o veoma atraktivnoj i frekventnoj lokaciji, koja je imala decenijsku tradiciju i važila je kao sjedište najvećih privrednih subjekata ovog dijela jugoistočne Evrope, gdje i danas posluje veliki broj respektabilnih firmi.

B. USLOVI, NAČIN I TERMIN PRODAJE

1. Parcele je moguće parcelisati na manje površine, ali ne manje od 3.000m2;

2. Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom za kupovinu predmeta prodaje (ili manjih parcela), naznačenom cijenom i uslovima plaćanja punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave, dostaviti na adresu:

General Servis d.o.o. Sarajevo

Vrazova 8, 71000 Sarajevo,

sa naznakom 'Ne otvaraj' - Za komisiju za prodaju imovine - „zemljište u industrijskoj zoni Unis – Pretis u Vogošći, Sarajevo", najkasnije do 27.10.2014. godine

3. Ponuda mora sadržavati:

- Oznaku i površinu predmeta prodaje (u cjelini ili dio, ali ne manji od 3.000m2);

- Cijenu koja se nudi za prodaju naprijed navedenog predmeta prodaje;

- Način i uvjete plaćanja.

4. Prodaja se vrši po načelu „viđeno - kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;

5. Otvaranje ponuda održat će se 28.10.2014. godine (utorak) u 11:00 sati, na adresi: General Servis d.o.o. Sarajevo, Vrazova 8, 71 000 Sarajevo;

6. Prodaja će se održati i ako se na tender prijavi samo jedan pođudač koji ispunjava uvjete. Kupcem će biti proglašen ponuđač koji ponudi najvišu prodajnu cijenu;

7. Kupac koji ponudi najvišu prodajnu cijenu dužan je uplatu izvršiti na račun prodavca u roku od 15 dana od otvaranja ponuda i proglašenja kupcem;

8. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, prodaja će se izvršiti drugom, odnosno trećem najboljem ponuđaču;

9. Ugovor o kupoprodaji će biti zaključen u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, a uvođenje kupca u posjed u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora.

10. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac;

11. Kompanija General Servis d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da u svakom trenutku poništi tender i nije obavezna prihvatiti nijednu pristiglu ponudu;

12. Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:30h do 18:30h putem telefona: + 387 61 426 407.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: