Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 08:28

(odgađanje) Prodaja kuće, dvorišta, njive, pristupnog puta i šume, K.O. SP Donje Ledenice

Izvor: Akta.ba, 07.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU

 

Broj:28 0 lp 016820 16 lp 2 

Gradačac, 07.12.2020. godine

 

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU, sudija Bilajac Fahira, u izvršnom predmetu tražioca izvršenja: 1. NLB Banka d.d. Sarajevo i 2. Grad Gradačac, zastupano po Gradskom pravobranilaštvu Gradačac, protiv izvršenika „3&M“ DOO za proizvodnju, promet i usluge Donje Ledenice, radi duga. v.sp. 492.422,00 KM, gore označenog dana donio je sljedeći van ročišta, gore označenog dana donio je sljedeći

 

ZAKLJUČAK

o drugoj prodaji nepokretnosti

 

I - ODGAĐA se ročište o drugoj prodaji nepokretnosti koje je zakazana za 21.12.2020. godine u 11,00 sati, na zahtjev Gradskog pravobranilašta grada Gradačac zbog pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane Covidom-19, kod navedenog Pravobranilaštva, a NOVO ročište zakazuje se za dan utorak, 26.01.2021. godine u 11,00 sati, radi prodaje usmenim javnim nadmetanjem nekretnine označene“ kao kč.br 531/1 označena kao Bara kuća i zrada dvorište njiva površine 5470 m2; kč. br 531/5 označena kao Bara, pristupni put u površini od 750 m2, i kč.br; 531/9 označena kao Bara, kuća i zgrada, šuma u površini od 3190 m2. sve upisane u ZK uložak broj 24 K.O. SP Donje Ledenice, vlasništvo izvršenika, „3&M“ DOO, sa dijelom 1/1.

 

II - Tržišna vrijednost nekretnine, utvrđena je u nalazu i mišljenju vještaka arhitektonske struke dipl.ing. Delić Fahrudina iz Tuzle od 08.01.2020. godine koji je zaprimljen u sudu dana 29.01.2020. godine i ista za sve nekretnine opisane u stavu I. ovog zaključka iznosi 461.083,56 KM, od čega tržišna vrijednost objekata 1 i 2 iznosi 272.883,56 KM a tržišna vrijednost građevinskog zemljišta na kojem su izgrađeni objekti u vrijednosti je od 188.200,00 KM.

 

III - Na drugom ročištu za prodaju nekretnina, usmenim javnim nadmetanjem, prodavat će se cijele nekretnine izvršenika „3&M“ D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge Donje Ledenice, opisana u tači I ovog zaključka, i iste se ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene tržišne vrijednosti iz tačke II ovog zaključka.

 

IV - Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depoziini račun ovog suda broj 132-190-0309-4588-69, otvoren kod NI B Banka d.d. Saraiovo. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

VI - Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje, polaganjem cijene sudu u rokn od 30 dana. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom, i novim zaključkom odrediti daje nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijtma ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku 

sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasili da drugdročište nije uspjelo i zakazati novo ročište.

 

VII - Troškove poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine, plaća kupac.

 

VIII - Ročište za prodaju nekretnine, održat će se dana utorak, 26.01.2021. godine sa početkom u 11,00 sati, soba broj 12. u zgradi Općinskog suda u Gradačcu. na koje se pozivaju tražioci izvršenja, izvršenik „3&M“ D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge Donje Ledenice kao i sva druga zainteresovana lica kao kupci.

 

IX - Ovaj zaključak objavit će se i na oglasnoj ploči suda, a stranke mogu o svom trošku 

zaključak objaviti i u sredstvima javnog informisanja. 

 

  

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: