Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 14:32

Prodaja nekretnine - Poslovni objekat F-AUTOCENTAR SA d.o.o. Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 13.06.2022.

 

Općinski sud u Sarajevu, sudija Mirsada Spržo-Helić u izvršnoj stvari tražioca izvršenja SPARKASSE BANK DD Sarajevo,ul. Zmaja od Bosne br. 7; UNICREDIT BANK DD Mostar i TEAM CONSALTING DOO Sarajevo, ul. Tvornička br. 3 Ilidža,  protiv izvršenika „F AUTOCENTAR SA“ d.o.o. Sarajevo, zastupani po punomoćniku – advokatu Mirelamu Porobić radi izvršenja – prodajom nepokretnosti izvršenika, donio je dana 15.03.2022.godine, slijedeći:

 

 Z A K LJ U Č A K

 

 Određuje se ročište za prvu javnu prodaju na dan SRIJEDA 21.06.2022.  godine sa početkom u 10,00  sati i to:

 

1. nekretnine označene kao k.č. broj 551/7 – ekonomsko dvorište površine 2469 m2 i k.č. br. 550/2, Poslovni objekat F-AUTOCENTAR SA d.o.o. površine 1443 m2 sve upisano u z.k. ul.broj 2325 SP Dolac vlasništvo izvršenika F-Autocentar SA d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1
 

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, SUDNICA BR. 15 na III Spratu suda

2. konstatuje se da je ukupna vrijednost predmetnih nekretnina utvrđena na iznos od 5.577.100,00 KM, saglasno nalazu stalnog sudskog vještaka Krešimira Filipovića 0d 08.02.2019.godine.

3. na predmetnoj nekretnini u C listu (teretnom) postoje upisani tereti.

na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod 1/3 (jedne trećine) utvrđene vrijednosti  nekretnina navedenih u tački 3. ovog zaključka.
 

U javnom nadmetanju  iz tačke 1. ovog zaključka kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje.
 

Osiguranje iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, a najviše 10.000,00 KM . Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju dužne su prije početka ročišta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

 

Osiguranje se polaže na depozitni račun Općinskog suda u Sarajevu broj:

1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 9 6 3 9   kod: BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO, sa  naznakom broja predmeta.

 

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

Osiguranje u ovoj izvršnoj stvari nije dužan dati tražilac izvršenja na čiji je prijedlog određeno izvršenje.

 

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli ovog suda a tražilac izvršenja može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informiranja odnosno o zaključku obavijestiti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Za detaljnije informacije možete se obratiti UniCredit Bank d.d. na kontakt telefon 033/491-685 ili mail adresu ulppo@unicreditgroup.ba.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: