Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 08:16

Prodaja kuće, zgrade i dvorišta u K.O. Vučkovci

Izvor: Akta.ba, 23.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U GRADAČCU

Broj: 28 01 068778 181

Gradačac, 23.06.2022. godine

 

OPĆINSKI SUD U GRADACCU, stručni saradnik Lejla Golijanin, u postupku tražioca izvršenja NLB banka d.d. Sarajevo, Džidikovac 1., Sarajevo, zastupana po zastupinukupo zakonu - direktoru, protiv izvršenika Nasir Ceskinović iz Gradačca, Bećirovića brdo 9., radi prinudne naplate duga, vrijednost spora 10.095,00 KM, vrijednost spora 7.480,43 KM i vrijednost spora 25.367,38 KM, dana 23.06.2022.godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

o određivanju drugog ročišta za prodaju nepokretnosti

 

1.Određuje se drugo ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnine označene kao:

k.č. broj 2571/2, zvana Bašča, kuća i zgrada površine 74 m2 i dvorište površine 52 m2, upisane u zemljišno knjižni uložak broj 541 K.O. Vučkovci

k.č. broj 2564/2, zvana Bašča, kuća i zgrada površine 119 m2 i dvorište površine 199 m2 upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 546 K.O. Vučkovci, sve u vlasnišvu izvršenika sa udjelom 1/1,

2.Nepokretnosti iz tačke 1. vlasništvo su izvršenika Ceskinović Nasira iz Gradačca sa udjelom 1/1, a na nekretninama upisanim u zemljišnoknjižnim ulošcima broj 541 k.o. Vučkovci i broj 546 k.o. Vučkovci, u teretnim listu C izvršeni su sljedeći upisi:

Na osnovu rješenja o izvršenju Općinskog suda u Gradačcu broj: 28 0 I 068778 18 I od 17.09.2018.godine zabilježuje se izvršenje na neketninama opisanim u A listu označene kao k.č. broj 2564/2 i k.č. broj 2571/2, vlasništvo Ceskinović Nasira iz Vučkovaca sa 1/1, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB banke d.d. Sarajevo. Na osnovu rješenja o izvršenju Općinskog suda u Gradačcu broj: 28 0 I 0068982 18 I od 16.10.2018.godine zabilježuje se izvršenje na neketninama opisanim u A listu označene kao k.č. broj 2564/2 i k.č. broj 2571/2, vlasništvo Ceskinović Nasira iz Vučkovaca sa 1/1, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB banke d.d. Sarajevo Na osnovu rješenja o izvršenju Općinskog suda u Gradačcu broj: 28 0 I 017024 10 I od 09.12.20lO.godine i rješenja promjeni predmatea i sredstva izvršenja Općinskog suda u Gradačcu broj 28 0 I 017024 18 I 2 od 23.04.2019.godine zabilježuje se izvršenje na neketninama opisanim u A listu označene kao k.č. broj 2564/2 ii k.č. broj 2571/2, vlasništvo Ceskinović Nasira iz Vučkovaca sa 1/1, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB banke d.d. Sarajevo

Na osnovu rješenja o izvršenju Općinskog suda u Gradačcu broj: 28 0 I 074791 20 I od 26.04.2021.godine zabilježuje se izvršenje na neketninama opisanim u A listu označene kao k.č. broj 2564/2 i k.č. broj 2571/2, vlasništvo Ćeskiriović Nasira iz Vučkovaca sa 1/1, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB banke d.d. Sarajevo.

Nepokretnost se nalazi u posjedu izvršenika.

3.Zainteresovana lica za kupovinu nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka, mogu razgledati svakog radnog dana, počev od 24.06.2022 godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 časova. Ako izvršenik ili drugo lice sprečava ili ometa razgledanje nepokretnosti, sud će odrediti da se  izvršenik i to lice udalje s nepokretnosti za vrijeme razgledanja. Zaključak o udaljavanju sprovodi izvršilac, po potrebi, uz pomoć policije.

4.Vrijednost nepokretnosti označene kao:

k.č. broj 2.571/2, zvana Bašča, kuća i zgrada površine 74 m2 i dvorište površine 52 m2, upisane u zemljišno knjižni uložak broj 541 k.o. Vučkovci, utvrđena je u iznosu od 51.000.00 KM. a

k.č. broj 2564/2, zvana Bašča, kuća i zgrada površine 119 m2 i dvorište površine 199 m2 upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 546 k.o. Vučkovci, utvrđena je u iznosu od 154.000.00 KM,

a sve na osnovu procjene vještaka građevinske struke Hodžić Namika iz Gradačca od 01.12.2021. godine

5.Na drugom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod 1/3 (jedne trećine) utvrđene vrijednosti iz tačke 4. ovog zaključka;

6.Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati sva pravna i fizička lica uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,oo KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni račun ovog suda broj:132-190-0309-4588-69, kod NLB banke dd. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odrriah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

7.Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 310 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

8.Stvarne služnosti, stvarni tereti i prava građenja na nepokretnosti ne prestaju prodajom nepokretnosti. Prodajom nepokretnosti ne prestaju ni lične služnosti koje su u zemljišnoj knjizi upisane prije prava radi čije se namirenja izvršenje sprovodi. Ostale lične služnosti prestaju provedbom rješenja o dosudi.9.Troškovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

10. Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana 11.08.2022. godine, u 13,00 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačc, soba broj 22, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

11. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj table suda , a stranka može o svom trošku zaključak objaviti u sredstvima informisanja. 

 

POUKA: Protiv zaključka nije dozvoljen pravni lijek

Stručni saradnik: Lejla Golijanin

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: