Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 09:18

Prodaja građevinskih parcela u k.o. Kozarska Dubica 1, naselje Špilja i k.o Kozarska Dubica 2, naselje Đolovi

Izvor: EuroBlic, 24.03.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-477-13/23

Datum: 22.03. 2023. godine

 

Na osnovu člana 59.3akona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 66. Statuta Opštine Kozarska Dubica („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", broj: 9/17), tačke VI Odluke o načinu i uslovima javne prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemlјišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Špilјa", broj: 02-013-18/23 od 15.03..2023. godine i tačke VI Odluke o načinu i uslovima prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemlјišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Đolovi", broj: 02-013-17/23 od 15.03.2023. godine, Načelnik opštine Kozarska Dubica, objavlјuje

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Špilјa"

i naselјu „Đolovi" putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

1-PREDMET JAVNOG NADMETANјA-L ICITACI JE

Prodaje se putem usmeNog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađeno građevinsko zemlјište u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Špilјa" i u naselјu „Đolovi" radi izgradnje individualnih stambenih objekata, i to:

 

1. Građevinska parcela broj 1 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 620m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/17 površine 620m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 5.580,00 KM (slovima: pethilјadapetsto osamdeset KM).

2. Građevinska parcela broj 5 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 392m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/21 površine 392m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.528,00 KM (slovima: trihnlјadepetsto dvadesetosam KM).

3. Građevinska parcela broj 6 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 433m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/22 površine 433m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.897,00 KM (slovima: trihilјadeosamsto devedesetsedam KM).

4. Građevinska parcela broj 7 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 408m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/23 površine 408m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.672,00 KM (slovima: trihilјadešesto sedamdesetdvije KM).

5. Građevinska parcela broj 8 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 419m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/24 površine 419m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.771,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto sedamdesetjedna KM).

6. Građevinska parcela broj 9 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 414m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/25 površine 414m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.726,00 KM (slovima: trihiljadeadesedamsto dvadesetšest KM).

7. Građevinska parcela broj 10 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 417m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/26 površine 417m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.753,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto pedesettri KM).

8. Građevinska parcela broj 11 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 454m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/36 površine 454m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 4.086,00 KM (slovima: četirihilјade osamdesetšest KM).

9. Građevinska parcela broj 12 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 423m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/35 površine 423m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.807,00 KM (slovima: trihilјadeosamsto sedam KM).

10. Građevinska parcela broj 13 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 420m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/34 površine 420m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.780,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto osamdeset KM).

11. Građevinska parcela broj 14 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 416m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/33 površine 416m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.744,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto četrdesetčetiri KM).

12. Građevinska parcela broj 15 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 413m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/32 površine 413m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.717,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto sedamnaest KM).

13. Građevinska parcela broj 16 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 409m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/31 površine 409m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.681,00 KM (slovima: trihilјadešesto osamdesetjedna KM).

14. Građevinska parcela broj 17 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 363m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/30 površine 363m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.267,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto šezdesetsedam).

15. Građevinska parcela broj 18 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 360m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/29 površine 360m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.240,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto četrdeset KM).

16. Građevinska parcela broj 19 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 357m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/28 površine 357m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1,

po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.213,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto trinaest).

17. Građevinska parcela broj 20 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 356m2, koja se nalazi na

zemlјištu označenom kao: h

-k.č. 6r. 875/27 površine 356m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarsža Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.204,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto četiri KM).

18. Građevinska parcela broj 1 (naselјe „Đolovi), ukupne površine 562m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao: -k.č. br. 958/251 površine 562m2, upisana u l.n. br. 42 k.o. Kozarska Dubica 2 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 6.766,48 KM (slovima: šesthilјadasedamstošezdesetšest KM i 48/100).

19. Građevinska parcela broj 2 (naselјe „Đolovi"), ukupne površine 530m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 958/252 površine 530m2, upisana u l.n. br. 42 k.o. Kozarska Dubica 2 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 6.381,20 KM (slovima: šesthilјadatristo osamdesetjedna KM i 20/100).

 

II-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja uz prijavu za učešće na licitaciji prilože i slijedeće:

Za fizička lica:

1. Kopiju lične karte

2. Original uplatnicu na ime kaucije u iznosu od 10% od ukupne početne prodajne cijene, u svrhu učešća na licitaciji, sa naznakom broja građevinske parcele za koju se plaća kaucija. Kaucija se uplaćuje na jedinstveni račun trezora Opštine Kozarska Dubica broj: 567 301 8200000272 kod Atos bank a.d Banja Luka.

3. Ovjerenu pismenu punomoć, ukoliko učesnik licitacije ima punomoćnika

4. Kopiju tekućeg računa učesnika licitacije

 

Za pravna lica:

1. Kopiju rješenja o upisu u sudski registar

2. Original uplatnicu na ime kaucije u iznosu od 10% od ukupne početne prodajne cijene, u svrhu učešća na licitaciji, sa naznakom broja građevinske parcele za koju se plaća kaucija. Kaucija se uplaćuje na jedinstveni račun trezora Opštine Kozarska Dubica broj: 567 301 8200000272 kod Atos bank a.d. Banja Luka.

3. Ovjereno ovlaštenje za zastupanje pravnog lica

4. Broj transakcionog računa pravnog lica

 

Komisija za sprovođenje postupka licitacije će pregledati sve prijave i zapisnički konstatovati koja lica ispunjavaju uslove za učešće na licitaciji.

Lica koja ne ispune tražene uslove ili čija prijava ne pristigne u propisanom roku neće moći učestvovati u licitaciji.

 

Prijave za učešće na licitaciji mogu se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 časova u zgradi Opštinske uprave Kozarska Dubica, u šalter sali ili u kancelariji br. 8 u prizemlјu zgrade.

 

III-RAZGLEDANјE NEPOKRETNOSTI I UVID U DOKUMENTACIJU

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nepokretnostima koje se prodaju (katastarske i druge podatke), u zgradi Opštinske uprave Kozarska Dubica, prizemlјe zgrade, kancelarija br. 8, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 časova, tel.br.052/425-241. Zainteresovana lica mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje svakim radnim danom u vremenu od 09:00-13:00 časova.

Kontakt za razgledanje je kancelarija br.8, kontakt lice: Dejan Krnjajić.

Za sve dodatne informacije obratiti se na tel:052/425-241.

 

IV-DATUM I MJESTO PODNOŠENјA PRIJAVA

Prijave se podnose neposredno ili putem pošte i moraju biti zaprimlјene na protokol u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Kozarska Dubica najkasnije do 12.04.2023.godine do 10,00 časova. Prijava sa potrebnim dokazima se dostavlјa u zatvorenoj koverti sa naznakom: PRIJAVA ZA LICITACIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U NASELjU „ŠPILjA" I NASELjU „ĐOLOVI" - NE OTVARAJ - ZA KOMISIJU ZA JAVNU PRODAJU NEPOKRETNOSTI

PRIJAVA ZA GRAĐEVINSKU PARCELU POD REDNIM BROJEM        

Na kovertni obavezno navesti puno ime, prezime i adresu ponuđača.

 

V- DATUM I MJESTO ODRŽAVANјA LICITACIJE

Licitacija će se održati dana 12.04. 2023.godine (srijeda) sa početkom u 12,30 časova u zgradi Opštinske uprave Opštine Kozarska Dubica, kancelarija broj: 8 (prizemlјe).

 

VI- NAČIN PRODAJE NEPOKRETNOSTI

Prodaja nepokretnosti vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije; -Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika, koja su položila određenu kauciju;

- Ponude se na licitaciji ističu javno usmenim putem uz podizanje identifikacione kartice s brojem ponuđača;

- Svaki učesnik vezan je svojom cijenom sve dok se ne istakne veća ponuda;

- Licitacija traje sve dok se ističu veće ponude;

- Učesnicima u licitaciji na njihov zahtjev dozvoliće se kraći rok za razmišlјanje;

- Licitacija će se zaklјučiti ako i poslije drugog poziva u roku od 5 minuta nije istaknuta veća ponuda;

- Prije zaklјučenja licitacije, predsjednik komisije još jednom ponavlјa poslednju ponudu, a zatim objavlјuje da je licitacija zaklјučena i proglašava učesnika sa najvećom ponudom;

- Poslije zaklјučenja licitacije, predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik izjaviti prigovore na sprovedeni postupak licitacije;

- 0 postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cio tok postupka i sve ponude izjavlјene od pojedinihučesnika, kao i izjavlјeni prigovori;

- Poslije zaklјučenja zapisnika, koji potpisju članovi komisije i prisutni učesnici licitacije, prigovori se ne mogu izjavlјivati.

Ako se na licitaciju javi i samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavlјene u oglasu.

 

VII-NAČIN I USLOVI PLAĆANјA KUPOVNE CIJENE, VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEPOKRETNOSTI KUPCU U POSJED

Sa učesnikom licitacije koji bude izabran kao najpovolјniji zaklјučiće se ugovor o prodaji odnosno notarski obrađena isprava, a nakon pribavlјanja mišlјenja Pravobranilaštva Republike Srpske sjedište zamjenika Prijedor.

Kupac je obavezan uplatiti izlicitiranu kupoprodajnu cijenu nepkretnosti u roku od 15 dana od dana zaklјučivanja ugovora o prodaji.

 

VIII-KAUCIJA

Svi ponuđači, osim najpovolјnijeg imaju pravo na povrat kaucije nakon zaklјučenja licitacije. Učesnik u licitaciji koji izlicitira najvišu cijenu, a nakon zaklјučenja licitacije odustane od kupoprodaje, kao i lica koja su podnijela prijave, a ne pojave se na licitaciji, gube pravo na povrat kaucije.

Licu koje izlicitira najvišu cijenu i prihvati zaklјučenje ugovora o prodaji kaucija se ne vraća, već se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mr sci. dr med. Radenko Relјić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: