Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2016. 10:50

Javni natječaj za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja ( k. č. broj 1745/5, k. o. Brčko 3 njiva 5. klase)

Izvor: Akta.ba, 09.05.2016.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje javnom imovinom

 

Broj predmeta: 30-000257/15

 Broj akta: 16-0335SS-056/16

 

Datum, 5.5.2016. godine

Mjesto,Brčko

 

Na temelju članaka 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07), članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovitog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, i Odluke v. d. ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom o raspisivanju Javnog natječaja za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja, broj: 30-000257/15 od 05.05.2016. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja

 

Brčko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, objavljuje Javni natječaj radi zaključenja ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja.

 

PREDMET NATJEČAJA

LOKACIJA - k. č. broj 1745/5, k. o. Brčko 3

- Predmetna nekretnina označena je kao k. č. broj 1745/5, k. o. Brčko 3, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 3120 Privremenog registra zemljišta za k. o. Brčko 3 kao njiva 5. klase, površine 64 m2, u kojem je pravo vlasništva upisano u korist Brčko distrikta BiH.

- Prema odredbama Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Brčko (II) - plansko razdoblje 2007. - 2017. godine, broj: 0-02-022-96/07 od 19. 7. 2007. godine, predmetno zemljište se nalazi u prostornoj cjelini stambenog naselja Dizdaruša u okviru zemljišta planiranog za stanovanje GN do 120 st/ha. Veći dio predmetnog zemljišta je unutar zaštitnog pojasa nadzemnog dalekovoda pa do dislociranja istog na predmetnom zemljištu nije moguća gradnja objekata u kojima ljudi borave dulje od četiri sata dnevno.

Uvidom u priloženo, plansku dokumentaciju, kao i uvidom na mjestu događaja ustanovljeno je da: od dijela predmetne katastarske parcele označene kao k. č. broj 1745/1, k. o. Brčko 3, moguće je formirati parcelu, na grafičkom izvatku označena brojem „1", površine cca 64 m2, a sve na način kako je to prikazano na grafičkom izvatku iz Izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Brčko (II) - plansko razdoblje 2007. - 2017. godine, broj: 30-000257/15 od 12. 11. 2015. godine, urađenom od strane ovog Odjela. Predmetna parcela ima pravilan oblik, površinu koja zadovoljava potrebe gradnje trafostanice i osiguran pristup iz postojeće ulice, a kako je prikazano na grafičkom izvatku.

 

NAPOMENA: Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH je dana, 10. 8. 2015. godine izdao Rješenje o lokacijskim uvjetima, broj: UP-I-22-001932/15, na ime JP „Komunalno Brčko" d. o. o., Brčko, za izgradnju transformatorske stanice BTS 10(20)/0,4 kVA Dizdaruša 8, a na dijelu predmetnog zemljišta.

- Početna licitacijska cijena predmetne nekretnine prema članku 11. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07) i članku 5. Pravilnika o postupku redovitog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 26/07) jednaka je tržišnoj vrijednosti koju je ustanovila Direkcija za financije Procjenom, broj: 14.1-04.3-207/16-JM od 3. 2. 2016. godine, i iznosi 3.189,45 KM.

- Visina depozita za predmetnu nekretninu (20 % od iznosa početne licitacijske cijene) iznosi 637,89 KM.

 

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve domaće fizičke i pravne osobe koje podnesu prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informiranja na adresu:

Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH Vlada Brčko distrikta BiH Bulevar mira br. 1 76100 Brčko s naznakom:

„Za Javni natječaj za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja (lokacija - DIZDARUŠA) - NE OTVARAJ - ponuda za Javni natječaj". Na poleđini kuverte napisati puno ime i prezime i adresu ponuđača.

2. Prijava treba da sadrži identifikacijske podatke podnositelja prijave, i to:

- za fizičke osobe:

- prijavu (koja sadrži ime i prezime, adresu, telefonski broj ponuđača i točan naziv lokacije za koju se podnosi prijava)

- ovjerenu punomoć ako se prijava podnosi putem opunomoćenika

- izvornik dokaza o uplati kaucije (putem depozita ili bankovnog jamstva) u iznosu od 20 % od iznosa početne licitacijske cijene, koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutarnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, kod "SBERBANK" d.d Sarajevo, filijala Brčko, broj: 140-101-03100003-93;

- izvornik ili ovjerena preslika dokaza o izmirenim poreznim obvezama zaključno s 31. 3. 2016. godine, odnosno dokaz da ponuđač nije porezni obveznik, izdano od nadležnog tijela u mjestu prebivališta fizičke osobe

- potvrdu banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke i pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj osobi ako ista ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije biti devizni).

- za pravne osobe:

- prijavu (koja sadrži naziv, sjedište, telefonski broj pravne osobe i točan naziv lokacije za koju se podnosi prijava)

- ovjerenu punomoć ako se prijava podnosi putem opunomoćenika o izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra - ne starije od 6 mjeseci o izvornik ili ovjerenu presliku identifikacijskog broja poreznog obveznika o uvjerenje o izmirenim obvezama na temelju javnih prihoda zaključno s 31. 3. 2016. godine, i to:

- izravnih poreza - izvornik ili ovjerena preslika

- neizravnih poreza - izvornik ili ovjerena preslika ili ovjerena izjava da nije PDV obveznik

- doprinosa za fondove mirovinskog i invalidskog osiguranja - izvornik ili ovjerena preslika

- doprinosa za zdravstveno osiguranje - izvornik ili ovjerena preslika, izdano od strane nadležnog tijela u mjestu sjedišta pravne osobe

- potvrdu banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke i pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita pravnoj osobi ako ista ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije biti devizni)

- izvornik dokaza o uplati kaucije (putem depozita ili bankovnog jamstva) u iznosu od 20 % od iznosa početne licitacijske cijene, koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutarnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, kod "SBERBANK" d.d Sarajevo, filijala Brčko, broj: 140-101-03100003-93;

- Instrukcija za devizne doznake / Instruction for Payment Order (€): Primatelj/Beneficiary: broj računa: 540100-4600082130006

Naziv tvrtke: „Brčko distrikt BiH"

Adresa: Bulevar mira br. 1, Brčko, Bosna i Hercegovina

Kod banke / Account with: ACC.No. 9323 945 za EUR

Hypo Alpe-Adria Bank a. d., Banja Luka

Poslovnica Brčko

SWIFT: HAABBA2B

Banka korespondent / Intermediary Bank: SWIFT: HAABAT22 Hypo Alpe-Adria Bank International AG, Klagenfurt, Austria.

NAPOMENA

- Svi priloženi dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

- Identitet ponuđača utvrđivat će se na dan održavanja javnog nadmetanja, uvidom u osobnu iskaznicu.

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1. Uvjet za održavanje usmenog javnog nadmetanja jeste da su pristigle najmanje tri pravodobne i potpune prijave.

2. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za nekretninu.

3. Sa sudionikom koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu nekretnine zaključit će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

4. U slučaju odustajanja najpovoljnijeg izabranog ponuđača od zaključenja kupoprodajnog ugovora, isti gubi pravo na povrat depozita, a za predmetnu nekretninu raspisat će se ponovljeni javni natječaj.

5. Uplaćeni depozit najpovoljnijem ponuđaču uračunat će se u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima će se vratiti.

6. Razgledanje nekretnine koja je predmet Natječaja i uvid u potrebnu dokumentaciju može se izvršiti od 09. 5. 2016. godine do 13.5. 2016. godine.

7. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20. 5. 2016. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu.

8. Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine potrebno je pribaviti mišljenje Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH. Po zahtjevu Pravobraniteljstva Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH može od izabranog ponuđača zahtijevati dostavljanje dodatne dokumentacije.

9. Ugovorom o kupoprodaji nekretnine koja je predmet ovog Natječaja bit će, između ostalog, definiran rok i način plaćanja utvrđene kupoprodajne cijene.

10. Ugovorom o kupoprodaji nekretnine koja je predmet ovog Natječaja bit će, između ostalog, definirane obveze kupca u odnosu na eventualne postojeće infrastrukturne instalacije na parceli.

11. Usmeno javno nadmetanje za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja na predmetnoj nekretnini održat će se u prostorijama Ureda za upravljanje javnom imovinom, zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, ured broj 56, dana, 23. 5.2016. godine, s početkom u 13.00 sati.

12. Ponude za sudjelovanje na Natječaju koje pristignu poslije naznačenog roka kao i one ponude koje ne sadrže sve elemente zahtijevane Natječajem neće se razmatrati.

13. Prilikom usmenog javnog nadmetanja sudionici Natječaja dužni su davati ponude na način da se visina naredne u odnosu na prethodnu ponudu povećava za iznos u rasponu od 100,00 do 500,00 KM.

14. Troškove uplate depozita, pripremanja i podnošenja ponuda kao i sve troškove zaključenja i provođenja kupoprodajnog ugovora snose ponuđači.

15. Brčko distrikt BiH zadržava pravo da ne odabere nijednu ponudu, tj. da poništi Javni natječaj bez obrazloženja.

16. Uredno kuvertirane pismene ponude s naznakom:

„Za Javni natječaj za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja (lokacija - DIZDARUŠA) - NE OTVARAJ - ponuda za Javni natječaj"

dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH Vlada Brčko distrikta BiH Bulevar mira br. 1 76100 Brčko.

Na poleđini kuverte napisati puno ime i prezime i adresu ponuđača.

17. Kompletan tekst Javnog natječaja objavljuje se na internetskom portalu Vlade Brčko distrikta BiH: http://www.bdcentral.net/index.php/ba/oglasi-kancelarije-zaupravljanje-javnom-imovinom  i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a sve dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti na telefonski broj 049/240 632.

 

v. d. ravnatelja Ureda S

tevan Sofić, dipl. iur.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: