Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 14:31

Prodaja garaže u Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 lp 162068 10 lp

Sarajevo, 07.04.2016.. godine

 

Općinski sud Sarajevo i to sudija Lejla Fazlagić, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Hypo Alpe Adria bank dd, ul. Kneza Branimira broj 2B, protiv izvršenika „MONTIS" DOO Sarajevo, ul. Nusreta Sišića Dede broj A2, zastupani po punomoćniku Lejli Sijerčić advokatu iz Sarajeva, radi izvršenja, van ročišta dana 07.04.2016. godine, donio je slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA, PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Nekretnine upisane u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, ZK uložak broj 201, K.O. SP Sarajevo - Mahala LIV, k.č. 2754 , što u naravi čini javnu garažu, površine 1963 m2, na kojem je upisano pravom vlasništva u korist izvršenika Montis d.o.o. Sarajevo, sa pravom 1/1,

 

ZA DAN 12.05.2016. GODINE U 11,00 SATI.

 

Ročište za prodaju nekretnine održat će se u zgradi Općinskog suda Sarajevo, ul. Šenoina broj 1, soba broj 436/IV , Izvršno odjeljenje.

 

1. Tržišna vrijednost nekretnine navedene u stavu 1. Zaključka, utvrđena je vještačenjem po stalnom sudskom vještaku građevinske struke u nalazu od 18.07.2012. godine, u iznosu od 5.984.911,00 KM.

2. Na nekretnini iz stava l.ovog Zaključka određena je zabilježba Rješenja o izvršenju broj 65 0 lp 162068 10 lp od 21.12.2010. godine, a koje je izvršno sa danom 26.09.2011. godine.

3. Nekretnina iz stava 1. ovog Zaključka je u posjedu izvršenika.

4. Na drugom ročištu za javno nadmetanje ne može se nekretnina prodati ispod (1/3) utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine navedene u tačci 1. ovog Zaključka.

Ako se nekretnina ne bude mogla prodati na drugom ročištu, sud će zakazati treće ročište, na kojem nekretnina može biti prodana bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost.

5. U javnom nadmetanju iz stava 1. ovog Zaključka mogu sudjelovati samo osobe koje su do početka usmenog javnog nadmetanja položile na ime osiguranja iznos od 10.000,00 KM. / 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine s tim što ne može iznositi više od 10 000,00 KM / Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju dužne su prije početka ročišta sudu predati po jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na depozitni račun Općinskog suda Sarajevo broj broj 338-900-220-826-4956, otvoren kod UniCredit banke Sarajevo, sa naznakom broja predmeta.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponudioca, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

Od polaganja osiguranja u ovoj izvršnoj stvari oslobođeni su tražilac izvršenja na čiji je prijedlog određeno izvršenje i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihova potraživanja dostižu iznos osiguranja iako bi se taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

6. Ponuđač sa najboljom ponudom dužan je u roku od 30 dana računajući od dana donošenja posebnog zaključka o prodaji nekretnine platiti cijenu umanjenu za položeno osiguranje.

Porez i taksu u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac.

7. Ovaj Zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda, a stranka može o svom trošku objaviti Zaključak o prodaji u sredstvima javnog informiranja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nekretnina

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

 

Sudija

Lejla Fazlagić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: