Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 14:38

Prodaja stambene zgrade u naselju Breka u Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 I 058398 10 1

Sarajevo, 22.03.2016.. godine

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Ljiljana Uljarević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja "Heta" Ddo Sarajevo, protiv izvršenika Muhid Muratović, v.sp. 533.123,01 KM, donio je dana 22.03.2016. godine sljedeći:

 

Z A K LJ U ČAK

o prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti upisane u ZK uložak br. 435 SP Sarajevo - Mahala CXXXVI - stambena zgrada sagrađena na k.č. 1333 u naselju Breka II TIP T3 objekta 28, kućište 104 m2 i dvorište 68 m2, vlasništvo izvršenika Muratović Muhid sa dijelom 1/1.

 

2. Vrijednost nepokretnosti utvrđuje se u iznosu od 763.425,06 KM nalazom vještaka od 15.10.2015.godine koji je korigovan nalazom od 28.12.2015.godine.

 

3. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod l/2 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

 

4. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun broj 3389002208264956 otvoren kod Unicredit banke. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

5. Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

 

6. Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku ("SI. novine FBiH'' br. 32/03 i 33/06), kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

 

7. Troškovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

 

8. Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana ČETVRTAK 19.05.2016. godine sa početkom u 11,00 sati, u zgradi OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU soba broj 443/IV, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.

 

9. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli Suda, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

 

Sudija

Ljiljana Uljarević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: