Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 09:25

Prodaja neizgrađenih građevinskih zemljišta i nepokretnosti (KO. Šamac)

Izvor: Akta.ba, 16.05.2016.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12), člana 60. Statuta opštine Šamac "Službeni glasnik opštine Šamac", broj 3/14) i odredaba Odluka o stavljanju u promet neiz-građenog građevinskog zemljišta u svojini opštine Šamac ("Službeni glasnik opštine Šamac" 5/16) i odredaba Odluke o stavljanju u promet nepokretnosti u svojini Opštine Šamac ("Službeni glasnik opštine Šamac", broJ 14/13), načelnik opštine Šamac raspisuje:

 

OGLAS

o stavljanju u promet neizgrađenog građevinskog zemljišta i nepokretnosti

usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom prva licitacija

 

Član 1.

Stavlja se u promet neizgrađena građevinska zemljišta i nepokretnosti pod uslovima i na način regulisan Odlukom o prodaji i to:

a) neizgrađeno građevinsko zemljište u svojini opštine Šamac označeno kao k.č. broj 1055/6 upisano PL br.2139/28 KO Šamac, a što se po starom katastarskom operatu odnosi na k.č. br. 266/4 iz ZK uloška br.1875, KO. Šamac, u površini od 593,00 m2

b) neizgrađeno građevinsko zemljište u svojini opštine Šamac označeno kao k.č. broj 1203/20, upisano u PL broj 2183/6 K.O. Šamac u soopu "Razvojno preduzetničke zone" bivšeg preduzeća Korpara Šamac, a što se po starom katastarskom operatu odnosi na k.č. broj 225/21 iz ZK uloška broj 320 KO. Šamac u površini od 163,00 m2

v) nepokretnost u svojini opštine Šamac označena sa k.č. br.1206/5, upisana u PL br.245/215, u površini od 267,00 m2, a što se po starom katastarskom operatu odnosi na k.č. br. 227/6 iz ZK uloška br.281, KO Šamac, iste površine, sa objektom upisanim kao kuća i zgrada, skladišne namjene, spratnosti Po-prizemlje, tlocrtne površine 222,00 m2.

 

Član 2.

Prodaja nepokretnosti iz člana 1. tač. a), b) i v) ovog oglasa izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom (u daljem tekstu: licitacija) u soadu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.

Početna prodajna cijena nepokretnosti iz člana 1. Utvrđena je od strane vještaka građevin-ske struke i za nepokretnost pod tačkom: a) iznosi 7,50 KM/m2, za nepokretnost pod tačkom b) 15,50 KM/m2, za nepokretnost pod tačkom v) 12.206,45 KM.

 

Član 3.

Licitaciju će provesti komisija za prodaju građevinskog zemljišta koju će imenovati načelnik opštine.

 

Član 4.

Ukoliko nepokretnosti navedene u članu 1. ove odluke ne bude prodate na najmanje dvije licitacije, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom u soadu sa odredbama važećeg pravilnika. Prodaju iz stava 1. ovog člana će provesti komisija iz člana 3. ovsodluke.

 

Član 5.

Licitacija će se održati dana 1.6.2016. godine u prostorijama Opštinske uprave Šamac (mala sala):

a) za nepokretnost pod tačkom a) sa početkom u 12 časova i

b) za nepokretnost pod tačkom b) sa početkom u 12.30 časova.

v) za nepokretnost pod tačkom v) sa početkom u 13 časova.

 

Član 6.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja do 1.6.2016. godine do 11.30 časova, uz popunjenu prijavu, dostave sljedeće:

1. Kopiju lične karte,

2. Original uplatnicu na ime uplaćene kaucije u iznosu od:

- za nepokretnost iz čl. 1 ovog oglasa tačka a) iznosi 1.000,00 KM, za nepokretnost iz člana 1. tač. B) ovog oglasa iznosi 1.000,00 KM, za nepokretnost iz člana 1. tač. v) ovog oglasa iznosi 1.220,65 KM (10% od procijenjene vrijednosti)

- Uplata kaucije se vrši na jedinstveni račun trezora opštine Šamac otvoren kod N1.13 Raz-vojne banke broj računa 5620118067541754-Račun za donacije, sa naznakom: kaucija za nepo-kretnost u K.O. Šamac

3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica,

4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji,

5. Kopiju tekućeg računa.

(Dokazi pod tačkom 3 mogu se dostaviti pred početak licitacije).

Prijave sa traženim dokumentima najkasnije dostaviti do 1.6.2016. godine do 11.30 časova na adresu: Kralja Aleksandra Karađorđevića br.4, 76230 Šamac (zgrada Opštinske uprave).

 

Član 7.

Sve informacije vezano za prijavu na licitaciju i uplatu kaucije zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali opštine Šamac ili na telefon 054/612-318.

 

Član 8.

Prva licitacija može se održati samo ako za nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika. Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.

 

Član 9.

Sa kupcem čija je ponuda najprihvatljivija, nakon pribavljenog mišljenja Pravooranilaštva Republike Srpske i isplate cjelokupnog iznosa cijene nepokretnosti umanjen za iznos kaucije zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor. U ime opštine Šamac ugovor će potpisati načelnik ošptine Šamac.

 

Član 10.

-Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od zaključenja ugo-vora, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije. Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

Član 11.

O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišno-knjižni, katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje stambeno-komunalne poslove opštine Šamac, svakim radnim danom u periodu od 7 do 15 časova, ili na telefon 054/612-318.

 

Član 12.

Oglas o licitaciji biće objavljen na oglasnoj ploči, veb-sajtu opštine Šamac i u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Broj; 01-477- 4 /16         

Datum: 16.5.2016. god.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mr Savo Minić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: