Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja lovačko- ribolovačkog doma u Olovu

Izvor: Naša riječ, 14.05.2013.

 

LD „TETRIJEB" I SRD „ORLJA" OLOVO

Na osnovu Odluke Skupštine SRD „ORLJA" Olovo od 16.02.2013. godine i Odluke Skupštine LD „TETRIJEB" Olovo od 16.03.2013. godine, Komisija za prodaju lovačko-ribolovačkog doma objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju lovačko- ribolovačkog doma

 

 

LD „Tetrijeb" Olovo i SRD „Orlja" Olovo prodaju putem pribavljanja zatvorenih pismenih ponuda i to:

1. Objekat lovačko- ribolovačkog doma površine 91 m2 i zemljište po­vršine 125m2, upisani u k.č. 811/2, upisane u zk.ul.1894 KO Olovo.

Početna cijena predmeta prodaje je 60.000,00 KM (šezdeset hiljada KM)

Pravo dostavljanja pismenih ponuda imaju sva pravna i punoljetna fizička lica.

Ponude dostaviti isključivo putem pošte najkasnjie 15 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu:

LD „Tetrijeb" Olovo Branilaca b.b. 71340 OLOVO

Sa naznakom „za javni oglas -lovačko-ribolovački dom"- ne otvaraj

Uz prethodnu uplatu za sudjelovanje na javnom oglasu u iznosu od 20,00 KM na žiro račun LD „Tetrijeb" Olovo br: 3389002206370449 kod Unicredit Bank.

Svi zainteresovani mogu pogledati predmete prodaje uz obaveznu pret­hodnu najavu putem telefona: kontakt osoba: 061/453-725 i 062/596-654

Otvaranje ponuda izvršit će se ko­misijski uz prisustvo ponuđača dana 31.05.2013. godine u 16,00 sati u prostorijama LD „Tetrijeb" Olovo.

U slučaju da za isti objekat dva ili više ponuđača ponude istu cijenu prednost će dobiti kandidat koji je ranije dosta­vio svoju ponudu.

 

LD „TETRIJEB" OLOVO SRD „ORLJA" OLOVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: