Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovne prostorije u Vogošći

Izvor: Oslobođenje, 17.05.2013.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

 OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na osnovu članova 19, 32. i 33. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH", broj: 38/79, 4/89, 29/90, 22/91 i "Službeni list RBiH", broj: 21/92, 3/93, 13/94 i 18/94), članova 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj: 28/79), načelnik Općine Vogošća objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju poslovne prostorije i to

 

Red. broj

Adresa poslovne prostorije

Površina m2

Zona

Početna cijena

1.

Jošanička broj 34

45

I

1.500,00

 

Navedena poslovna prostorija se prodaje kao vlasništvo Općine Vogošća u viđenom stanju, naknadne reklamacije neće biti prihvaćene i ista se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 12 do 14 sati. Pisane prijave na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona podnosioca ponude u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključno sa osmim danom do 16 sati.

- Uz prijavu ponuđač je dužan priložiti dokaz o položenoj kauciji koja iznosi 10% od početne prodajne cijene poslovne prostorije u iznosu od 6.750,00 KM. Kaucija će se uplatiti na žiro-račun budžeta Općine Vogošća broj: 3380002210016547, vrsta prihoda 721614, općina 080.

- Kupac će ukupan iznos kupoprodajne cijene poslovne prostorije uplatiti na žiro-račun budžeta Općine Vogošća u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji poslovne prostorije.

- Poslovne prostorije će se predati kupcu u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

 

Uz kovertiranu prijavu potrebno je dostaviti priznanicu o uplati u iznosu od 100,00 KM na ime troškova javnog oglasa na žiro-račun budžeta Općine Vogošća broj: 3380002210016547, vrsta prihoda 722611, općina 080. Za svaku od navedenih poslovnih prostorija potrebno je dostaviti posebnu prijavu i izvršiti uplatu troškova javnog oglasa.

 

Prijave na javni oglas slati u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRODAJU OPĆINSKE POSLOVNE PROSTORIJE uz napomenu NE OTVARATI.

 

Prijave se upućuju na adresu Općina Vogošća, Služba za privredu, budžet i finansije, Jošanička broj 80 ili predaju na protokol Općine Vogošća. Prijave moraju biti čitko napisane i bez ispravki. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati javnog oglasa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Vogošća u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog oglasa.

Kontakt-telefon: 033/586-422..

 

Broj: 02-23-1081/13

Vogošća, 16.5.2013. god.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: