Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada

Izvor: eKapija.ba, 02.07.2013.

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko–sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko–sanskog kantona“ broj: 1/13), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada broj: 03-017-2609/2013 od 04.04.2013.godine, Odluke o dopunama Odluke  o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada broj: 03-017-2893/2013 od 07.06.2013. godine i Programa raspodjele namjenskih sredstava za 2013. godinu broj: 03-017-2894/2013 od 07.06.2013. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA RASPODJELU

NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekta javnih preduzeća i ustanova, privrednih društava, neprofitnih organizacija i fizičkih lica za finansiranje/subvencioniranje projekata iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a prema Programu raspodjele namjenskih sredstava za 2013. godinu.

 

USLOVI UČEŠĆA ZA JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE I PRIVREDNA DRUŠTVA

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju javna preduzeća i ustanove koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Unsko – sanskog kantona.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju i javne ustanove iz oblasti obrazovanja koje su upisane u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju privredna društva koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Unsko – sanskog kantona, te koji su kod nadležnog organa registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite i unaprijeđenja okoliša.

 

Vrsta projekata koje će biti financirane/subvencionirane

 

Sredstva se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na slijedeće:

- proširenje područja organiziranog skupljanja otpada,

- selektivno skupljanje otpada,

- poboljšanje energetske efikasnosti,

- unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije,

- smanjenje štetnih emisija iz prometa (poticanje čistijih oblika prijevoza itd.),

- zbrinjavanje otpadnih voda,

- smanjenje zagađenja zraka (uvođenje ili rekonstrukcija centralnog grijanja),

- jačanje ekološke kulture građana,

-akcije čišćenja, uređenja, pošumljavanja i ozelenjavanja dvorišta, parkova i slično.

 

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata

Podnosioci prijave, javna preduzeća i ustanove i privredna društava, dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

1. rješenje o registraciji iz sudskog registra (za javne ustanove iz oblasti obrazovanja dokaz o upisu u Registar kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona),

2. uvjerenje o poreskoj registraciji,

3. karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za finansije, tj. obrazac iz Ministarstva financija za javne ustanove iz oblasti obrazovanja sa brojem na koji će se izvršiti uplata i broj budžetske organizacije,

4. dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom (ne treba za obrazovne institucije),

5. dokaz da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,

6. dokaz da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od 5 godina,  

7. mišljenje osnivača (općina i/ili kanton i/ili Federacija) o kandidovanom projektu (osim za privredna društva),

8. ovjerena izjava o visinu sredstava s kojima će sufinancier učestvovati u financiranju projekta ili ugovor o sufinanciranju projekta (ako postoji partner na projektu),

9. projekt sa budžetom (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) na posebnom obrascu koji se može preuzeti na www.mgpuzo.org .

 

Dokumenti navedeni pod 1., 4. i 5. ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kriteriji isključenja

Neće se uzeti u razmatranje prijave aplikanata:

- koji su predhodne godine dobile finansijsku pomoć od ovog Ministarstva, a nisu ispunile obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava,

-  koji ne dostave traženu dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uslova,

-  koji ne razrade projekat u zadanoj formi.

 

Vrijednost projekata

Maksimalni iznos koji se javnom preduzeću i ustanovi može odobriti za projekat je 30.000 KM, a izuzetno i veći ukoliko komisija ocijeni da je projekat od značaja.

Maksimalni iznos koji se privrednom društvu može odobriti za projekat je 10.000 KM, a izuzetno i veći ukoliko Komisija ocijeni da je projekat od značaja za Unsko-sanski kanton.

Javna preduzeća i ustanove i privredna društva imaju pravo na javni poziv prijaviti najviše dva (2) projekta, od kojih samo jedan (1) projekat može biti odobren za financiranje iz sredstava ekoloških naknada.

 

USLOVI UČEŠĆA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja koja su registrirana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona kao i udruženja koja su registrirana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Unsko–sanskog kantona.

 

Vrsta projekata koje će biti financirane

Udruženjima se sredstva raspođuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na:

- čišćenje, uređenje, pošumljavanje i ozelenjavanje javnih površina i slično,

- unapređenje zbrinjavanja otpada,

- jačanje ekološke kulture građana,

- obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša i

- energetsku efikasnost.

 

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata

Udruženja su dužna dostaviti slijedeću dokumentaciju kako bi dokazala ispunjavanje uslova:

1. rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko – sanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojeg je vidljivo sjedište udruženja na području Kantona,

2.dokaz da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od pet godina,

3. dokaz da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od 5 godina,

4. uvjerenje o poreznoj registraciji,

5. karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za finansije,

6. ovjerena izjava o visinu sredstava s kojima će sufinancijer učestvovati u financiranju projekta ili 7. ugovor o sufinanciranju projekta (ako postoji partner na projektu),

8. bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu, a za udruženja koja su osnovana u tekućoj godini početni bilans,

9. projekt sa budžetom (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) na posebnom obrascu koji se može preuzeti na www.mgpuzo.org .

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Kriteriji isključenja

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja:

- koja su predhodne godine dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva, a nisu ispunili obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava,

- koji ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uslova,

- čiji su projekti, programi, aktivnosti napravljeni samo u korist članova udruženja, i

- čiji administrativni troškovi (režije, telefonski troškovi, uredski materijal, bankovni troškovi, usluge knjigovodstvenog servisa, najam ureda i slično) na projektu prelaze 30 % ukupnog budžeta projekta.

 

Vrijednost projekata

Udruženja imaju pravo na javni poziv prijaviti dva (2) projekta, od kojih samo jedan (1) projekat može biti odobren za financiranje iz sredstava ekoloških naknada.

Maksimalni iznos koji se udruženju može odobriti za projekat je 5.000 KM, a izuzetno i veći ukoliko Komisija ocijeni da je projekat od značaja za Unsko-sanski kanton.

 

USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica koja imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona i projekte će realizirati na području Unsko-sanskog kantona.

 

Vrsta projekata koje će biti financirane

Sredstva se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na slijedeće:

- korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša, i

-  unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije.

 

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

- potvrda/ uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

- uvjerenje o nekažnjavanju,

- nalaz i mišljenje stručnog lica (ing.elektrotehnike ili ing.mašinstva) o pokazateljima uštede energije (obzirom na predložena rješenja u projektu) sa specifikacijom troškova,

- ovjerena izjava o visini sredstava s kojima će korisnik ili drugi zainteresovani subjekt učestvovati u sufinanciranju projekta,

-  projekt sa budžetom (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) na posebnom obrascu koji se može preuzeti na www.mgpuzo.org .

 

Dokumenti koji se dostavljaju ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kriteriji isključenja

Neće se uzeti u razmatranje prijave fizičkih lica koje ne dostave traženu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva.

 

Vrijednost projekata

Fizička lica imaju pravo na javni poziv prijaviti jedan (1) projekat.

Maksimalni iznos koji se fizičkom licu može odobriti za projekat je 5.000 KM, a izuzetno i veći ukoliko komisija ocijeni da je projekat od značaja za Unsko-sanski kanton.

 

OCJENA PRIJAVA

Ocjenu projekata i prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Ministrice za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, samo za one projekte koji su zadovoljili sve administrativne preduslove i koji su prispjeli u zadatom roku, te cijeneći pri tome ukupan broj bodova.

Način bodovanja će se utvrditi posebnim aktom koji donosi komisija.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA

Kako bi aplikatima pomogli u ispunjavanju aplikacijskih prijava i smanjili broj prijava koje nisu uredno popunjene, Ministarstvo će dana 08.07.2013.godine sa početkom u 10 sati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona organizovati Info dan na kojem će svi zaintersirani za apliciranje dobiti potrebne informacije vezano za pripremu i dostavljanje projekata.

 

Prijava na Javni poziv podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava – ne otvaraj“, na protokol Vlade Unsko – sanskog kantona ili poštom na adresu:

 Vlada Unsko – sanskog kantona

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Alije Đerzeleza broj 6

77000 Bihać

 

Rok za dostavljanje projekata ističe 28. 07. 2013. godine do 15:30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka biti će vraćene aplikantu neotvorene.

Nepotpuni i neblagovremeni projekti neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv će biti objavljen na WEB stranici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko–sanskog kantona www.mgpuzo.org, u sedmičnim novinama Unsko – sanske novine Krajina i na Radio-televiziji Unsko-sanskog kantona.

 

Obrazac za projekat možete preuzeti OVDJE

Obrazac za budžet možete preuzeti OVDJE

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: