Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica

Izvor: Dnevni list, 05.08.2014.

Na temelju članka 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 5/03,42/03,26/04,42/04,45/06,88/07,3 5/09,59/09,103/09 i 87/12), Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i medunarodnih obveza za 2014. godinu („Službeni glasnik BiH", broj 104/13) i Odluke ministra za Ijudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine o imenovanju radne skupine za provodenje procedure o dodjeli pomoći nevladinim udrugama broj 01-50-2261/14 od 11. srpnja 2014. godine, Ministarstvo za Ijudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave

pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica

 

 

I Predmet i cilj Javnog poziva

Predmet i cilj Javnog poziva je davanje potpore, razvoj partnerstva i jačanje civilnog sektora kroz sufinanciranje programa i projekata iz programa rada nevladinih udruga.

 

II Raspoloživa sredstva

Ukupna sredstva za dodjelu pomoći nevladinim udrugama iznose 100.000,00 KM. Maksimalan iznos sredstava za dodjelu,po jednoj udruzi, iznosi 10.000,00 KM.

 

III Pravo na apliciranje

Pravo na apliciranje imaju nevladine udruge, registrirane i sa sjedištem u BiH koje se prioritetno bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica.

 

IV Neophodna dokumentacija i način dostave

Prijava po ovom javnom pozivu uključuje dostavu slijedeće dokumentacije:

1. Na propisan način popunjen i ovjeren Prijavni obrazac (Obrazac 1);

2. Na propisan način popunjen i ovjeren obrazac za izradu Projektnog prijedloga(Obrazac 2);

3. Ovjerena fotokopija rješenja o registriranju;

4. Statuta udruge;

5. Ovjerena kopija uvjerenja o identifikacijskom poreskom broju;

6. Ovjerena kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa;

7. Završni račun (financijsko izvješće) za 2013. godinu;

8. Izvješće o radu za 2013. godinu, ovjereno od strane ovlaštene osobe;

9. Program rada za 2014. godinu, ovjeren od strane ovlaštene osobe;

10. Spisak članova nevladine udruge, ovjeren od strane ovlaštene osobe

 

Tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i obrazac za izradu Projektnog prijedloga su dostupni na WEB stranici Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba

 

Navedena dokumentacija se kuvertira i preporučenom poštom dostavlja na adresu: Ministarstvo za Ijudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3, Sarajevo, sa naznakom „ZA JAVNI POZIV- prijava za dodjelu pomoći u svrhu potpore nevladinim sektoru.Ne otvaraj".

 

Na poleđini kuverte navesti naziv/ime i prezime podnositelja, točnu adresu i kontakt telefon.

 

V Rok dostave

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 21 dan od dana objavljivanja.

Neblagovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti predmet razmatranja.

 

VI Procedura

- Odabir korisnika pomoći, odnosno odabir Projektnih prijedloga vrši Radna skupina za provođenje procedure o dodjeli pomoći nevladinim udrugama, koju imenuje Ministar za Ijudska prava i izbjeglice BiH;

- Sektor za opće, pravne i financijsko-materijalne poslove, Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice BiH, zaprimaju prispjele prijave po Javnom pozivu i dostavljaju Radnoj skupini;

 

- Radna skupina otvara i pregleda prijave u cilju eliminiranja nepotpunih i neblagovremenih prijava, nakon čega pristupa proceduri odabira korisnika pomoći, odnosno projektnih prijedloga;

 

- Nakon završene procedure iz predhodnog stavka, Radna skupina sačinjava Prijedlog odluke o odabiru korisnika pomoći, odnosno projektnih prijedloga i dostavlja Ministru za Ijudska prava i izbjeglice BiH;

 

- Odluku o odabiru korisnika pomoći, odnosno projektnih prijedloga donosi Ministar za Ijudska prava i izbjeglice BiH;

 

- Ministarstvo za Ijudska prava i izbjeglice BiH pismenim putem izvještava odabrane aplikante o dodjeljenoj pomoći.

 

VII Kriteriji za odabir korisnika pomoći, odnosno projektnih prijedloga

- Opći i specifični ciljevi;

- Ciljna skupinafstruktura, broj izravnih i neizravnih korisnika);

- Trajanje realizacije projekta;

- Ukupna financijska vrijednost i financijska vrijednost po korisniku;

- Participacija/sufinanciranje;

- Očekivani rezultati i doprinos u lokalnoj zajednici;

- Relevantnost i održivost.

 

Sve dodatne informacije, u svezi s Javnim pozivom, mogu se dobiti na telefon broj 033/703-912.

 

MINISTAR

mr. sc. Damir Ljubić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: