Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana Jug 2 u Banjaluci

Izvor: eKapija.ba, Broj 26, 30.07.2014

Na osnovu člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13) i člana 32. Statuta Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 25/05, 30/07, 17/12 i 20/14), Skupština grada Banjaluka je, na 23. sjednici, održanoj 17.07.2014. godine, donijela
 

O D L U K U
o izradi izmjene dijela Regulacionog plana
„Jug 2“ u Banjaluci
I


Pristupa se izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Jug 2“ u Banjaluci (Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 2/06) (u daljem tekstu: Plan).

Planom će biti obuhvaćen prostor na uglu Ulice Majke Jugovića i Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, a odnosi se na dijelove k.č. br. 514, 515, 516 i 517, k.o. Banjaluka 5, u površini od 0,17 ha, i koji je prikazan na karti-u prilogu ove odluke.

II

Planski period-u smislu člana 40. stav 3. tačka v) Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13)-je 10 godina.

III

Za izradu Plana, definišu se sljedeće smjernice:

- Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja, Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije

i parcelacije, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine i dr.);

- prilikom izrade Plana, potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja;

- nosilac izrade obavezan je obezbijediti usaglašenost Plana-u toku njegove izrade sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim dokumentom najbližeg prethodnog nivoa, kao i programskim elementima koji mu budu dostavljeni od strane nosioca pripreme.

IV

Prednacrt Plana biće izrađen u roku od 45 dana od zaključenja ugovora o izradi Plana.

Prijedlog Plana-utvrdiće nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik, u roku od 30 dana od dana održavanja javne rasprave iz člana 48. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13).

V

Sadržaj Plana načelno je određen članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13), a detaljnije-odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja – čl. 144. do. 154. (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 69/13).

VI

Na prijedlog nosioca pripreme Plana, Skupština Grada utvrđuje nacrt Plana, mjesto, vrijeme i način njegovog izlaganja na javni uvid.

Nacrt Plana biće stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, u prostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade Plana i Mjesne zajednice „Starčevica“.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti obaviještena oglasom objavljenim u sredstvima javnog informisanja-osam dana prije početka javnog uvida i 15 dana od početka izlaganja nacrta na javni uvid.

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida, i da-prije utvrđivanja prijedloga Plana, o njima zauzme svoj stav-koji u pisanoj formi, dostavlja nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

Stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima-razmatra se na javnoj raspravi. U skladu sa zaključcima utvrđenim na stručnoj raspravi, održanoj u skladu sa odredbama člana 48. Zakona o uređenju prostora i građenju, nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik utvrdiće prijedlog Plana, i dostaviti ga Skupštini Grada-na usvajanje.

VII

Sredstva za izradu Plana, i troškove u postupku njegovog donošenja-obezbijediće preduzeće „TBL nekretnine“ d.o.o. Banjaluka.

VIII

Nosilac pripreme Plana je Gradska uprava – Odjeljenje za prostorno uređenje.

Nosilac izrade Plana biće određen na prijedlog investitora, koji je obavezan nosiocu pripreme iz stava 1, dostaviti dokaz o izboru nosioca izrade Plana.

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Banjaluka.
 

Broj:07-013-388/14.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Budimir Balaban, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: