Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 08:34

Javni poziv za odabir agencije koja će u ime BHRT-a vršiti zastupanje u vezi sa korištenjem muzičkih djela u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine

Izvor: Akta.ba, 14.12.2020.

Broj: 101-3164/20

Datum: 02.12.2020.

 

Na osnovu člana 50. Statuta Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT-a), objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za odabir agencije koja će u ime BHRT-a vršiti zastupanje u vezi sa korištenjem muzičkih djela u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine

 

Na poziv se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna lica koja su registrovana za zastupanje i tehnički opremljena za globalnu digitalnu distribuciju (teritorij cijeli svijet), a u vezi sa korištenjem muzičkih djela u vlasništvu BHRT-a na svim svjetskim online trgovinama (iTunes, Spotify, Deezer, GooglePlay i svim aktuelnim digitalnim servisima i online platformama), kao i društvenim mrežama (You Tube, Facebook i dr.).

Cijenu prava korištenja jednog muzičkog djela određuje Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, a način i obim korištenja, kao i cijena korištenja istog će biti definisana ugovorom sa odabranim ponuđačem.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine garantuje da je vlasnik svih prava nad snimcima.

Svi eventualni troškovi vezani za predmetna prava padaju na teret odabranog ponuđača.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine i odabrani ponuđač bi vršili raspodjelu ostvarenog prihoda u određenom omjeru.

Ugovor sa odabranim ponuđačem se potpisuje na period trajanja od tri godine.

Obaveza odabranog ponuđača je:

- opsluživanje svjetskih online servisa (online trgovina),

- kodiranje snimki u formatu koje traže Trgovine,

- da mjesečno BHRT-u dostavlja izvještaj o ostvarenom prihodu,

- da omogući BHRT-u uvid u knjigovodstvene evidencije vezane za ostvareni prihod,

- vrši naplatu od lica koja su koristila muzička djela u vlasništvu BHRT-a i pripadajaći dio prihoda uplaćuje na račun BHRT-a. Način i obim korištenja muzičkih djela, termini, uslovi i način uplaćivanja pripadajućeg dijela prihoda BHRT-a će se defmisati ugovorom sa odabranim ponuđačem.

Zainteresovana lica u ponudi trebaju iskazati procenat od ukupno ostvarenog prihoda koji će im pripasti za obaveze koje preuzimaju.

Procenat od ukupnog prihoda koji će pripasti odabranom ponuđaču, najniži procenat, bit će os nov za odabir ponuđača koji će vršiti prodaju na način kako je precizirano ovim javnim jw.ivom. 

 

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i sjedište podnosioca ponude, kontakt telefon,

- Dokaze o registraciji i tehničkoj opremljenosti /osposobljenosti za obavljanje navedene djelatnosti na način kako je precizirano ovim javnim pozivom: ovjerenu kopiju sudske registracije ne stariju od 3 mjeseca, certifikate, licence i drugu vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje tehnička opremljenost/osposobljenost za obavljanje navedene djelatnosti kako je precizirano ovim javnim pozivom,

- ID i PDV broj ako je PDV obveznik,

- Procenat učešća u prihodu,

- Vlastite tehničke uvjete,

- Uvjerenje da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca

- Uvjerenje da nije osuđen u sudskom potupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude, ne starije od tri mjeseca

- Uvjerenje da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude, ne starije od tri mjeseca

- referens listu.

Omotnica na poleđini mora sadržavati adresu ponuditelja.

Ponude se mogu podnijeti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za Javni poziv za odabir agencije koja će u ime BHRT-a vršiti zastupanje u vezi sa korištenjem muzičkih djela u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Ne otvarati", na adresu:

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,

ul. Bulevar Meše Selimovića br. 12, 71 000 Sarajevo.

Ponude trebaju biti dostavljene na naznačenu adresu do 25.12.2020. godine do 16 sati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda će se izvršiti u RTV Domu dana 29.12.2020. godine u 12 sati.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadržava pravo da ne odabere niti jednog ponuđača, poništi javni poziv ili raspiše novi javni poziv, bez obaveze obrazlaganja razloga odbijanja ponude.

Javni poziv će biti objavljen na službenoj web-stranici BHRT-a, dnevnim listovima, te kontinuirano oglašavan putem radio i televizijskih medija BHRT-a, u cilju postizanja visokog stepena transparentnosti.

Za dodatna pojašnjenja i informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom zainteresovana lica se mogu obratiti na kontakt telefon:  033 408-024, 033 408-025 ili na mail: muzicka.produkcija@bhrt.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: