Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.07.2015. 11:13

Javni konkurs za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

Izvor: Akta.ba, 22.07.2015.

22.7.2015

 

Na osnovu člana 8. stav (6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 40/15) i člana 2. Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S  

za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

 

Objavljuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 117.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2015.godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 40/15) i u skladu s Odlukom o kriterijima za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu (u daljem tekstu: Odluka).

 

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog Javnog konkursa u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, imaju registrirani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrirane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri, inovatori-fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine sa  prijavljenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, te drugi subjekti koji doprinose unapređenju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa jednim projektom u okviru ovog granta.

U okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu sufinansiraju se projekti koji imaju za cilj:

 

a)         promociju i afirmaciju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini,

b)         predstavljanje inovacija na međunarodnim sajmovima,

c)         učešće na međunarodnim manifestacijama iz oblasti tehničke kulture,

d)         ispitivanje uvjeta za priznavanje patenata, podnošenje međunarodne prijave za patente,

e)         ispitivanje izvodljivosti inovacije i izradu tehničke dokumentacije za izradu prototipa,

f)         izradu i ispitivanje prototipa ili postupka,

g)         projekte koji se realizuju sa partnerima iz drugih država,

h)         organiziranje međunarodnih sajmova inovacija u Bosni i Hercegovini, te međunarodnih smotri naučno-tehničkog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini,

i)          primjenu inovacije u privredi.

 

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini, te doprinos implementaciji prioriteta iz Strategije razvoja nauke u BiH kroz realizaciju jednog ili više prioriteta iz Akcionog plana za njenu implementaciju:

1)       doprinos implementaciji priroteta Unije za inovacije,

2)       stvaranje tehnološke baze (inovativnost, transfer tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva, komercijalizacija i primjena naučnih dostignuća),

3)       jačanje saradnje nauke i privrede s ciljem prerastanja obrazovanja i intelektualnog kapitala u strateški razvojni resurs,

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu. Kriteriji za vrednovanje obuhvataju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeva, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za sufinasiranje projekta od strane Ministarstva. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora te navesti koji su to drugi izvori.

 

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa Javnim konkursom za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu sa projektom čija je ukupna vrijednost minimalno 1.000,00 KM i maksimalno do 20.000,00 KM, a u budžetu projekta jasno se navodi iznos sredstava za sufinansiranje projekta koji se traži od Ministarstva. Projekti čija je ukupna vrijednost manja od 1.000KM ili veća od 20.000KM neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs je otvoren do 06.08.2015. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnositelj projekta u periodu od 2007. do 2014. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2015. godinu neće se uzimati u razmatranje. Subjekti koji su u decembru 2014. godine dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2014. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2015. godinu s tim da uz aplikaciju dostave finansijski izvještaj za projekat za koji su dobili sredstva u decembru 2014. godine sa trenutnim stanjem u realizaciji tog projekta na dan apliciranja na javni konkurs za 2015. godinu.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni konkurs za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava u okviru u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a)

Aplikacijski obrazac, sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

b)

Financijski plan projekta, na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

c)

Izjava podnositelja projekta u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, samo u slučaju ukoliko su ista osigurana, koja mora biti potpisana i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta. Izjava treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinanciraju projekt, aktivnost koja se sufinancira iz tih sredstava i iznos sredstava.;

d)

Rješenje o registraciji u ovjerenoj kopiji;

e)

Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj) u ovjerenoj kopiji;

f)

Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa u ovjerenoj kopiji, (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom podnositelja prijave ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine).

g)

Pregled prihoda i rashoda za 2014. godinu, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta;

h)

kopiju dokaza o članstvu podnositelja zahtjeva u međunarodnoj ili evropskoj asocijaciji, samo ukoliko takvo članstvo postoji,

 

Podnositelj projekta (inovator - fizičko lice), obavezno dostavlja dokumentaciju pod tačkama a) i b), te uredno potpisanu Izjavu iz tačke c) , uslovno, ako su sredstva iz drugih izvora obezbijeđena, ugovor iz tačke f) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičkog lica, te dodatno dostavljaju uredno potpisana biografija i potvrdu Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/ patent koji se predlaže za dodjelu sredstava, prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvatanje inovacije/patenta predat Institutu

Ukoliko je podnositelj projekta inovator-fizičko lice sredstva će mu biti doznačena na posebno otvoreni žiro račun fizičkog lica.

 

Dokumentacija od tačke a) do h), se dostavlja u jednom pisanom primjerku, a dokumentacija pod tačkama a) i b) i na CD-u, u zatvorenoj koverti, na način bliže opisan u članu 8. Odluke.

 

Ukoliko podnositelj projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način, predviđen Odlukom, zbog opravdanih razloga, dužan je o tome sačiniti i dostaviti uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnositelja projekta, ukoliko se radi o pravnom licu, te će se u tom slučaju, takvi podnositelji projekta uzeti u razmatranje, kao izuzetak u odnosu na član 7. stav (3) Odluke.

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključiće se ugovor.

 

U skladu sa članom 8. stav (6) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj, Obrascu za finansijski izvještaj i Statističkom obrascu.

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Aplikacijski obrazac, Evaluacioni obrazac, Obrazac za narativni izvještaj, Obrazac za finansijski izvještaj i Statistički obrazac mogu se preuzeti na sljedećim linkovina:

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU PODRŠKE TEHNIČKOJ KULTURI I INOVATORSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU

APLIKACIJSKI OBRAZAC

EVALUACIONI OBRAZAC

OBRAZAC ZA NARATIVNI IZVJEŠTAJ

OBRAZAC ZA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

OBRAZAC ZA STASTISTIČKI IZVJEŠTAJ

 

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=5749&langTag=bs-BA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: