Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o donesenom rješenju o ekološkoj dozvoli za zgradnju benzinske pumpe i rekonstrukciju objekta za tehnički pregled vozila

Izvor: eKapija.ba, 06.05.2013.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

Karađorđeva br.2, Prnjavor,

tel/faks: ++387 51 663 – 740

e-mail: opstina@prnjavor.ba

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE

 

Broj: 04-360.4-19/12

Datum: 12.02.2013. godine

 

Odjeljenje za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Prnjavor rješavajući po zahtjevu "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, PJ Prnjavor, za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinske pumpe i rekonstrukciju objekta za tehnički pregled vozila, a na osnovu člana 89. i člana 90. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12) i člana 190.Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10), d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

 

1. DAJE SE EKOLOŠKA DOZVOLA za "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, PJ Prnjavor, za izgradnju benzinske pumpe i rekonstrukciju objekta za tehnički pregled vozila.

- Objekat se nalazi u Prnjavoru, Magistralni put bb, na zemljišnim parcelama označenim kao k.č. broj 923/29, 923/30, dijelovi parcela k.č. broj 923/28, 923/3, 932/2, 931/2, 923/49 i 923/48, K.o. Prnjavor.

- Predmetna benzinska pumpa bavi se uslužnom djelatnošću trgovne na malo motornim gorivima, TNG-a, ugostiteljstvom i tehničkim pregledom vozila.

 

2. Postrojenje i pogoni/objekati za koje se izdaje ekološka dozvola su:

- Objekat benzinske pumpe, spratnosti P+0, horizontalnih gabarita (13,30 x 21,60) m + (25,25 x 4,40) m, u okviru kojeg su predviđeni sljedeći sadržaji: kafe bar, market, magacin, sanitarni čvor, kancelarijske prostorije i kotlovnica.

- Sa sjeverozapadne strane objekta planira se dogradnja nadstrešnice benzinske pumpe, sa dva ostrva sa automatima za točenje goriva. Svijetla visina nadstrešnice iznosi minimalno 4,50 m u odnosu na kolsku površinu.

- Sa jugozapadne strane objekta na parceli k.č. broj 923/30 planiran je prostor za smještaj cisterne za gorivo, zapremine 100 m3 , podjeljene u pet identičnih komora, kao i cistrna za TNG, zapremine 30 m3.

 

3. "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, PJ Prnjavor, je dužan da doprinese postizanju standarda kvaliteta životne sredine, minimizira prekogranično zagađenje i zaštiti efikasno životnu sredinu kao cjelinu. Postrojenja moraju biti izgrađena i da rade tako da:

- se preduzmu sve odgovarajuće preventivne mjere tako da se spriječi zagađenje i da se ne prouzrokuje značajnije zagađenje,

- se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike, 2

- se izbjegava produkcija otpada,

- ukoliko dolazi do stvaranja otpada, količina će se svesti na najmanju moguću mjeru ili će se vršiti reciklaža ili ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo, otpad se odlaže, a da se pri tom izbjegava ili smanjuje bilo kakav negativan uticaj na životnu sredinu,

- se energija i prirodni resursi efikasno koriste,

- preduzmu neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica i

- se preduzimaju neophodne mjere nakon prestanka rada postrojenja da bi se izbjegao bilo kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u zadovoljavajuće stanje.

 

4. "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, PJ Prnjavor, dužan je da tokom izgradnje, rada i prestanka rada benzinske pumpe i objekta za tehnički pregled vozila u Prnjavoru, a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole, primjeni mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i monitoring emisija, a posebno:

4.1. Mjere sprečavanja emisija u vazduh:

- smanjiti na najmanju moguću mjeru emisije zagađujućih materija i neprijatnih mirisa u vazduh uz primjenu najbolje raspoložvih tehnologija,

- smanjiti emisiju prašine sa radno-manipulativnog platoa, naročito tokom ljetnih mjeseci i kod jačih vjetrova mokrim otprašivanjem, tj. Obaranjem prašine na mjestu nastanka upotrebom baštenskog hidranta i redovnim održavanjem,

- isparenja nafte i naftnih derivata u toku pretakanja iz pokretnih auto-cisterni u rezervoare, kao i isparenja nastala na pretakalištu goriva u vozila svesti ispod graničnih dozvoljenih vrijednosti održavanjem u ispravnom stanju spojeva i instalacija (neophodna je potpuna zaptivenost i

hermetičnost), te vršiti redovnu kontrolu i baždirenje uređaja za pretakanje goriva od strane ovlaštene institucije,

- instalirati sistem za automatsku detekciju curenja goriva sa zvučnom i svijetlosnom signalizacijom i vršiti redovnu kontrolu istog,

- prema najboljim raspoloživim tehnikama (BAT) u instalaciju za točenje goriva preporučuje se ugradnja ekoloških punjača, koji vrše povrat para prilikom pretakanja goriva,

- zavisno od načina pretakanja i vrste sudova u koje se pretače, izvršiti propisno uzemljenje kao mjeru osiguranja od pojave statičkog elektriciteta,

- zbog bezbijednosti u fazi eksploatacije u zonama opasnosti zabranjeno je:

- držanje otvorenog plamena,

- rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, sječenje metala i sl.) i sa užarenim predmetima,

- pušenje,

- upotreba motornih vozila i uređaja sa unutrašnjim sagorjevanjem bez ugrađenog hvatača iskre,

- rad sa alatom koji varniči,

- postavljanje nadzemnih električnih vodova bez obzira na napon,

- gašenje požara vodom,

- u zonama opasnosti od požara i eksplozije na vidnom mjestu postaviti natpise kojima se upozorava na predhodne zabrane, 3

- u atmosferi neposredno uz objekat redovno kontrolisati nivo aerozagađenja nastalog isparenjem nafte i naftnih derivata,

- u cilju zaštite radnika zaposlenih na benzinskoj stanici vršiti redovno ispitivanja uslova radne sredine u skaldu sa Pravilnikom o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/08, 5209 i 107/09),

- ispitivanja uslova radne sredine moraju se vršiti svake tri godine, računajući od predhodno izvršenog ispitivanja i to u ljetnom i zimskom periodu,

- u slučaju povećanog negativnog uticaja buke na okolnu sredinu, pravilnim odabirom i dispozicijom drvoreda i drugog zelenila formirati zaštitnu barijeru oko lokacije u svrhu sprečavanja širenja buke i prašine, te poboljšanja vizuelnog izgleda lokacije,

- redovno vršiti kontrolu kvaliteta tečnih naftnih goriva, a u skladu sa odredbama Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", broj 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07 i 101/08),

- objekat benzinske stanice mora biti opremljen sa dobro vidljivim natpisima slijedećeg sadržaja: - "Stop, cisterna priključena",

- "Obavezna upotreba alata koji ne varniči",

- "Opasnost o požara i eksplozije",

- "Zabranjena upotreba otvorenog plamena",

- "Zabranjeno pušenje",

- "Ugasi motor",

- "Nezaposlenima zabranjen pristup".

4.2. Mjere sprečavanja emisije u vodu:

- ne dozvoliti da se funkcionisanjem objekta ugrozi postojeći režim površinskih i podzemnih voda na tretiranoj lokaciji,

- ne smije se vršiti prolijevanje bilo kakve vrste opasnih supstanci,

- manipulativni plato potrebno je održavati u što čistijem stanju, tj. Redovno održavati sti kako ne bi došlo do dodatnih zagađenja voda koje se odvode sa manipulativnih površina,

- reovno održavati drenažni sistem kojim će se oborinske i sanitarne otpadne vode odvoditi u krajnji recipijent,

- oborinske vode sa točionih mjesta, parternog uređenja objekta (sve asfaltne površne) i mjesta gdje bi se vršilo pretakanje naftnih derivata potrebno je prkupljati posebnim sistemom kanalizacije – zauljena kanalizacija i tretirati iste na separatoru naftnih derivata prije upuštanja u javnu

kanalizaciju (mješoviti kolektor), vodeći računa da se mora omogućiti nesmetan pristup vozila za redovno održavanje i kontrolu,

- oborinske vode sa krovnih površina odvoditi posebnim sistemom kanalizacije i uvoditi u postojeći mješoviti kolektor,

- prilikom održavanja i čišćenja kruga benzinske stanice upotrebljavati vodu sabijenu pod pritiskom, kako bi se trošile što manje količine vode,

- izgraditi uređaj za prećišćavanje zauljenih otpadnih voda – trokomorni separator masti i ulja, koji mora omogućiti prikupljanje i pražnjenje zauljenih otpadnih voda u posudu postavljenu u bočnom šahtu i isti redovno održavati u funkcionalnom stanju, odnosno redovno čistiti u skladu sa Pravilnikom o4 uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/01),

- separator masti i ulja redovno održavati i kontrolisati i to:

- svakih 15 dana, odnosno poslije svake velike kiše otvoriti poklopac komore separatora, te izvršiti ispuštanje masnoće ulja u posudu za talog, a zatim ponovo zatvoriti zatvarač,

- svakih šest mjeseci (najmanje dva puta u toku kalendarske godine) ulazne komore separatora očistiti od čvrstog materijala (pijesak, zemlja). Kada se posuda za talog napuni u visini do ¾ izvršiti pumpanje taloga klipnom pumpom,

- poklopci separatora moraju biti stalno zaključani, a kod svakog rada u separatoru zabranjuje se prilaz sa otvorenim plamenom.

- prelivnu vodu iz separatora ulja i masti uvoditi sistemom kanala u mješoviti kolektor javne kanalizacije,

- redovno vršiti analizu prelivne vode iz separatora u krajnji recipijent, a prema Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/01),

- u krajnji recipijent se mogu upustiti samo istretirane otpadne vode, u skladu sa Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/01),

- u clju zaštite podzemnih voda od eventualnog zagađenja podzemni rezervoari

moraju biti sa dvostrukim plaštom prema JYC M.33.014.

4.3. Mjere sprečavanja emisije u zemljište:

- pretakanje goriva iz auto-cisterne u podzemni rezervoar vrši se isključivo danju i u skladu sa sledećim preporukama:

- za vrijeme pretakanja goriva, isti se ne smiju izdavat,

- prostor oko auto-cisterne i okna u kome su smješteni priključci mora biti pod stalnom kontrolom i obezbjeđeni od požara,

- auto-cisterna se spaja na priključak rezervoara spojnicama koje moraju biti odobrene od nadležnog organa,

- za vrijeme pretakanja goriva auto-cisterna mora biti ugašena i zakočena ručnom kočnicom, obezbjeđena od pokretanja podmetačima postavljenim pod točkove.

- rezervoari treba da budu izgrađeni u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti izrađenih prema važećim JYC standardima ("Službeni list SFRJ", broj 20/71 i 23/71),

- najmanje jedanput u 10 godina potrebno je izvršiti nedestruktivnu kontrolu debljine zidova rezervoara i kontrolu napredovanja korozivnih procesa,

- obaveza je da se redovno kontroliše sistem za detekciju curenja goriva,

- objekat benzinske pumpne stanice mora biti odvojen od puta na kome se vrši javni saobraćaj zaštitnim ostrvom širine najmanje 50 cm. Ako se na zaštitnom ostrvu postavljaju automati za istakanje, širina zaštitnog ostrva mora iznositi najmanje 3 metra,

- automat za istakanje goriva mora imati ventil za automatsko zatvaranje u svim položajima "pištolja" kada je ona van upotrebe,  

- rastojanje između automata mora biti najmanje 2 m mjereno od osovine tih automata, a 5 m od najbližeg uređaja za kontrolu pritiska u pneumaticima, 5

- okno iznad rezervoara zatvara se poklopcom, koji se može bezbijedno zaključati, a na unutrašnjoj strani poklopca mora na vidan način biti označena vrsta goriva koja se smiješta u rezervoar,

- na prostoru oko auto-cisterne i okna u kome su smješteni priključci podzemnog rezervoara za vrijeme pretakanja goriva dozvoljen je pristup samo zaposlenom osoblju,

- za vrijeme punjenja gorivom pogonskog rezervoara motornog vozila, motor vozila mora biti ugašen, a vozilo zakočeno,

- ako se prilikom punjenja pogonskog rezervoara motornog vozila gorivo prospe, obavezno očistiti sve površine na koje se gorivo prosulo,

- uz svaka dva automata za istakanje goriva, mora se nalaziti po jedan ručni aparat za gašenje,

- cjevovodni razvod pod pritiskom mora biti snabdjeven automatskim sistemom za zaustavljanje pumpe u slučaju curenja,

- veza auto-cistene i crijeva za pretakanje, kao i veza crijeva sa otvorom za pretakanje na podzemnom rezervoaru mora biti apsolutno nepropusna,

- zabranjena je upotreba automata za samoposluživanje. Rad sa automatima je dozvoljen licima zaposlenim na benzinskoj pumpnoj stanici i koji su stučno osposobljeni za rad sa zapaljivim tečnostima, a u skladu sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Službeni glasnik republike Srpske", broj 20/71 23/71),

- izraditi Plan o radu pumpe, kojim će se propisati izbor sorbenta, njegova primjena, postupak sakupljanja sorbenta nakon primjene, eventualna regeneracija i postupak za konačno odlaganje sorbenta zagađenog naftnim derivatima, u slučaju akcidentalnog prosipanja benzina,

- u Planu o radu pumpe neophodno je ugraditi obavezu da se mora prekinuti rad stanice (punjenje i istakanje goriva) čim se na kontrolnom, sabirnom šahtu detektuje zagađenje koje može da potiče od rezervoara. U tom slučaju se odmah mora otkriti odakle zagađenje potiče, otkloniti uzrok i sanirati eventualne posljedice,

- predviđena mašinska oprema i instalacije mora odgovarati važećim standardima i normama kvaliteta sa odgovarajućim atestima i upotrebnim dozvolama.

4.4. Mjere za sprečavanje i smanjenje čvrstog otpada:

- stalnim praćenjem novih tehnoloških riješenja i usavršavanjem tehnološkog procesa preventivno se djeluje na smanjenje produkcije nastanka otpada i uticaja na životnu sredinu,

- adekvatnom organizacijom procesa rada spriječiti nastajanje i rasipanje čvrstog i tečnog otpada,

- za sakupljanje čvrstog komunalnog otpada iz kompletnog objekta obezbjediti vodonepropusni kontejner zatvorenog tipa postavljen na betonsku/asfaltnu podlogu i isti kontinuirano odvoziti u saradnji sa nadležnom komunalnom službom (obezbijediti ugovor),

- zauljene krpe ili zaštitna radna odjeća koja se eventualno može pojaviti u toku funkcionisanja predmetnog objekta i koja uvijek može biti kontaminirana uljima i mastima, mora se odvajati odvojeno od ostalog otpada u zatvoren vodonepropusni kontejner zatvorenog tipa, te odvoziti u saradnji sa nadležnom komunalnom službom,

- u slučaju pojave opasnih vrsta otpada iste zbrinjavati u zatvorenim metalnim buradima sa jasno obilježenim nazivom, te ga zbrinjavati u saradnji sa institucijom licenciranom od strane Ministarstva za prostorno uređenje,  građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i nadležnom za upravljanje

opasnim vrstama otpada prema Pravilniku o uslovima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na odgovorno lice sistema za prikupljanje otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/05),

- sve eventualno nastale količine otpada razvrstati prema vrstama otpada, shodno Pravilniku o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola i Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/05), te za tako razvrstan otpad pronaći zainteresovana pravna/fizička lica, koja će ga ukoliko je to moguće

dalje iskorištavati u cilju povrata korisnog materijala,

- za svaku kategoriju otpada, a prema Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/05) obezbijediti adekvatan broj označenih kanti (Rok za nabavku je do 31.05.2013. godine),

- ugovore sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje otpada, a prema Pravilniku o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola i Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/05) zaključiti u skladu sa Pravilnikom o

uslovima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na odgovorno lice sistema za prikupljanje otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/05),

- pridržavati se svih ostalih mjera propisanih u Planu upravljanja otpadom, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02).

4.5 Mjere nakon zatvaranja pogona, odnosno postrojenja:

Uticaj

Mjere nakon prestanka rada pogona

Voda

Prilikom ukljanjanja rezervoara i djelova postrojenja voditi računa da ne dođe do procurivanja nafte i naftnih derivata u zemljište i površinske vode, kao ni drugih materija koje mogu negativno uticati na kvalitet voda i vodenih eko sistema

Vazduh

Radove uklanjanja objekata benzinske stanice obavljati uz što je moguće manje korištenje mehanizacije, a podizanje prašine smanjiti vlaženjem terena.

Regulisati saobraćaj, transport materijala i kretanje mašina.

 

Zemljište

(otpad)

Krš, šut i drugi građevinski otpad, uključujući otpad nastao održavanjem mehanizacije ili komunalni otpad od radnika, sakupljati u odgovarajuće kontejnere i zbrinjavati u dogovoru sa ovlaštenom službom. Prilikom transporta materijala, isti se ne smije rasipati. Točkovi transportnih sredstava se moraju čistiti prilikom izlaska na magistralni put.

 

Estetstko

narušavanje

(biljni

pokrivač)

Gdje je moguće, zadržati postojeću vegetaciju. Zatrpati i poravnati sve iskope.

Obnoviti biljni pokrivač, zasad oko samog postrojenja, odgovarajućim biljnim vrstama. Izvršiti rekultivaciju kruga objekta sadnjom visokog i niskog rastinja.

 

Buka

Regulisati saobraćaj, transport materijala i kretanje mašina. Sprečiti rad mašina u mjestu, radove obavljati u dnevnom periodu i voditi računa o blizini stambenih objekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Investitor je dužan da se pridržava i ostalih mjera zaštite životne sredine navedenih u Dokazima uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.

 

4.7. Investitor je dužan bez odlaganja prijaviti svaku slučajnu ili nepredviđenu nezgodu ili akcident koji značajno utiče na životnu sredinu.

4.8. Investitor je dužan pridržavati se uslova propisanih Pravilnikom o zaštiti životinja za držanje i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za držanje životinja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 136/10).

4.9. Odgovorno lice postrojenja dužno je postupiti po članu 8. Pravilnika o Metodologiji i načinu vođenja registra postrojenja i zagađivača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 92/07) i o tome izvještavati ovaj Organ 

5. Prilikom rada poslovnog objekta ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti za zagađujuće materije i to za:

Granične vrijednosti kvaliteta vazduha -GVV u cilju zaštite zdravlja ljudi:

Zagađujuća

materija

Period uzorkovanja

Prosječna godišnja

vrijednost (µg/m3)

Visoka vrijednost

(µg/m3)

SО2

1 sаt

90

500 (nаpomena 1)

SО2

24 sata

90

240 (nаpomena 2)

NО2

1 sаt

60

300 (nаpomena 3)

NО2

24 sata

60

140 (nаpomena 2)

LČ 10

24 sata

50

100 (nаpomena 2)

ULČ

24 sata

150

350 (nаpomena 2)

dim

24 sata

30

  60 (nаpomena 2)

CO

8 sati

 

10.000

О3

8 sati

 

150 (napomena 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena 1: ne bi trebalo da bude prekoračena više od 24 puta u kalendarskoj godini.

Napomena 2: ne bi trebalo da bude prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil).

Napomena 3: ne bi trebalo da bude prekoračena više od 18 puta u kalendarskoj godini.

Napomena 4: ne bi trebalo da bude prekoračena više od 21 put u kalendarskoj godini (98-i percentil).

Ciljane vrijednosti vazduha – CVV:

Zagađujuća

materija

Period uzorkovanja

Prosječna godišnja

vrijednost (µg/m3)

Visoka vrijednost

(µg/m3)

SО2

1 sаt

60

500 (nаpomena 1)

SО2

24 sata

60

240 (nаpomena 2)

NО2

1 sаt

40

300 (nаpomena 3)

NО2

24 sata

40

140 (nаpomena 2)

LČ 10

24 sata

40

100 (nаpomena 3)

ULČ

24 sata

75

350 (nаpomena 2)

О3

8 časova

-

150 (napomena 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena 1: ne bi trebalo da bude prekoračeno više od 24 puta u kalendarskoj godini.

Napomena 2: ne bi trebalo da bude prekoračeno više od 7 puta u kalendarskoj godini (98-i percentil).

Napomena 3: ne bi trebalo da budu prekoračene više od 25 dana u toku godine u prosjeku u tri godine.

Granične vrijednosti kvaliteta vazduha – GV sastojaka lebdećih čestica iznose:

 

Sastojak

Period uzorkovanja

Prosječna godišnja

vrijednost (µg/m3)

Visoka vrijednost

(µg/m3)

Olovo-Pb

24 sata

2

-

Kadmijum-cd

24 sata

0,04

-

Mangan-Mn

24 sata

2

-

Sulfati-SO4

24 sata

50

100

Natrij-fluorid

24 sata

100

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granične vrijednosti vazduha -GV za sediment (taložni prah) su:

Zagađujuća

materija

Period uzorkovanja

Prosječna godišnja

vrijednost (µg/m3)

Visoka vrijednost

(µg/m3)

Taložni prah-ukupno

 

jedan mjesec

200

350 (napomena 1)

Pb u taložnom prahu

 

jedan mjesec

0,1

-

Cd u taložnom prahu

 

jedan mjesec

0,002

-

Zn u taložnom prahu

 

jedan mjesec

0,4

-

Tl u taložnom prahu

 

jedan mjesec

0,002

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena 1: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

Granične vrijednosti emisije gasovita goriva (TNG) iznose:

Vrsta goriva

Parametar

Granična vrijednost

emisije (µg/m3)

Gas pretvoren u tečno stanje

 

SO2

5

Gasovita goriva < 0,35-10 MWth

 

NOX

100-125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelovanje buke izvan granica lokacije objekta ne smije da prelazi dozvoljenu granicu za IV zonu u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma ("Službeni list SR BiH", broj 46/89). Granične vrijednosti parametara kvaliteta otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju definisane su u Pravilniku o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/01):

R.b.

Parametar

Jedinica mjere

Granična vrijednost

1.

Temperatura vode

°C

40

2.

Ph

 

6,5-9,50

3.

Alkalitet

mg CаCО3/L

 

4.

Elektorprovodljivost

mS/cm

 

5.

Isparni ostatak na 105°C

mg/L

500

6.

Ostatak-nefiltrabilni

mg/L

 

7.

Ostatak-filtrabilni

mg/L

 

8.

Suspendovane materije po Imhoff-u

mL taloga/L

5

9.

Rastvoreni kiseonik

Procenat zagađenja O2

mg/L

%

 

10.

HPK

mg/L

Ne normira se

11.

BPK5

mg/L

Ne normira se

12.

Amonijačni azot

Amonijak

mg/L

mg/L

40

-

13.

Nitritni azot

mg/L

10

14.

Nitritni azot

mg/L

1

15.

Ukupni azot

mg/L

100

16.

Ukupni fosfor

mg/L

5

17.

Masti i ulja

mg/L

-

18.

Gvožđe

mg/L

Bez ograničenja

19.

Kadmijum

mg/L

50

20.

Mangan

mg/L

500

21.

Nikl

mg/L

50

22.

Olovo

mg/L

500

23.

Ukupni hrom

mg/L

1000

24.

Cink

mg/L

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Monitoring:

- u skladu sa Pravilnikom o monitoringu emisija zagađujućih materija u vazduh ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/05 i 90/06), a u slučaju pritužbe građana ili po inspekcijskom nalogu izvršiti mjerenja zagađujućih materija u vazduh,

- izvršiti analizu otpadnih voda iz separatora masti i ulja, a prije uliva u krajnji recipijent, jednom godišnje i poslije svake vremenske neprilike,

- izvršiti vizuelno nadgledanje površine lokacije, minimalno jednom godišnje i poslije svake vremenske neprilike, te izvršiti analizu uzoraka tla u slučaju pojave većeg akcidenta (izlijevanja nafte i ulja ili curenja nafte iz rezervoara) ili pritužbe zbog nesavjesnog ponašanja radnika, vlasnika ili lokalnih građana,

- vizuelno nadgledat cjelokupnu predmetnu lokaciju, uređenost i zaprašenost (zelene površine, etaže, pristupne puteve, manipulativne i transportne površine) četiri puta u toku kalendarske godine, 10

- vršiti monitoring mikroklimatskih uslova radne sredine, za zimski i ljetni period svake tri godine,

- monitoring vršiti automatskom opremom od strane ovlaštene institucije,

- izvještaje o izvršenim mjerenjima dostaviti nadležnom ekološkom inspektoru,

- rezultati mjerenja moraju biti u skladu sa zakonskim propisima za vazduh, vodu, zemljište i otpad. 

7. Taksa za izradu ekološke dozvole iznosi 30,00 KM.

8. EKOLOŠKA DOZVOLA se izdaje na period od pet godina. Neposredno prije isteka roka važenja ove dozvole investitor je obavezan da pokrene postupak kod nadležnog organa za reviziju iste. Ukoliko u periodu važenja ove dozvole dođe do značajne promjene postrojenja potrebno je pokrenuti postupak izdavanja nove ekološke dozvole.

O B R A Z L O Ž E NJ E

"BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, PJ Prnjavor, podnio je dana 26.12.2012. godine Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Prnjavor zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinsku pumpe i rekonstrukciju objekta za tehnčki pregled vozila, na zemljišnim parcelama označenim kao k.č. broj 923/29, 923/30, dijelovi parcela k.č. broj 923/28, 923/3, 932/2, 931/2, 923/49 i 923/48, K.o. Prnjavor.

Uz zahtjev su dostavljeni slijedeći dokazi:

1. ime i adresa odgovornog lica i adresa lokacije postrojenja,

2. opis pogona i postrojenja,

3. opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koje se koristi ili koju proizvodi postrojenje,

4. opis izvora emisije iz pogona i postrojenja,

5. opis stanja lokacije na kojoj se postrojenje nalazi,

6. opis prirode i količine predviđenih emisija iz postrojenja u sve dijelove životne sredine (vodu, vazduh i zemljište) kao i identifikacija značajnih uticaja na životnu sredinu,

7. opis predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprečavanje ili ukoliko je to moguće smanjenje emisije iz postrojenja,

8. opis mjera za sprečavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenje,

9. opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama odgovornog lica, posebno mjera nakon zatvaranja postrojenja,

10. opis mjera planiranih za praćenje emisija unutar područja i njihov uticaj,

11. opis alternativnih rješenja,

12. plan upravljanja otpadom,

13. prilozi:

- Kopija katastarskog plana lokacije od 28.12.2012. godine izdata od

strane Republčke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove,

područna jedinica Prnjavor, 11

- Urbanističko-tehnički uslovi, broj UTU56-05/12 AT, izrađene od strane preduzeća za projektovanje, građevinarstvo i inžinjering "ATRIJ" d.o.o. Doboj, u maju mjesecu 2012. godine,

- Lokacijski uslovi, broj 04-364-77/12 od 24.09.2012. godine, izdati od strane Odjeljenja za prostorno uređenje, Administrativne službe opštine Prnjavor,

- Protivpožarna saglasnost, broj 08-D/P-5-215-1325/2 od 06.12.2012. godine, izdata od strane izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, CJB Banja Luka.

U skladu sa članom 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12), Odjeljenje za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Prnjavor obavijestilo je javnost o podnešenom zahtjevu, obavještenjem na oglasnoj tabli Administrativne službe.

Obavještenje je bilo na oglasnoj tabli od 26.12.2012. godine do 26.01.2013. godine u kom periodu je obezbijeđen i besplatan uvid u zahtjev i dokaze priložene uz zahtjev.

U zakonom predviđenom roku nije bilo primjedbi na priloženu dokumentaciju za benzinsku stanicu.

Imajući u vidu da ponuđena rješenja u pogledu lokacije, tehnologije i sirovina koje se koriste u samom tehnološkom procesu zadovoljavaju tražene kriterijume zaštite životne sredine, kao i to da sirovine i tehnologija nemaju alternativu, te da nije bilo primjedbi za benzinsku pumpu i rekonstrukciju objekta za tehnički pregled vozila, a u skladu sa članom 89. i članom 90. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i članom 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12), riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Ekološka dozvola se u skladu sa članom 90. stav 7. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) izdaje na period od pet godina.

Taksa za izradu ekološke dozvole u iznosu od 30,00 KM utvrđena je na osnovu tarifnog broja 15. Odluke o opštinskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 20/12).

Taksa u iznosu od 2,00 KM po tarifnom broju 1. Odluke o opštinskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 20/12) priložena je uz zahtjev. 12

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banja Luci, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se predaje putem ovog Odjeljenja neposredno ili se šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa i taksira se sa 10,00 KM republičke administrativne takse, u skladu sa tarifnim brojem 2. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 100/11). Postupak vodi:

 

Lejla Klokić, dipl. inž. teh.

NAČELNIKA ODJELJENJA

Snježana Debeljak, dipl. inž. arh.

DOSTAVITI:

1. Imenovanom,

2.Ekološka inspekcija,

3.Evidencija,

4.A/A

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: