Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o donošenju i provođenju Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana naselja Balinovac

Izvor: eKapija.ba, 02.11.2012.

 

Na osnovu člana 21. Zakona o prostornom uređenju Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 4/04), člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09), na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Mostara, na 50. sjednici održanoj dana 31.10.2012.godine, donijelo je

 

O D L U K U o donošenju i provođenju Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana naselja „BALINOVAC“

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopuna dijela Regulacionog plana „BALINOVAC“ Gradsko područje Jugozapad-Mostar (u daljem tekstu: Izmjene i dopune dijela Plana), te se reguliše planiranje, izgradnja i uređenje prostora na području obuhvata Regulacionog plana i to: status postojećih objekata, buduća namjena prostora i objekata, visina i regulacija izgradnje, saobraćaj, komunalna infrastruktura, uređenje partera i javnog zelenila, zaštita stanovništva i čovjekove sredine, te se utvrđuju uslovi, način i postupak njegovog provođenja.

 

ODNOS PREMA PLANU VIŠEG REDA

Prema Odluci o donošenju i provođenju „Prostornog plana Opštine Mostar“ („Službeni glasnik Opštine Mostar“ broj 11/90), Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju i provođenju „Prostornog plana opštine Mostar“ (Grad Mostar) („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 7/09 i 16/10), i Odluke o donošenju i provođenju izmijena i dopuna „Prostornog plana opštine Mostar“ broj 01-02-222/12 od 31.10.2012. godine, prostor u obuhvatu plana nalazi se u režimu građenja prvog stepena RI gdje je obaveza izrade Urbanističkog projekta ili Regulacionog plana.

Grafički prilog broj 1.

 

II GRANICE PROSTORNE CJELINE

 

Član 2.

Prostor obuhvata Izmjena i dopuna dijela Plana zauzima površinu cca 2,46 ha i ograničen je:

- Sa sjeverne strane ulicom fra Didaka Buntića (od raskršća sa ulicom IV Bojne u pravcu zapad–istok u dužini cca 230 m)

- Sa zapadne strane ulicom IV Bojne (od raskršća sa ulicom fra Didaka Buntića u pravcu sjever–jug u dužini cca 250 m)

- Sa jugo-istočne strane dijelom ulice Augusta Šenoe, te parterom kolektivnog stambenog objekta izgrađenog na k.č. 4708/2 (u pravcu sjevero-istok i jugozapad u dužini cca 300 m) Granica obuhvata je utvrđena Odlukom o pristupanju izradi Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana Balinovac – Mostar.

Granica obuhvata i osnovna koncepcija Izmjena i dopuna Plana sa prikazom blokova su utvrđene Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana.

Grafički prilog broj 2., i 3.

 

III USLOVI ZA IZGRADNJU

NAMJENA POVRŠINA

 

Član 3.

Na prostoru obuhvata prostorne cjeline Izmjena i dopuna dijela Plana, utvrđuje se postojeće stanje i određuje odnos prema postojećim objektima prikazanim u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Grafički prilog broj 4.

 

Član 4.

Ovom Odlukom utvrđuju se objekti predviđeni za demoliciju prikazani u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Postojeće stambene, stambeno-poslovne i poslovne objekte koji se ne mogu legalizirati, iz razloga što se nalaze u zaštitnim pojasevima ili na budućim trasama infrastrukturnih sistema, potrebno je ukloniti, čime će se omogućiti realizacija plana.

Postojeće objekte u ruševnom stanju odmah ukloniti i ne dozvoliti njihovo dalje urušavanje i korištenje.

Grafički prilog broj 5.

 

Član 5.

Na prostoru obuhvata prostorne cjeline Izmjena i dopuna dijela Plana utvrđuje se plan namjene površina i izgradnja novih objekata utvrđenih ovim planom, a koji su prikazani u grafičkom prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke (po blokovima od „A“ do „B“).

Cjelokupni prostor plana podijeljen je na dvadeset cjelina – BLOKOVA i to od A do B:

BLOK A:

U ovom bloku planirano je nadziđivanje nad dvije lamele kolektivnog stambenog objekta i dislokacija trafostanice.

Ukupna brutto razvijena površina planiranog nadziđivanja u ovom bloku iznosi: P = 436,86 m2.

Napomena: Na prostoru ovog bloka predviđena je zona kolektivne stambeno poslovne izgradnje (površina regiona na kojoj je moguće locirati buduće objekte).

Ukupna bruto razvijena površina planiranih objekata u ovom regionu iznosi P= 3.987,32 m2.

BLOK B:

U ovom bloku planirana je izgradnja tri (3) individualna stambeno-poslovna objekta, te dva (2) poslovna objekta.

Ukupna brutto razvijena površina planiranih objekata u ovom bloku iznosi: P = 3.302,96 m2.

Grafički prilog broj 6 .

 

VISINA IZGRADNJE (SPRATNOST OBJEKATA)

Visina planiranih objekata kreće se od Po+P+1, Po+P+2 do max -G+P+3.

 

PLAN PARCELACIJE

Položaj građevinskih parcela uslovljen je Regulacionim linijama i predložen je u Regulacionom planu.

Grafički prilog broj 7., i 7a.

 

UDALJENOST IZMEĐU OBJEKATA

(Regulaciono-nivelaciona osnova)

Položaj objekata u prostoru uslovljen je datim regulacionim i građevinskim linijama, kao i orijentacionim gabaritima-markicama predloženim u regulacionom planu. Orijentacioni gabariti treba da posluže arhitektima za oblikovanje objekata koje Investitori zahtijevaju, a ujedno da se kroz urbanističko-tehničke uslove iznađu najprihvatljivija estetska rješenj

Grafički prilog broj 8.

 

GUSTINA NASELJENOSTI

Gustina naseljenosti u obuhvatu Izmjena i dopuna dijela Plana je G (bruto) 237 st/ha.

 

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI

Koeficijent izgrađenosti za područje u obuhvatu Izmjena i dopuna dijela Plana iznosi 1,00.

 

KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI

Koeficijent iskorištenosti za područje u obuhvatu Izmjena i dopuna dijela Plana iznosi 0,24.

 

STEPEN MOTORIZACIJE

Stepen motorizacije u obuhvatu Izmjena i dopuna dijela Plana iznosi 1,50.

 

IV URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

 

Član 6.

Izgradnja građevina na području prostorne cjeline Izmjena i dopuna dijela Plana, vršit će se isključivo na osnovu ovog Plana.

Prilikom utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova potrebno je:

- Poštovati i pridržavati se datih regulacionih i građevinskih linija;

- Gabariti objekata dati su orjentaciono, njihov oblik definisat će se arhitektonskim projektom kojim se mora ispoštovati data površina;

- Potrebno je pridržavati se spratnosti prikazane u grafičkim prilozima;

- U prizemljima individualnih objekata moguće predvidjeti poslovne prostore;

- Nivelaciona kota poda prizemlja je 0,20 m u odnosu na trotoare pripadajućih ulica;

- Poštovati orjentaciju planiranih objekata, a svi detalji će se utvrditi prilikom određivanja detaljnih urbanističkotehničkih uslova za svaki objekat pojedinačno;

- U sklopu planiranih objekata, a gdje je to tehnički izvodljivo, moguće raditi podrumske prostorije sa dvonamjenskim skloništima osnovne zaštite;

- Na postojećim individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima, a koji su u obuhvatu plana moguće vršiti slijedeće intervencije je: rekonstrukcije, dogradnje i nadziđivanja, vodeći računa da se ne ugroze uslovi stanovanja u susjednim objektima;

- Krovne konstrukcije predvidjeti kao kombinaciju kosih viševodnih i ravnih krovova;

- Fasade objekata raditi sa savremenim materijalima i tehnologijama;

- Konstrukcije objekata prilagoditi zaštiti od zemljotresa (prema seizmičkoj mikrorejonizaciji), zaštiti od podzemnih voda, vjetrova, oborina i sl.;

- Partere objekata riješiti tako da imaju: interne saobraćajnice, parking prostore, zelene površine i dječije igralište, a prilaze svim objektima prilagoditi licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (u skladu sa odredbama „Uredbe o prostornim standardima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima“);

- Završnu obradu partera riješiti primjenom različitih materijala (betonskom galanterijom, travnjacima i niskim rastinjem);

- Instalacione priključke na objekte izvesti u sklopu planiranih mreža (elektroinstalacija, vodovoda ikanalizacije, te TT instalacija), a sve prema uslovima nadležnih preduzeća;

- Na postojećim kolektivnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima zabranjuje se zatvaranje prolaza–pasaža (kolskih i pješačkih) zatim trijemova, kao i dogradnje na parterne površine (izuzev objekata koji su ovim regulacionim planom predviđeni);

- Prije projektovanja objekata kolektivnog stanovanja, poslovnih i javnih objekata neophodno je izvršiti potrebna istraživanja a posebno: nosivost tla, visina podzemnih voda i druge elemente bitne za fundiranje i odabir odgovarajućeg konstruktivnog sistema objekata;

- Prije izgradnje objekata investitori su dužni izvršiti detaljna geološka ispitivanja mikrolokaliteta, radi projektovanja i izvođenja sistema građenja koji osigurava objekte od seizmičkog uticaja rudarskih radova na tom području;

- Također, za gore navedene objekte potrebno je predvidjeti uređaje za efikasnu odbranu od požara (hidrante, kako unutrašnje tako i vanjske kojim će se ujedno zalijevati zelene površine);

- U toku provođenja Plana mogu se vršiti prilagođavanja saobraćajnih rješenja prema potrebama sigurnosti i funkcionalnosti saobraćaja u pogledu vrste i tipa raskršća kao i drugih potrebnih sadržaja u funkciji saobraćaja.

 

V UREĐENJE I OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 7.

Uređenje i opremanje građevinskog zemljišta u sklopu prostorne cjeline Izmjena i dopuna dijela Plana izvršit će se u obimu i na način utvrđen ovim Planom i Programom uređenja građevinskog zemljišta

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže data je u posebnom grafičkom prilogu „Vodovod i kanalizacija“ koji je sastavni dio ove Odluke, a koji će poslužiti za projektovanje primarne i sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže.

Grafički prilog broj 9., 9a., i 9b.

Plan instalacija za snabdijevanje električnom energijom i plan javne rasvjete je dat u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke

Grafički prilog broj 10., 10a., 10b., i 10c.

Plan instalacije TT infrastruktura dat je u posebnom grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Grafički prilog broj 11., i 11a.

Plan zelenih površina prikazan je u posebnom grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Grafički prilog broj 12.

Plan izgradnje putne infrastrukture prikazan je u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove

Odluke.

Grafički prilog broj 13., i 13a.

Grafički prilog inžinjerskogeološka karta.

Grafički prilog broj 14.

Grafički prilog seizmološka karta.

Grafički prilog broj 15.

 

Član 8.

Realizacija sekundarnih priključaka na primarne instalacije prikazanih u članu 7. ove Odluke rješavat će se na osnovu detaljnih uslova koje će propisati nadležni Odjel.

 

VI ZAŠTITA I UREĐENJE ČOVJEKOVE OKOLINE

 

Član 9.

Pri projektovanju objekata i uređenja javnih prostora posebno je potrebno uvažiti mikroklimatske uslove lokaliteta u cilju kvalitetnijeg stanovanja i životne sredine.

Radi zaštite izvorišta pitke vode, obavezno izgraditi sistem odvodnje oborinskih i fekalnih voda u skladu sa ovim Planom.

 

VII ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH DEJSTAVA

 

Član 10.

U cilju obezbjeđenja i zaštite stanovništva od elementarnih i ratnih dejstava predvidjeti izgradnju skloništa,a u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 39/03 i 22/06), a u skladu sa Planom javnih skloništa na području grada Mostara.

 

VIII ZAŠTITA PRAVA LICA SA UMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA

 

Član 11.

Prilikom izrade Izmjena i dopuna dijela Plana primjenjeni su parametri za zaštitu prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima koje je regulisano Uredbom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 48/09).

 

IX REALIZACIJA PLANA PRIPREME ZA REALIZACIJU PLANA

Član 12.

Troškove uređenja građevinskog zemljišta za svaki objekat obračunat će se na osnovu Odluke o donošenju Programa uređenja građevinskog zemljišta za obuhvat Izmjena i dopuna dijela Plana.

Paralelno sa izgradnjom pojedinih dijelova naselja, a prije izdavanja odobrenja za upotrebu pojedinih objekata, potrebno je izvršiti opremanje i uređenje građevinskog zemljišta.

 

X POSEBNE ODREDBE I SMJERNICE ZA PROVOĐENJE PLANA

 

Član 13.

Sve intervencije u sklopu prostorne cjeline Izmjena i dopuna dijela Plana moraju biti u skladu sa ovim Planom.

 

Član 14.

U toku provođenja Izmjene i dopune dijela Plana se mogu mijenjati i dopunjavati u cilju usklađivanja sa dostignutim stepenom i ciljevima razvoja, usljed nastalih potreba, na način kao u postupku za donošenje ovog Plana.

 

Član 15.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke u području obuhvata Izmjena i dopuna dijela Plana, ne mogu se obavljati bilo kakve radnje koje su suprotne ovom Planu.

 

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Mostara“

 

Broj: 01-02-255/12

Mostar, 31.10.2012.godine

PREDSJEDNIK

Murat Ćorić, s.r.

 

Službeni glasnik Grada Mostara, Broj 11, Datum 02.11.2012.god.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: