Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o izradi Plana parcelacije za izgradnju stambenih objekata u naselju Pavlovac, u Banjaluci

Izvor: eKapija.ba, 28.03.2013.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55/10) i člana 32. Statuta Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, br. 25/05, 30/07 i 17/12), Skupština grada Banjaluka je, na 5. sjednici, održanoj 14.03. i 28.03.2013. godine, donijela 
 
 
 
O D L U K U 
 
o izradi Plana parcelacije za izgradnju stambenih objekata u naselju Pavlovac, u Banjaluci 
 
 
Pristupa se izradi Plana parcelacije za izgradnju stambenih objekata u naselju Pavlovac, u Banjaluuci (u daljem tekstu: Plan). 
 
Planom će biti obuhvaćen prostor, koji se odnosi na k.č. br. 700, 701, 703, 704/1, 704/3, 705, dijelove k.č.br.1221 i 698/3, k.o. Prnjavor Mali, te dio parcele potoka Crkvena, u ukupnoj površini od 5,45 ha, a koji je prikazan na karti - u prilogu ove odluke. 
 
Obuhvat iz prethodnog stava može pretrpjeti manje korekcije - radi usaglašavanja sa trasama važnijih infrastrukturnih vodova, i digitalnim katastarskim podlogama, a konačne granice biće definisane prilikom izrade Plana. 
 
II 
 
Planski period - u smislu člana 30. stav 3. tačka v) Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55/10), i člana 2. stav 1. tačka r) Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/11) - je 10 godina. 
 
 
III 
 
Za izradu Plana, definišu se sljedeće smjernice: 
 
- Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, te drugim propisima iz posebnih oblasti - relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine, i dr.); 
 
- prilikom izrade Plana, potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja; 
 
- nosilac izrade obavezan je obezbijediti usaglašenost Plana - u toku njegove izrade, sa dokumentom prostornog uređenja susjednog područja, dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim planskim dokumentom najbližeg prethodnog nivoa. 
 
IV 
 
Programski elementi, koji su obavezujući za nosioca izrade Plana, su sljedeći: 
 
- u tekstualnom dijelu Plana i smjernicama za provođenje dokumenta prostornog uređenja, definisati način realizacije planskih rješenja - u smislu prethodnog obezbjeđenja neophodne infrastrukture, kao preduslova za realizaciju planiranih objekata; 
 
- planskim rješenjem predvidjeti zadržavanje postojeće saobraćajnice na k.č.br.1221, k.o. Prnjavor Mali, sa definisanim elementima koji za saobraćajnicu planiranog ranga budu neophodni; 
 
- planskim rješenjem moguće je - pored stambenih objekata, planirati izgradnju stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, pod uslovom da poslovne djelatnosti moraju biti kompatibilne sa stanovanjem, tj. takve da ne ugrožavaju normalno stanovanje u istim ili u susjednim objektima. 
 
 
Prednacrt Plana biće izrađen u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o izradi Plana i ispunjenja uslova koji ugovorom budu određeni. 
 
Prijedlog Plana utvrdiće nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik, u roku od 30 dana od dana održavanja stručne rasprave iz člana 39. stav 4. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55/10). 
 
VI 
 
Sadržaj Plana načelno je određen članom 28. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55/10), a detaljnije - odredbama Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja – čl. 157. do. 170. (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/11). 
 
VII 
 
Na prijedlog nosioca pripreme Plana, Skupština Grada utvrđuje: nacrt Plana i mjesto, vrijeme i način njegovog izlaganja na javni uvid. 
 
Nacrt Plana biće stavljen na javni uvid, u trajanju od 30 dana, u prostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade Plana, i Mjesne zajednice „Saračica“. 
 
O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti obaviještena oglasom, objavljenim u sredstvima javnog informisanja, 15 dana prije početka javnog uvida i dva dana uzastopno, neposredno pred početak javnog uvida. Nosilac pripreme Plana obavijestiće, oglasom, vlasnike nekretnina na području obuhvaćenom Planom o javnom uvidu. 
 
Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja - koji su dostavljeni tokom javnog uvida, i da - prije utvrđivanja prijedloga Plana o njima zauzme svoj stav, koji - u pisanoj formi, dostavlja nosiocu pripreme Plana, i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. 
 
Stav nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima - razmatra se na stručnoj raspravi. Prijedlog Plana utvrdiće nosilac pripreme Plana u skladu sa zaključcima utvrđenim na stručnoj raspravi, održanoj u skladu sa odredbama čl. 39. Zakona o uređenju prostora i građenju. 
 
U skladu sa zaključcima - utvrđenim na stručnoj raspravi, nosilac pripreme Plana i Gradonačelnik utvrdiće prijedlog Plana i dostaviti ga Skupštini Grada - na usvajanje. 
 
VIII 
 
Sredstva za izradu Plana i troškove u postupku njegovog donošenja - obezbijediće zainteresovani investitor – Gabriel Peretz, iz Banjaluke. 
 
IX 
 
Nosilac pripreme Plana je Administrativna služba Grada - Odjeljenje za prostorno uređenje. 
 
Nosilac izrade Plana biće određen na prijedlog investitora, koji je obavezan - Nosiocu pripreme iz stava 1, dostaviti dokaz o izboru Nosioca izrade plana. 
 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Banjaluka. 
 
Broj: 07-013-94/13. 
 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Budimir Balaban, s.r.
 

Službeni glasnik Grada Banja Luka, Broj 5, Datum 28.mart 2013.godine  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: