Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana dio Bloka 2

Izvor: eKapija.ba, 15.05.2013.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
SKUPŠTINA OPŠTINE
 
Na osnovu člana 30. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 55/10) i člana 56. Statuta opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 12/05 i 1/07), Skupština opštine Kostajnica na sjednici održanoj dana 10.05.2013. godine donijela je
 
ODLUKU O PRISTUPANjU IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA DIO „BLOKA 2“
 
I
Pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana, dio „Bloka 2“( u daljem tekstu: Plan). Izmjenama Regulacionog plana će biti obuhvaćen prostor , ukupne površine cca 5,259 ha.
Granice područja izmjena i dopuna Plana obuhvaćene su sa sjevera obalom kanala Unčice, označen sa k.č. 985 KO Kostajnica (novi premjer) orjentisan južno uz rub kanala, obuhvat skreće prema jugu zapadno orjentisan od k.č. 776/3, 776/2, 774/2, nakon čega obuhvat skreće na zapad kod k.č. 783 pa ponovo na jug zapadno od k.č. 780, poslije čega obuhvat skreće na istok, južno orjentisan od k.č. 782, 783, 784, 786, 787. Iz obuhvata se izuzima k.č. 784 na kojoj je usvojena izmjena i dopuna plana u toku 2012. godine (ukupne kvadrature 364 m²) koji će se inkorporirati u konačno stanje plana.
Pored ruba ulice Svetosavske sve do k.č. 800 kada skreće na jug-zapadno, kada prati k.č. 913 pa skreće na jugoistok u naravi ulica u gradu Vatrogsana, na raskršću ulice Petra Pecije, skreće na jugo-zapad zapadno orjentisan od k.č. 981, tok ulice prati sve do k.č. 937/5 čiju jugozapadnu granicu parcele prati do k.č. 937/3, obuhvat nadalje prati rub zapadno orjentisan parcele 937/1, te nastavlja pratiti zapadno orjentisane rubove parcela 946/4, 947/7, poslije čega skreće istočno i prati južno orjentiranu granicu parcele k.č.513 i 949/4, na rubu prethodne parcele obuhvat skreće prema sjeveru i prati zapadno orjentisan rub parcele k.č. 982, u naravi ulica Ustanička, sve do sjeverno orjentisanog ruba parcele k.č.958 kada skreće prema zapadu i prati sjeverni rub parcela k.č. 933, 931,930 i 923 sve KO Kostajnica, kada skreće sjeverno i prati južno orjentisani rub parcele k.č. 981 ulica Petra Pecije do raskršća sa ulicom Ranka Šipke, vraća se zapadno i prati sjeverno orjentisani rub čestica 904, 905, 906, poslije koje se vraća sjeverno preko k.č. 980, prati istočni rub parcela 802, 801, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 790 i 787/12 sve KO Kostajnica, gdje se vraća  na kanal Unčice i zatvara obuhvat.
 
II
Planski period se definiše u skladu sa članovima 43. i 48. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 55/10) i odjeljak II stavom 3. Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenje prostora opštine Kostajniva („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 5/12) i iznosi 10 godina.
Broj 4 15.05.2013.godine Službeni glasnik opštine Kostajnica 8
 
III
Za izradu izmjena i dopuna plana treba se pridržavati smjernica odnosno odredbi Zakona o uređenju prostora, Pravilnika i ostalih uslova iz ove oblasti.
 
IV
Rok izrade plana je četiri mjeseca računajući od dana objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku opštine Kostajnica“.
 
V
Nosilac pripreme izmjene Plana je Odjeljenje za opštu upravu, Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, a nosilac izrade izmjene Plana će se utvrditi na osnovu Zakona o javnim nabavkama i Zakona o uređenju prostora i građenju.
 
VI
Plan treba da sadrži osnovne elemente za organizaciju i uređenje prostora i minimalno sljedeći sadržaj:
Tekstualni dio
A) UVODNI DIO
B) STANjE ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA
V) POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILjEVI ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA
G) PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA PROSTORA
D) ORJENTACIONI TROŠKOVI UREĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
Đ) ODREDBE I SMJERNICE ZA PROVOĐENjE PLANA
Grafički dio:
01. Geodetska podloga – situacija R = 1:1000
02a. Postojeća namjena objekata R = 1:1000
02b. Bonitet postojećih objekata R = 1:1000
03. Izvod iz važećeg regulacionog plana R = 1:1000
04. Inženjerskogeološka karta R = 1:1000
05. Plan prostorne organizacije R = 1:1000
06. Plan saobraćaja i nivelacije R = 1:1000
07. Plan infrastrukture-hidrotehnika R = 1:1000
08. Plan infrastrukture – gasifikacija R = 1:1000
09. Plan infrastrukture – elektroenergetika i telekomunikacija R = 1:1000
10. Plan građevinskih i regulacionih linija R = 1:1000
11. Plan parcelacije R = 1:1000.
 
VII
Izmjene Plana staviće se na uvid u prostorijama opštine Kostajnica –oglasna tabla, te na pogodnom mjestu u gradu i objaviti u sredstvima javnog informisanja. Organizovaće se stručna rasprava na prednacrt u skladu sa zakonom. Javni uvid na nacrt izmjene plana će trajati 30 dana nakon čega će se održati stručna javna rasprava.
Imenovaće se Savjet za praćenje Plana, koji će pratiti prednacrtnu, nacrtnu i predložnu fazu izrade Plana. Prijedlog Plana, utvrdiće nosilac pripreme Plana i Načelnik opštine po završetku javnog uvida i stručne rasprave.
Uz prijedlog Plana, nosilac pripreme i Načelnik opštine će podnijeti prijedlog odluke o donošenju izmjene Plana, sa potrebnim obrazloženjima. U obrazloženju prijedloga odluke o donošenju Plana, nosilac pripreme obavještava o primjedbama i prijedlozima koji su u toku javnog uvida i stručne rasprave prikupljene na nacrt Plana, te daje stručno obrazloženje o primjedbama i prijedlozima koji su prikupljeni u toku javne rasprave.
 
VIII
Izmjenama i dopunama Plana treba da se obezbjedi bolja iskoristivost prostora, uskladi savremene potrebe života, poslovanja i rada, kao i obezbjedi pravnu snagu plana koji je usvojen 1992. godine. Sredstva za izmjenu plana obezbjediće se iz budžeta opštine Kostajnica.
 
IX
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Kostajnica“.
 
Broj: 01-013-239/13. 
Datum: 10.05.2013. 
 
PREDSJEDNIK SO-e
Željko Čekić, mr.inž.s.r.
 
Službeni glasnik opštine Kostajnica, Broj 4, 15.05.2013.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: